ارائه ی الگوریتم استراتژیک بهینه سازی و مدیریت روشنایی معابر براساس کارت امتیازی متوازن با استفاده از ArcGIS مطالعه موردی: شرکت توزیع نیروی برق کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد صنایع، مدیریت بهره وری، دانشکده مهندسی صنایع و سیستم ها، دانشگاه صنعتی اصفهان، کارشناس تجزیه و تحلیل آمار و ArcGIS شرکت توزیع برق کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

2 کارشناس حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران، رئیس گروه بودجه ی شرکت توزیع برق کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی حسابداری، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران.

چکیده

روشنایی معابر یکی از مایحتاج های زندگی است که باعث ایجاد احساس امنیت و زندگی بهتر می شود، از این رو ارائه ی خدمات مطلوب و مناسب در این زمینه دارای اهمیت ویژه ای می باشد. این امر مستلزم داشتن اطلاعات کافی درباره شبکه های روشنایی از جمله تعداد چراغ های منصوبه، دوره ی تعویض هر لامپ و سایر هزینه های مرتبط می باشد. با ثبت آمار و اطلاعات شبکه روشنایی معابر به صورت مکان محور در نرم افزار ArcGIS می توان آماری با صحت بسیار بالا و  به دور از هرگونه خطا به دست آورد. با توجه به اطلاعات فوق می توان هزینه ها را به درستی پی شبینی و شناسایی کرد و نیز بودجه ریزی عملیاتی را جایگزین بودجه ریزی سنتی نمود. کاپلان و نورتن در دهه ی 1990 روش ارزیابی متوازن را معرفی کردند؛ در این روش علاوه بر تحلیل های مالی به رضایت مشتریان، نحوه ی انجام فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری مستمر کارکنان نیز توجه می گردد. با این روش می توان الگوریتم استراتژیکی جهت مدیریت بهتر سازما نها ارائه نمود. شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه از سال 1388 شروع به ثبت اطلاعات شبکه توزیع برق در نرم افزار ArcGIS نمود و تمام اقلام آماری مربوط به شبکه فشار متوسط به صورت مکان محور در این سیستم ایجاد گردید. در این تحقیق پس از بررسی شبکه روشنایی معابر شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه، با استفاده از نرم افزار ArcGIS و  جمع آوری اقلام آماری مربوطه، شبکه روشنایی معابر مورد تجزیه و تحلیل مالی قرار گرفته و به ارائه ی الگوریتمی جهت بهینه سازی مدیریت مصرف روشنایی معابر بر اساس کارت امتیازی متوازن پرداخته و عملکرد وجوه مالی، فرآیندهای داخلی، مشتری و رشد و یادگیری سنجش و ارزیابی گردیده و نتایج آن گزارش شده است. درآخر، با استفاده از الگوریتم و نتایج، پیشنهاداتی جهت پیشروی به سوی بودجه ریزی عملیاتی و برنامه ریزی جهت دستیابی به اهداف بلندمدت در بخش روشنایی معابر شهرکرمانشاه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing Strategic Algorithms in order to Optimize and Manage the Lighting Network based on the Balanced Scorecard Using GIS Software; Case Study: Electricity Distribution Company of Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Maryam Bagheri Dehbaghi 1
  • Shapoor Hamedi 2
  • Mahsa Bagheri Dehbaghi 3
1 M.Sc. in Industrial Productivity Management, Department of Industrial Engineering, Isfahan University of Technology, Analysis, Statistics and GIS Expert in Kermanshah Power Distribution Company.
2 B.Sc. in Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Kermanshah, Finance Group Head of Kermanshah Power Distribution Company, Kermanshah, Iran.
3 BSc. in Accounting, Faculty of Humanities, Islamic Azad University of Kermanshah, Kermanshah, Iran.
چکیده [English]

Introduction
Daylighting is so essential in our lives that causes to improve security and life quality in our societies. So, meeting this need is very important which requires data about the number of lights and lighting systems installed, replacement period of each lamp and other costs associated. In order to achieve that, we record lighting network as location-based data in a data-base. With recording the data in geodatabase, the useful information could be driven from row data. As a matter of fact, the information mentioned before can predict costs and replace operation budgeting instead of traditional budgeting.
Research Methodology Since 1388, Kermanshah Power Distribution Company (KPDC) has begun to gather the attribute and location based data of distribution network elements, such as number of lighting pole and lighting lamps in order to create GIS database. In this study, first, the road lighting network data including: region area, number of subscribers, number of lights, the suggested lights power, the length of low power lines, lights per consumer, light per region area and light per the length of low power line were driven from GIS database. Secondly, this information was analysed based on financial factors. Finally, the novel algorithm was introduced based on Balanced Scorecard (BSc), which has been introduced by Kaplan in 1990 (Figure 1), to optimize lighting consume management. This method evaluates lighting consume management based on financial performance, internal process, customers and growth and learning.
Figure 1: a four-way Balanced Scorecard to achieve the vision and goals of the company In the BSc approach, organizations can be divided into four different funds, these funds are:
- Financial
The formulas 1, 2 and 3 were designed to estimate the cost of repair and maintenance of street lighting in Kermanshah city using statistical information which have obtained from, KPDC GIS database. The distribution of lighting in the southern part of Kermanshah city was illustrate in Figure 2.
Formula 1:
The cost of replacing a 100-watt incandescent lamp
lamp cost1=(HL/L*PL)*SL+PU/4
Formula 2:
The cost of gas and mercury lamps
lamp cost2=(HL/L*PL)*SL+PU/4+1/3 OCOV+1/2 OCH
Formula 3:
The cost of sodium lamps
lamp cost3=(HL/L*PL)*SL+PU/4+1/3 OCOV+1/2 OCH+1/2 OIG
Figure 2: distribution of lighting in the southern part of Kermanshah city
- Customer
The KPDC uses an annual questionnaire to measure customer satisfaction of lighting. Customer Survey is being used to check BSc.
- Internal business processes
In this section, BSc analyses the KPDC data by some indicators to evaluate lightening that shows the lightening qualities and quantities. Based on these reports, the actions can be planned to improve and develop lighting network for achieving customer satisfaction.
- Learning and development
Also, in learning and development section the amount of short course efficiency was measured by evaluating 12 factors and the amount of manager’s satisfaction of each employee was scored between 0 and 100. Then, by analysing the average scores of the efficiency of each course the usage of them can be shown.
Conclusion
To conclude, by combination of the BSc and the GIS reports, an algorithm was created for Performance-based budgeting in KPDC. This algorithm was suggested to improve management in different parts of the company. Finally, operating budgeting and programmability was recommended to achieve longterm goals in the lighting network in the city of Kermanshah.
Figure 3: algorithm for optimization strategic management of lighting

کلیدواژه‌ها [English]

  • BSC
  • Lighting
  • GIS
  • Strategic Algorithms
  • KPDC
-- Abbasi, A., & Ahmadi Mazhin, S. (2012). The Role of Information Technology in the Establishment of Performance-
Based Budgeting. 5th International Conference on Performance-Based Budgeting.
-- Bagheri, M., et al. (2014). A Strategic Budgeting Algorithm Kermanshah Province Electricity Distribution Company
based on the Balanced Scorecard. 6th Conference of Performance-Based Budgeting.
-- David, F.R. (2001). Strategic Management. (A. Parsayyan, & M. Arabs., Trans.) 2nd Ed.
-- Kaplan, R.S., & Norton, D.P. (2004). The Strategy-Focused Organization. (P. Bakhtiyari Trans.) Tehran: Industrial
Management Institute.
-- Kaplan, R.S. (2008). Conceptual Foundations of the Balanced Scorecard. Handbooks of Management Accounting
Research, 3, 1253-1269.
-- Niazi, A., & Kazemzade, R. (2005). Balanced Scorecard as a System for Performance. 6th International Conference
of Quality Managers.
-- Rahimi, H. (2013). The Report Estimated Peak Load and Energy Requirements of the 2018 Electricity Distribution
Company Kermanshah Province. Dftrbrnamh tavanir development planning.
-- Report of the Board of Directors to the General Shareholders Electricity Distribution Company Kermanshah, a
12-month period of 2012.
-- Taghavi, A. (2012). Strategic Budgeting Link through the Balanced Scorecard. The 5th International Conference
on Performance-Based Budgeting.
-- The proposed budget for 2013 Electricity Distribution Company Directors report to the General Assembly of
Kermanshah.