بررسی جایگاه روانشناسی محیط نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی با محوریت کودک؛ نمونه موردی: بیمارستان کودکان مفید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر و مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند.

2 دانشجوی کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری، دانشکده معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند، دماوند، تهران.

چکیده

امروزه با در نظر داشتن میزان تأثیر مفاهیم روانشناسی محیطی در کیفیت محیط، ضرورت توجه به این مقوله در طراحی فضاهای درمانی در جهت دستیابی به یک فضای مطلوب برای بیماران را مهم می شمارد. روانشناسی محیط یکی از رشته های تخصصی نوپایی است که به تأثیر متقابل رفتار و عوامل و شرایط فیزیکی معماری و فضای محیط، بیش از دیگر جنبه ها مؤثر دارد. فضاهای درمانی نیز با توجه به اهمیتی که دارند باید بتوانند محیطی کاملاً آرام، با توجه به نیاز مراجعه کنندگان باشد. حال اگر مراجعه کنندگان کودکان باشند، اهمیت این موضوع دو چندان می شود. یکی از عوامل حیاتی جهت حفظ سلامت جسم و تعادل روان و ارتقاء کیفیت زندگی انسان نور و رنگ است. بیشتر پژوهش های انجام شده در ارتباط با فضاهای درمانی توجه خود را معطوف به مفاهیم کالبدی بیمارستان نموده اند و مفاهیم ذهنی زیبایی شناختی چندان مورد توجه قرار نگرفته اند. هدف از ارائه این مقاله بررسی اهمیت نور و رنگ در طراحی فضاهای درمانی و چگونگی تبدیل فضای مخوف بیمارستان به فضایی شاد و آرام، با توجه به نظر مخاطبان این فضاها )کودکان(، است. فرضیه تحقیق بر این باور است که به کارگیری صحیح نور و رنگ، می تواند در کاهش ترس، اضطراب و همچنین روند بهبودی کودکان بیمار و کاهش طول درمان آنان بسیار مؤثر باشد. باید گفت روش تحقیق در این مقاله توصیفی پیمایشی می باشد. نتایج به دست آمده از کودکان بستری در بیمارستان مفید که به صورت پرسش شفاهی و عملی از 100 کودک با گروه سنی 6-10 انجام شد، نشان داد که رنگ و نور نقش بسیار مهمی را در فضاهای مختص به کودکان ایفا  می نماید که نادیده گرفتنشان در طراحی بیمارستان سبب کاهش کیفیت محیط و کیفیت درمان خواهد شد. همچنین در نظرسنجی صورت گرفته از کودکان، رنگ های آبی و قرمز برای تخت های بستری، رنگ های قرمز و نارنجی برای اتاق های بازی و رنگ های آبی و سبز برای اتاق های بستری مورد توجه و علاقه کودکان بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Status of Light and Color in Environmental Psychology in Designing Child-Focused Treatment Spaces (Case Study: Mofid Pediatrics Hospital)

نویسندگان [English]

  • Sahar Sadigh Akbari 1
  • Roya Noori 2
1 Professor at Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran.
2 Last semester student in Architectural Technology, Islamic Azad University, Damavand Branch, Damavand, Iran.
چکیده [English]

According to the impact of environmental psychology concepts on the quality of life, it is important to provide a favorable environment for patients when designing treatment spaces. Environmental psychology is an emerging specialty discipline which emphasizes on mutual impact of the architecture’s behaviors, factors, and physical status and the environment more than other aspects. Given the importance of treatment spaces, they should be a quite calm environment based on the needs of referrers. Light and color are of critical factors which affect physical health, psychological balance, and improvement of the quality of life. Most treatment space-related studies have focused on the physical concepts of hospitals, while disregarding the aesthetic subjective concepts. The present article has tried to investigate the importance of light and color in designing treatment spaces and how to transform a dreadful hospital space into a cheerful and calm environment based on the views of children as the referrers of these spaces. This research assumed that correct use of light and color can reduce fear, anxiety and highly affect the improvement trend of patient children and reduce their treatment course. As a place where human beings endure pain and find cure to their ailments, born and die in, the hospital is also an interesting subject from an architectural point of view, because it serves as a place where humans either pull through a critical medical condition or die in the process. The unfamiliar ambiance
of the hospital can be unwelcoming and put a lot of stress on the patient and intensify his/ her tensions. The issue is more important when we are dealing with younger patients and children. Therefore, in order to enable the rehabilitation and treatment team engagement more effectively and interact better in order to be able to employ the treatment strategies to get better results in curing these children, the need for an optimum ambiance for treatment
and rehabilitation is obvious. Additionally, taking environmental obstacles and even the parameters which are conducive to increasing the performance and appeal of the ambiance into consideration will result in more effective foundation of these environments. Nowadays, it is utterly necessary to put human aspects at the core of designing these
centers, and through assessing the needs of the children, enhance the quality of these medical centers. The majority of researches conducted in this field shows the functional regulations and physical concepts of the hospital and turns a blind eye on subjective aesthetic concepts and the effects of the stressful hospital environment on the psyche of the
children. Consequently we are witnessing the toll that is being taken on the society which puts the burden on the shoulder of the designers and researchers to pay attention to psychological elements in designing hospital architecture and contain the weaknesses in this regard. The results of the current research suggest that children are attracted to the beauty
of the environments, regardless of the kind of beauty. Therefore, employing beautifying elements, such as color and light, in designing the ambiance can bring about tranquility, joy, happiness and a sense of belonging in the child. The present research is audience-oriented  and points out to the fact that in addition to paying attention to the physical aesthetic aspects in the design of medical center for children, the subjective aesthetic aspects of design are very important as well with a keen focus on the opinions of those who avail of the ambiance. Considering what children need and what is attractive for them in medical environments, a proper arrangement of light for every space and relevant beautifying factors can turn the tense and stressful ambiance of a hospital into a happy relaxing environment. This descriptive survey was performed through oral and practical questions from 100 children of 6-10 years old. The results indicated that color and light play a significant role in children-specific spaces and disregarding them in hospital design will reduce the qualities of environment and treatment.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Psychology
  • Treatment Centers
  • light
  • Color
-- Amininan, F. (2013). Examining the Effect of Place in Architecture Designing of Children’s Playspace, The first
national conference of thought and new technologies in architecture.
-- Ebno shahidi, M. and the Associates (2012). Verifying Environmental Needs and 6-12 years Old Disabled, Based
on Experiences of Qualifying Child Care Spaces in Isfahan City : A Research Study in Rehabilitation Sciences,
February and March, No. 4, year 7 of publishing.
-- Ardalan, N., Bakhtiari, L. (2012). Sense of Unit, Nader, translated by Vandad Jalili, Elme memar royal pablication.
-- Planc, E. (1994). Hospital Children Treatment, translated by Nastaran Razmjoo, Mashhad, Astane qodse razavi
publication.
-- Hojjat, E., Ebneshahidi, M. (2012). Redefinition of Children Hospital Bed Space, Based on Evaluating of Childrens’
Needs, fine arts, architecture and urbanism review No. 48, winter.
-- Khanizad, Sh. (2011). Designing and Interior Hospital Designing, translated by Elnaz Rahimi and naghmeh
Nazarian. Honare memarie qarn publication.
-- Sate’I, E. (1994). Color Effect on Human Life; psycology and culture science magazine.
-- Sarmad nahri, A. (2013). Architecture Technologies, Noifert (based on regulations of Iran ).
-- Shamgholi, Gh., Yekita, H. (2011). Basic Concepts of Hospital Designing, Sorooshe danesh publication, Tehran.
-- Shad, P. (1992). The Child and Paintings, Jelveye honar magazine, No. 1, winter .
-- Sedighe, I. (1982) Future Hospitals , Scientific and research Jornal of medical management No. 2 .
-- Mahkameh publication. Alireza Mahdi, (2003), Standard Designing Guidance of Hospitals.
-- Aliakbarzadeh, M. (1992). Color Psycology, Oloom tarbiati publication, No. 1, 7 year of publishing (1992 October).
-- Karimi, V. (1998). The Art of Color Therapy of Form and Space and the Effect on Environmental Graphic on
Children Hospitals (2).
-- Karimi, V. (2008). The Art of Color Therapy of Form and Space and the Effect on Environmental Graphic on
Children Hospitals (1), Rah pooyeh publication, second edition, No. 1, winter.
-- Kateb, F. (2011). Interior Architecture and the Light, Rahe novin publication.
-- Carler, M., Bena, J. (1999). Principles and Basics of Lighting in Architecture.
-- Gilliett, M. (2010). Applied Interior Designing Guidance, translated by Ermia Zorriasatein, Alireza Sahragard,
Pashuten publication.
-- Grutter, York (2005). Architecture Aesthetic, translated by Jahanshah pakzad, Abdolreza homaun, Shahid Beheshti
university,Tehran.
-- Mosta’di, A. (2010). Therapeutic-Sanitary Spaces and Architectural Designing, Mehre Iman publication.
-- Madani, S. (1994). The Child and Paintings, Jelveye honar publication. Review No. 2, fall.
-- Nayebi, B. (Fereshteh) and Associates (2008). The Effect of Light on Life Quality and Human Moral Behavior,
moral Jornal in science and technology No. 314, Year 2 of publishing.