از محله سنتی تا محله معاصر؛ کندوکاوی در راهکارهای احیاء هویت محلی در شهر امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.

چکیده

تاکنون دیدگاه‌های متنوعی در رابطه با نقش محله مطرح شده‌اند. اگرچه با توجه به ویژگی‌های زندگی امروز، وابستگی افراد به قلمرو سکونتی آن‌ها و خدمات آن کاهش یافته، لیکن نیاز به ارتباط چهره به‌چهره هنوز زوال نیافته و اهمیت طراحی محله و توانایی آن برای ارتقاء تعامل اجتماعی و تعلق خاطر به محیط زندگی همچنان در نظریات توسعه پایدار مورد توجه است. یکی از مؤثرترین روش‌های مطالعه ویژگی‌های محله از طریق مطالعه سابقه تاریخی آن در محله‌های سنتی امکان‌پذیر است. در این راستا، این نوشتار احیاء هویت محلی را در شهر امروز در مقابل احیاء کالبدی محله‌های سنتی طرح می‌نماید. احیاء هویت محلی، احیاء حس‌مکان و اجتماع محلی است و می‌تواند با زندگی شهری امروز انطباق یابد. براساس تحلیل‌ها، در فرایند ادراکی از هویت، دو مرحله «بازشناسی» و «تشخص» اهمیت دارد. مولفه‌های مربوط به تحلیل حوزه بازشناسی هویت محلی در محله سنتی در این نوشتار در چهار محور با عناوین مرزبندی اجتماعی- فرهنگی محله، نظام سلسله‌مراتبی فضایی و فعالیتی، رعایت مقیاس، انسجام و هماهنگی در بافت و سیمای کالبدی، مرکز محله و خدمات محلی دسته‌بندی شدند. از سوی دیگر، مؤلفه‌های مربوط به تحلیل حوزه تشخص، ذیل عنوان شاخصه‌های معنایی مورد تحلیل قرار گرفتند. با الهام از ویژگی‌های محله سنتی و توجه به شرایط خاص و نیازمندی‌های حوزه‌های مسکونی معاصر، اصلی‌ترین فرصت‌ها و راهکارهای احیاء هویت محله ها و تقویت پایداری آن‌ها براساس جداول تحلیلی سوات، به صورت سیزده راهکار در پنج دسته‌بندی اصلی به صورت انطباق و اتصال مناسب با شهر، خودکفایی نسبی، ساماندهی کالبدی، مردم یکردن و تقویت حس‌تعلق انسانی ارائه شده است. در فرایند تبیین راهکارها به موضوع انعطاف‌پذیری و ماهیت دو بعدی محله‌های معاصر از نظر دارا بودن برخی ویژگی‌های شهری در عین داشتن ابعاد محلی توجه شده است که آن‌ها را از طرفی با روح کلی محله‌های سنتی پیوند می‌دهد و از طرف دیگر با شرایط زندگی امروز متناسب می‌سازد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

From Traditional to Contemporary Neighborhood, A Study on Revitalizing Neighborhood Identity in Contemporary City

نویسنده [English]

  • Maryam Gharavi Khansari
Assistant Professor of Architecture, School of Architecture, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Recently, there are different points of views that has been proposed considering the role of neighborhood in city. Although the dependence of citizens to their living territory and its provided services has been decreased, the necessity of face to face relationship is important. So the effect of neighborhood development and its importance for empowering the social interaction and sense of belonging is considering in sustainable development theories. One of the most effective ways for studying the characteristics of neighborhood is the study of traditional communities and its effective dimensions. Traditional neighborhoods have been formed and survived during history spontaneously. In contemporary era, along with omitting the neighborhood concept from modern urban design and planning, it has been emerged a lot of defects in nowadays human inhabitations. Recently, the scientific communities have payed attention to the concept of neighborhood. The general situation of contemporary city makes it difficult to revitalize the characteristics of a human neighborhood. In this relation, paying attention to the values of traditional neighborhoods and searching solutions to harmonize these values with new situation can be beneficial. This paper suggests revitalizing the identity of neighborhood against the physical revival. So, this paper is going to study the main characteristics of traditional neighborhood identity and proposing new solutions in this regard in modern cities. Revitalizing neighborhood identity is the strengthening of sense of place and neighborhood community and can be adaptable with contemporary urban living necessities. According to analysis, two steps of recognition and individuation are important in the process of identity perception. Dialectic relationships between recognition and individuation is proposes by Barth a contemporary German sociologist who believes that although the objectivity and mental image of a phenomenon change dynamically, but there is a structure that remains durable. Accordingly, recognition means that a phenomenon can be recognized among other different phenomenon. Individuation means that the phenomenon can be distinguished among similar phenomenon. The recognition factors of neighborhood identity in traditional communities are introduced in five main categories which are socialcultural boundaries, the system of spatial and activity hierarchy, scale and coordination in texture and townscape and neighborhood center and services. The factors relating the individuation analysis are semantic characteristics. Inspiring from these main discussions along with S.W.O.T. analysis, it has been proposed thirteen practical suggestions proposing in five main categories. The categories are suitable adapting connection to city, relative self-sufficiency, physical organization, humanization and strengthening the sense of belonging. The practical suggestions are the hierarchy of connections of neighborhood streets to the city streets, the adjusted connection of neighborhood center to each other via pedestrians and riding paths, defining the relative territory of neighborhoods, providing the neighborhood job opportunities for the neighborhood natives, providing the necessary neighborhood services and suitable access to them, localizing the building facades via native materials and plants, harmonizing and coordinating the facades, adapting identifying landmarks, inhabitant partnership, strengthening social interaction, adjusting suitable area and population, human scale of spaces and safety and security of the neighborhood environment. These factors are suggested as the basic steps toward emphasizing neighborhood identity in contemporary city. The suggestions not only try to propose flexible standards, but also they consider the criteria for environmental qualities. In this regard, the tactics can be categorized in two main groups according to their relation to the traditional and contemporary solutions. The first category is the tactics that are directly inspired from the non-physical characteristics of the traditional neighborhoods such as social interaction, sense of belonging and socialism (in tactics 9, 10 and 13). These tactics can provide the traditional spirit of social contribution to the contemporary neighborhood that lacks this important characteristic. The second category are the tactics that have indirect effect inspired from traditional neighborhood. The characteristics that are not exactly the same in the traditional communities but there can provide adaptable situation for the contemporary lifestyle. These tactics suggest characteristics such as contemporary service functions, pedestrian lanes along with ride ways and internal connection along with the connection to the city which are proposed in tactic 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12 and 13. In another word, they provide the necessities of the contemporary lifestyle. Proposing the practical suggestions, it is considered the flexibility and multi-dimensional characteristics of contemporary neighborhoods which emphasizes the simultaneous urban dimensions (in tactics like 1, 2 and nearly 5) along with neighborhood dimensions (in tactics like 3, 4, 9, 11, 12 and 13). So they benefit the characteristics of a calm and secure neighborhood along with opportunities of linkage to the services provided by city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Neighborhood
  • Contemporary Neighborhood
  • Neighborhood Identity
  • Contemporary City
Ardeshiri, M., Hjipour, K. & Hakimi S. (2013). The Role and Position of Physical Structure of Urban Neighborhoods Relating the Formation of Social Capital. Research and Urban Planning Journal, 13, 35-56.
Bagheri, A. (2009). Comparing the Traditional and Contemporary Neighborhoods. Conference of Neighborhood Development. Concepts and Theoretical Approaches, Tehran Municipality, Social and Cultural Deputy, 53-88.
Barton, H., Grant, M., & Guise, R. (2003). Shaping Neighborhoods: A Guide for Health, Sustainability and Vitality. London and New York: Spon Press.
Chapman, D. (2005). Creating Neighborhoods and Places in the Built Environment. (Sh. Farvadi & Tabibian M., Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Dargahi, M. (2011). The Relationship of Identity and Leisure Time Considering the Neighborhood Sub-Cultures. Unpublished M. Sc. Thesis, Social Sciences Faculty, University Of Tehran.
Falamaki, M. (1988). Farabi and the Evolution of Citizenship in Iran. Tehran: Noghreh Press.
Falamaki, M. (1996). Restoration of Historical Buildings and Cities. Tehran: University of Tehran Press.
Gharai, F. (1999). Generic Principles of Neighborhood Design, With Particular Reference to Tehran. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Sheffield, Department of Architectural Studies.
Gharavi Alkhansari, M. (2004). Design of Chizar Community School. Unpublished M.A. Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran.
Gharavi Alkhansari, M. (2005). Community School, a Role-Model for School Functioning In Community. Organizing Community. HONAR-HA-YE-ZIBA, 21.
Gharavi Alkhansari, M. (2006). The Neighborhood Concept: Proposing a Guideline. Soffeh, 43.
Guest, A., Lee, B. (1984). How Urbanites Define Their Neighborhoods. Population and Environment, 7, 32-56, Human Sciences Press.
Hamidi, M. (2007). The Structure of Tehran. Tehran: Tehran Municipality, Technical and Constructional Deputy.
Houghton, G. & Hunter, C. (1994). Sustainable Cities. London, Regional Studies Association.
Jacobs, J. (2007). Death and Life of Great American Cities. (H. Parsi & A. Aflatouni, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Khaksari, A., Shakiba Manesh, A. & Ghorbanian, M. (2009). Urban Neighborhood in Iran. Tehran: The Human Science and Cultural Studies Research Center.
Lang, J. (2004). Creating Architectural Theory. (A. Einifar, Trans.) Tehran: University of Tehran.
Lang, J. (2007). Urban Design. (H. Bahreini, Trans.) Tehran: University of Tehran Press.
Latifi, Gh. & Safari Chabok, N. (2012). Reproduction of the Neighborhood in Iranian-Islamic Cities according to New-Urbanism. Urban Studies Journal, 7, 3-12.
Lynch, K. (1997). Good City Form. (H. Bahreini, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Majidi Khamene, B. & Kolivand, H. (2012). Analysis of Spatial Structure of Urban Neighborhood according to Community-Based Sustainable Development. Amayesh Journal, 19, 47-74.
Oryan, M. (1995). Islamic Cities. Transaction of the Conference of the History of Iran’ Architecture and Urbanism, Arg-E-Bam, Second Volume, 278-304.
Pakzad, J. (1986). Identity and Unifying With Space. Soffeh, 21-22.
Papoli Yazdi, M. H. (1987). The Internal Divisions of Iranian Cities and Their Official Problems, Case Study: Mashhad. Geographical Researches, 5, 5-25.
Pars Vista Consulting Engineering. (2002). Per Capita Utilities for Urban Services. First Volume. Tehran: Publication of Municipalities Organization.
Parsi, F., Mansouri, K. & Badri, N. (2011). Investigating the Social Structure in the Structure of Iranian Cities and the Role of Neighborhood as the Social System of Forming the Qajar Cities. The First International Conference of Islamic Architecture and Urbanism, Tabriz: University of Islamic Art of Tabriz.
Rahnamaee, M., Ghalibaf, R., Hadipour, M. & Khatoon, H. (2007). The Changing Process of Structural and Functional Dimensions of Neighborhood. Geography Journal, 12-13, 19-43.
Samadi, M. (1993). A Study about Urban, Regional Divisions. Unpublished M.Sc. Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran.
Shariatmadar, H., Jalali, A. & Ghaffarian, M. (2013). The Reflection of New Theories of Urbanism in Redefinition of Neighborhood Consideration the Sustainable Development. Payam-E-Mohandes, 60, 77-89.
Smithson, A. (Ed.) (1968). Team 10 Primer. London: the MIT Press.
Sobhani, A. (2006). The Reproduction of Neighborhood Concept from Past to Today. Unpublished M.Sc. Thesis. Faculty of Fine Arts, University Of Tehran.
Soltanzade, H. (1983). The Formation Process of City and Religious Centers in Iran. Tehran: Agah Press.
Soltanzade, H. (1986). The History of City Urbanization in Iran. Tehran: Amir Kabir Press.
Soltanzade, H. (1991). The Urban Space in Historical Textures of Iran. Tehran: Office of Cultural Researches.
Soltanzade, H. (1992). Entry Space of the Houses in Old Tehran. Tehran: Office of Cultural Researches.
Tavassoli, M. (1986). Principles and Techniques of Urban Design in Iran. Tehran: Ministry of Housing and Urbanism. 
Turner, J.F.C. (1976). Housing by People, Toward Autonomy in Building Environments. London: Marion Boyars. 
Zamani, B. & Shams S. (2014). The Necessity of Neighborhood Approach in Restoration of Historical Areas of Cities. Haft-Shahr, 45-46, 72-93.