منظر شبانه شهر (رویکردی در طرح راهبردی نورپردازی شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، معماری منظر، مدرس دانشگاه، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.

2 کارشناسی ارشد معماری، طراحی شهری، مدرس دانشگاه، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع طبیعی، محیط زیست، آلودگی های محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات یزد، دانشکده کشاورزی، گروه محیط زیست، یزد، ایران.

4 کارشناس ارشد برنامه ریزی شهری، شرکت مهندسان مشاور شهرتاش زنده رود.

چکیده

طراحی شهری به عنوان دانشی که ارتقاء کیفی محیط شهری را بر اساس ادراک و رفتار شهروندان مد نظر دارد، بیان می دارد که شب و فضای شهری شبانه بخش مهمی از زندگی را تشکیل می دهند. از این رو می توان گفت، نورپردازی تعریف ک‏ننده هویت و سیمای شبانه شهر است و طراحی روشنایی شهری نه تنها موضوعی صرفاً تزئینی نیست، بلکه روشی
جهت تأمین امنیت و آرامش بیشتر محیط می باشد. در مقاله حاضر سعی بر آن شد، تا با بیان ضرورت وجود نور به عنوان کیی از اصلی ترین عناصر منظر شهری، به بررسی نقش نورپردازی در ارتقاء کیفیت زندگی شبانه در کلان شهر مشهد پرداخته شود. به همین منظور برای نشان دادن تأثیر روشنایی بر عملکرد انسان در جامعه و زندگی شبانه، به بررسی این
مهم در ارتقاء کیفیت محیطی از جهات مختلف فیز کیی و روحی پرداخته شد و در نهایت با مراجعه به منابع مختلف، انجام مطالعات میدانی و کتابخانه ای و بهره مندی از مدل اورگون، سعی به تدوین دستورالعمل ها، ضوابط و تعریف پروژه های موضعی در شهر شد و با یک بررسی کلی پیرامون عوامل مؤثر بر ایجاد روشنایی مناسب شهری، پیشنهاداتی در زمینه
ساماندهی وضعیت نور در شهر مشهد مطرح شد. نتایج بررسی ها نشان داد تداوم حیات شهر در شب به واسطه دستاوردها و امکانات آن می تواند به عنوان برنامه راهبردی منظر شبانه شهر مشهد هدف های مهمی همچون توسعه حیات مدنی از طریق تبادلات اجتماعی و بهر هوری فضاهای شهری، عدالت اجتماعی از طریق همه شمول کردن فضاهای جمعی، توسعه
اقتصادی با ایجاد فرصت های جدید سرمایه گذاری و گردشگری شهری، تقویت هویت فرهنگی مذهبی با تأکید بر نمادهای فرهنگی و در نتیجه ارتقاء وجهه و شأن شهر مشهد در مقیاس ملی و بین المللی را به ارمغان آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Urban Night Landscape; (An Approach to Strategic Plan of Lighting in Mashhad City)

نویسندگان [English]

  • AmirMohammad AkhavanSaraf 1
  • Omid Khosravi danesh 2
  • Raheleh Mazaheri 3
  • Bahar Zamani 4
1 M.sc in Architecture, Landscape Architecture, University Professor, Shartash Zenderood Company.
2 M.sc in Architecture and Urban Design, University Professor, Shartash Zenderood Company.
3 Master Student in Natural Resource Engineering-Environmental Science, Environmental Pollution, Yazd Sciences and Research Center, Shartash Zenderood Company.
4 M.sc in Urban and Regional Planning, Art University of Isfahan, Shartash Zenderood Company.
چکیده [English]

Urban design as a knowledge which aims to improve urban environment quality due to citizen’s perceptions and behavior, has accepted night and nightly urban landscape as an important part of life. Therefore, lightening can define city, landscape identity and night city image. Moreover, city lightening design is not only decorative but also very
useful for safety and peace. Hence, improving urban spaces landscape, especially at night to encourage people to use urban spaces, becomes necessary. Nowadays, urban lighting based on no nab original patterns plays negative roles in environmental qualities as well as no identity through causing undesirable urban landscape. Emphasize on characteristics
of area, using standards and raw patterns in international and even national level do not meet urban lighting demands. Diversity in configuration and structure of Iranian cities has led to specific identity for each city, however, unfortunately because of ignoring such features and lowering some local and native indices, there is uniform manner in the cities.
The present paper aims to evaluate role of lighting to promote night life quality in Mashhad metropolis through focusing on light essentiality as one of the primary components of urban landscape. The studies of lighting strategically plan in Mashhad with about 30000 hectare area, in four biological-functional areas involved central, middle, western and suburb to evaluate aesthetical qualities in proportion to national and spiritual identity. Most update planning techniques in urban development aims to improve life style quality of citizens. On the other hand, it is worthy to note that the main purpose to conduct this project is not to lighten the whole city than to use light. Emphasizing on more creativities and innovations and applying newer techniques and better light application as a urban and social element to develop and improve environment are not always necessary, sometimesdarkness rather than lighting should be emphasized in some parts of city. Therefore, through the approach of this paper, light would not be used only in the central part of the city (businesses, services land uses, etc.) and as an aesthetic factor. Therefore, paying attention on abandoned area aesthetics and it’s beautify should be followed emphasizing on qualitative streets lighting and urban spaces. Hence, by referring to various sources and literatures, field and library studies it was found that the issues of urban lighting in Mashhad metropolis, dimensions and spheres of influence are so diverse and broad. Strategies to achieve specific application can be integrated and functional. So, in such these studies, in the first step, the size, scale and scope of urban lighting discussion were examined and classified. The second step was to identify the range of actions on integrating and implementing studies and postgraduate studies about the provisions of the migration, the design of active, lively, safe and memorable for all citizens, tourists and travelers. The urban landscape at night with special lighting issue were analyzed and attempted to reset  the objectives, strategies and adjust the recommendations. The final step is to define the action of local projects - the subject and developing standards and guidelines in specific areas in the general and the particular manners. The results of evaluations showed that to perpetuate urban life during night, some achievements and facilities may be taken as strategic plans for Mashhad night lighting to meet civilization life development demands via social interactions and urban spaces productivities. Social equity via covering all public spaces, economic development via making new opportunities for investment and urban tourism, and fortifying religious cultural identity focusing on cultural symbols are results of promoting Mashhad dignity in national and international scales.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Night Life Quality
  • Lighting
  • Pilot Projects
  • Mashhad Metropolis
-- Farnahad Engineering Consultant company (2009). Development project Metropolis of Mashhad.
-- Ahari, Z. (2006). Isfahan School of Urban Design; The syntax of structure Design, Ministry of Culture
and Islamic Guidance, Tehran.
-- Ames’s. (1993). A Guide to Community Visioning: Hands-on Information for Local Communities,
Portland Oregon: APA Oregon chapter.
-- Ames’s. (1997). Community Visioning: Planning for the Future in Oregon’s Local Government, in
APA san dingo conference proceedings, p. 97.
-- Bahreyni, H. (1995). Own Design Language, Congress of Iranian Architectural History, 26 Feb 1996,
Tehran, Iran.
-- Basiri, R., mahmeli Abyaneh, H. (2013). Night Space of Tehran Assessing Capacities and Necessities,
Journal Manzar, Vol. 4, Number 21, p. 36-39.
-- Ghafouri, A. (2013). The Continuance of Day Landscape in Night, Vol. 4, Number 21, p. 36-39.
-- Golkar, K. (2000) Components of a Quality Urban Design, Journal Scientific-research Sofeh, Vol. 32,
p. 38-65.
-- Habibi, M. (1999). Isfahan School of Urban Planning, Journal Honarhaye ziba, Vol. 3, p. 48-53.
-- Jamie, B., Gareth, J., Price, R. & Sewall, J. (2010). Best Practices in Place making through Illumination.
Virginia Tech Urban Affairs and Planning Program; The Lighting Plan of Lyon. France, p. 3-5.
-- Monshizadeh, A. (2013) Human Night City Lyon’s Festival of Lights, Vol. 4, Number 21, p. 44-47.
-- Ong swee, H. (2007). Design Basis to Quality Urban Lighting Master Plan (MA Thesis), Department
of architecture, School of Design and Environment national univercity of singapore. p. 39-50.
-- Pakzad, J. (2001) Deep thoughts on Urban Planning 3, Shahidi, Tehran.
-- Narboni, R. (Concepto), (2012). Three Religions-One Master Plan (The Lighting Master Plan for the
Old City of Jerusalem), Professional Lighting Design Journal No. 82, p. 24-31
-- Sheed Lighting Engineering Company (2012). Lighting Strategic Plan Mashhad Province, p. 1-328.
-- Sheed Lighting Engineering Company (2010). Comprehensive Plan Light Shiraz, p. 50.