تعیین رابطه حس‌تعلق و شاخصه‌های اجتماعی آن، نمونه موردی: روستای زیارت در گلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، واحد گنبدکاووس، دانشگاه آزاد اسلامی، گنبدکاووس، ایران.

چکیده

بافت‌های سنتی، برخلاف اغلب بافت‌های امروزی به‌دلیل نحوه طراحی، ساختار اجتماعی و سایر عوامل، بسیاری از نیازهای اجتماعی و روانی ساکنین خود را تأمین می‌کردند و پاسخگویی بهتری نسبت به بافت‌های امروزی داشتند. از طرفی محیط و فعالیت های اجتماعی تأثیر مهمی در شکل‌گیری مفاهیم اجتماعی و از جمله حس تعلق ساکنین دارند؛ حس تعلق علاوه‌بر اینکه موجب احساس راحتی از یک محیط می شود، می‌تواند در مکان زندگی فرد به‌وجود آمده و با گذر زمان عمق و گسترش یابد. ارزش‌های فردی و جمعی بر چگونگی این حس تأثیر می‌گذارند و به هویت افراد و احساس تعلق شان به محیط زندگی کمک می‌کنند و به‌عنوان یک فرآیند بر سلامت روان هر جامعه ای مؤثر می‌باشند.                         هدف از این پژوهش تعیین رابطه حس‌تعلق و شاخصه‌های اجتماعی آن در مردان و زنان روستایی است که در پایداری سکونتگاه‌هایشان مؤثر می‌باشد. بافت روستای تاریخی زیارت گرگان به‌عنوان نمونه‌ای مناسب مورد سنجش قرار گرفت و متغیرهایی در آن انتخاب شدند که بررسی آن‌ها این احساس تعلق را بروز می‌دهند. در این راستا و با بررسی نظریات موجود، شاخص‌های مختلفی همچون مشارکت اجتماعی، حضور در فعالیت های اجتماعی، تنهایی، رضایت‌مندی، ارزش داشتن و غیره بررسی شد. با کنترل سایر متغیرهای غیراجتماعی و تنظیم پرسشنامه‌ای بسته با مقیاس لیکرت و بررسی حجم نمونه 322 نفر به روش طبقه‌ای، تأثیر حمایت اجتماعی بر حس‌تعلق مورد سنجش قرار گرفت. برای رسیدن به این هدف از روش تحلیلی توصیفی، همبستگی و روش تحلیل رگرسیون سلسله‌مراتبی استفاده شد. از طریق تجزیه و تحلیل داده‌ها، نتایج به دست آمده نشان دادند که حمایت اجتماعی و سلامت روان بر حس‌علق افراد تأثیر مثبت می‌گذارند؛ همچنین متغیر درگیری با جامعه تأثیر حمایت اجتماعی بر حس‌تعلق افراد را تعدیل می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Determination of Relationship between Sense of Belonging and its Social Indicators, Case Study: Ziarat Village- Golestan

نویسندگان [English]

  • ali emami 1
  • Mehrnoosh Bazdar 2
  • Malihe Safari 2
  • Ramona Farahnaki 2
1 Assistant Professor of Architecture, Department of Architecture, Gonbad Kavoos Branch, Islamic Azad University, Gonbad Kavoos, Iran
2 M.A. Student, Department of Architecture, Gonbad Kavoos Branch, Islamic Azad University, Gonbad Kavoos, Iran.
چکیده [English]

Unlike most modern fabrics, traditional fabrics due to their design meet many psychological and social needs of the residents and respond better than today’s fabrics. On the other hand, environment and social activities play an important role in shaping the social concepts and the sense of belonging to residents. Sense of belonging can be spread over time and depth. Individual and collective values effect on the quality of sense of belonging and help to identity the resident’s sense of belonging to the environment and community as well as effect as a process on mental health of each community. Ziarat village the sample of this study is located next to the mountains at the south of Gorgan. The form of rural houses and the sense of security in the living spaces of this village are remarkable, but this village has lost its true image and is approaching irregular urban areas and considerable changes in its mental images. The mental imagination of the village is usually wooden houses and wooden windows. The instruction and sustainability of the village were in line with the suitable environment, intimacy and harmony with nature, while unpleasant apartments have no coordination with the village architecture. The aim of this study was to determine the relationship between sense of belonging and social characteristics of men and women in rural areas. Ziarat, a historical village in Golestan was selected as a suitable case for the measurement of variables. One of themain objectives of this research is to pay attention to the fact that in order to create sense of belonging in individuals, one should pay particular attention to social behaviors andactivities and the participation of people in the neighborhood. Social support is also based on the sense of responsibility of local residents and their participation in social activities. According to the research goals, it can be assumed that measuring social indicators that affect villagers’ sense of belonging, is helpful to improve the participation of people in society, their social support and mental health.On the other hand, the involvement can mediate the relationship between social support and sense of belonging. Moreover, the mental health variable has a mediating role between social support and the sense of belonging (mediating variable). Sense of belonging as a dependent variable is influenced directly by the physical, individual and social factors and their effects must be controlled. Factors that affect physical activity include fear of crime, quality of housing, housing density, and individual factors such as length of residence, marital status, gender and age. In this regard, the independent variable of social support can be referred from the effects of social indicators on sense of belonging. It should also examine social indicators related to the aspects of social participation and support with involvement in society and within the group in order to measure its consequences on sense of belonging. By the review of existing theories, various variables such as community involvement, participation in social activities, loneliness, satisfaction, value and so on were investigated. With control of the other non-social variables and setting up a questionnaire with Likert scale and check the sample size in (n=322) on the basis of stratified method, the impact of social support on the sense of belonging was measured. To achieve this objective, analytical/ descriptive correlation as well as hierarchical regression were used. In fact, through using the hierarchical regression method, the effects of control variables on the dependent variable were controlled. Through data analysis, the results showed that social support and mental health have a positive impact on people’s sense of belonging. Also, society involvement moderates the impact of social support on resident’s sense of belonging. The findings of the data analysis show that the hypothesis of the effect of social indicators on sense of belonging helps to improve the participation of people in society and mental health, and the involvement as a second independent variable is significant. But the “effect of the mental health as a mediator variable” is not significant. Since the current study has measured social indicators on sense of belonging, this cross-sectional study has not measured the variables such as income level, education, housing density, so it is suggested that in subsequent studies. Individuals and organizations must consider the influence of different dimensions of these variables on sense of belonging, and also this study has relied on individual reports in response to variables that make them aware of the actual opinions of residents and can be the basis of a more comprehensive research in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sense of belonging
  • Social Support
  • Involvement
  • mental health
  • Satisfaction
Anant, S. (1969). A Cross Cultural Study of Belongingness, Anxiety and Self-sufficiency. Acta Psychologica, 31, 385-393.
Anant, S. S. (1967). Belongingness and Mental Health: Some Research Findings. Acta Psychologica, 26, 391-396.
Anant, S. S. (1967). Child Training and Caste Personality: The Need for Further Research. Race, 8(4), 385-394.
Bailey, M., & McLaren, S. (2005). Physical Activity Alone and with others as Predictors of Sense of Belonging and Mental Health in Retirees. Aging and Mental Health, 9(1), 82-90.
Brown, G., Brown, B., & Perkins, D. (2004). New Housing as Neighborhood Revitalization. Environment and Behavior, 36(6), 749-775.
Cameron, M., & MacDougall, C. (2000). Crime Prevention through Sport and Physical Activity. Publication No. 165). Canberra: Australian Institute of Criminology.
Choenarom, C., Williams, R. A., & Hagerty, B. M. (2005). The Role of Sense of Belonging and Social Support on Stress and Depression in Individuals with Depression. Archives of Psychiatric Nursing, 19(1), 18-29.
Goodenow, C. (1993a). Classroom Belonging among Early Adolescent Students: Relationships to Motivation and Achievement. Journal of Early Adolescence, 13(1), 21-43.
Grillo, M., Teixeira, M., & Wilson, D. (2010). Residential Satisfaction and Civic Engagement: Understanding the Causes of Community Participation. Social Indicators Research, 97(3), 451-466.
Hagerty, B., & Patusky, K. (1995). Developing a Measure of Sense of Belonging. Nursing Research, 44(1), 9-13.
Hagerty, B., & Williams, R. (1999). The Effects of Sense of Belonging, Social Support, Conflict, and Loneliness on Depression. Nursing Research, 48(4), 215-219.
Hagerty, B., Lynch-Sauer, J., Patusky, K. Bouwsema, M., & Collier, P. (1992). Sense of Belonging: A Vital Mental Health Concept. Archives of Psychiatric Nursing, 6(3), 172-177.
Hagerty, B., Williams, R., & Oe, H. (2002). Childhood Antecedents of Adult Sense of Belonging. Journal of Clinical Psychology, 58(7), 793-801.
Hagerty, B., Williams, R., Coyne, J., & Early, M. (1996). Sense of Belonging and Indicators of Social and Psychological Functioning. Archives of Psychiatric Nursing, 10(4), 235-244.
Lewicka, M. (2010). What Makes Neighborhood Different From Home and City? Effects of Place Scale on Place Attachment. Journal of Environmental Psychology, 30(1), 35-51.
Maslow, A. (1954). Motivation and Personality. New York: Harper and Row.
McLaren, S., & Challis, C. (2009). Resilience among Men Farmers: The Protective Roles of Social Support and Sense of Belonging in the Depression-Suicidal Ideation Relation. Death Studies, 33(3), 262-276.
McLaren, S., Gomez, R., Bailey, M., & Van Der Horst, R. (2007). The Association of Depression and Sense of Belonging with Suicidal Ideation among Older Adults: Applicability of Resiliency Models. Suicide & Life - Threatening Behavior, 37(1), 89-102.
Rankin, L., Saunders, D., & Williams, R. (2000). Mediators of Attachment Style, Social Support, and Sense of Belonging in Predicting Woman Abuse by African American Men. Journal of Interpersonal Violence, 15(10), 1060-1080.
Sarmad, Z., Bazargan, A., & Hejazi, E. (2004). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran: Agah Publication, 90-100.