رویکردی تحلیلی به بررسی جنسیت و تفاوت‌های آن در ادراک فضای کالبدی، نمونه موردی: فرهنگسراهای شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

2 گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 استادیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان، همدان، ایران.

چکیده

هدف تحقیق حاضر، رسیدن به آیتم‌های ضروری در طراحی فضایی معماریست، که برای هر دو گروه جنسی کاربر فضا طراحی شده باشد. چنین فضایی، محصول توجه به تفاوت‌های ادراکی دو جنس استفاده‌‌کننده از فضا می باشد. ادراک فضا، از مهم‌ترین و پیچیده‌ترین ابعاد شناخت و سنجش فضا می‌باشد. یکی از ابعاد مهم تفاوت‌های فردی انسان‌ها، جنسیت است و به‌نظر می رسد که جنسیت با نگرش‌های افراد و ادراک آن‌ها از پدیده‌ها رابطه داشته باشد. در نتیجه چنین تفاوت‌هایی، ممکن است افراد مختلف در رویارویی با فضا ادراک متفاوتی نسبت به یکدیگر داشته باشند. چنین موضوعی مستقلاً کمتر بررسی شده است و نتایج چنین آزمایش‌هایی می‌تواند تأثیر قابل توجهی در ارتقاء کیفیت محیط‌های انسانی داشته باشد. این مقاله درصدد پاسخگویی به پرسش‌های زیر است: آیا بین جنسیت و ادراک فضای کالبدی رابطه‌ای وجود دارد؟ و در ادراک فضای کالبدی توسط جامعه آزمودنی، بین دو جنسیت، تفاوت معناداری در توجه به ویژگی‌های فضا وجود دارد؟ فرهنگسراهایی در تهران انتخاب شده‌اند و گروه‌های پاسخ‌دهنده مؤنث و مذکر به منظور سنجش مفاهیم ادراکی فضا مورد استفاده قرار گرفته‌اند. روش پژوهش، آزمون افتراق معناییست. براساس نتایج حاصله، افراد در رویارویی با محیط، به تمام جنبه‌های فضای معماری، مقولات بصری، روانی، ادراکی و عملکردی توجه دارند. بنابراین باید در طراحی به تمام جنبه‌های ادراکی کاربران و تفاوت‌های آنان توجه نمود. این امر باعث ادراک کامل‌تر و خاطره‌انگیزی آن فضا شده و کاربران بهتر و با کیفیتی بالاتر با آن ارتباط برقرار کرده و زمان بیشتری را با رضایت خاطر در آن سپری می‌نمایند. از یافته‌های این پژوهش می‌توان به تفاوت‌های ادراک زنان و مردان از فضای کالبدی دست یافت و با رعایت آن‌ها در طراحی فضاهای عمومی، به ارتقاء کیفیت حضور هر دو جنس در فضا کمک کرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analytical Approach to Investigate the Gender and Its Differences in Understanding Physical Space, Case Study: Cultural Centers in Tehran

نویسندگان [English]

  • Ekhlas Ghamari 1
  • Gholamreza Talischi 2
  • Omid Dejdar 3
1 M.A. of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
2 Department of Architecture, faculty of Art and Architecture, Bu-Ali Sina University, hamedan, Iran
3 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran.
چکیده [English]

Gender or Sex? Is there a difference between them? Do opposite sexes feel dramatically different about the same places or the same built environment at the same time? Are there any diversities between understanding and perception? Is there a possibility of existing different perceptions between different genders of a same built environment? The distinction between sex and gender (the anatomy of an individual’s reproductive system and secondary sex characteristics), which can refer to either social roles based on the sex of the person (gender role) or personal identification of one’s own gender based on an internal awareness (gender identity). The sex and gender distinction is not universal. In ordinary speech, sex and gender are often used interchangeably. In one hand the term perception (from the Latin perception) is the organization, identification, and interpretation of sensory information in order to represent and understand the presented information, or the environment. Perception is not only the passive receipt of these signals, but it is also shaped by the recipient’s learning, memory, expectation, and attention. On the other hand there is the term understanding. Understanding is a psychological process related to an abstract or physical object, such as a person, situation, or message whereby one is able to think about it and use concepts to deal adequately with that object. Understanding is a relation between the knower and an object of understanding. Understanding implies abilities and dispositions with respect to an object of knowledge that are sufficient to support intelligent behaviors. The present paper aims to well achieve the necessary items in a built environment’s design, which has been designed properly for both genders (male and female). Thus such built environment is an outcome of considering and cognizing the differences between two genders’ perceptions. It should be emphasized that a built environment’s perception is one of the most important and complex aspects of the recognition and measurement of built environment. Meanwhile, one of the most important aspects of these differences and another significant feature is gender, and it seems that gender is related to people’s attitudes and perceptions of a phenomena. Therefor as a result of such differences it can be inferred that, different people in confrontation with a built environment may have different perceptions. It seems that such complicated issues have not been studied independently while the beneficial results of such advantageous experiments can have a significant impact on improving the quality of human environment. Therefor this brief study intends to properly respond the following questions: “is there any meaningful association between gender and the perception of the built environment? Are there any significant difference in the features of a place, in the perception of the built environment by the inquiry samples, among the sexes?” To achieve the answers of the proposed questions analyzing a public place where both genders may attend equally should be chosen. Of course there are many various places with different functions where both males and females might widely attend. We chose cultural centers out of the many functional built environments that are being used by both genders. The cultural centers were selected in different locations in Tehran and Groups of male and female respondents have been used due to evaluate implication of the perception of the built environment. The convincing reason of choosing different location is to prevent the regional factor to influence this survey. The method is semantic differential or SD. It is a type of a rating scale designed to measure the connotative meaning of objects, events, and concepts. The connotations are used to derive the attitude towards the given objects, event or concept. The semantic differential is today’s one of the most widely used scales used in the measurement of attitudes. One of the reasons is the versatility of the items. The bipolar adjective pairs can be used for a wide variety of subjects. Based on the results of this research, people in dealing with the built environment are considerably sensitive about all aspects of that place, visual categories, and emotional, cognitive and functional aspects. This issue should be noticeably considered by designers. Therefor they should consider a suitable approach that all users’ senses are properly stimulated. This could lead to more complete and evocate understandings of the built environment. Taking everything into consideration the results of this study can lead to achieve remarkably the differences of female and male perceptions, and with considering these significant differences, to improve the quality of both sexes presence.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental Perception
  • Impact of Gender on Perceptions
  • Gender
  • Architecture
  • The Built Environment
  • Public space
Ardeshiri, M., Hjipour, K. & Hakimi S. (2013). The Role and Position of Physical Structure of Urban Neighborhoods Relating the Formation of Social Capital. Research and Urban Planning Journal, 13, 35-56.
Bagheri, A. (2009). Comparing the Traditional and Contemporary Neighborhoods. Conference of Neighborhood Development. Concepts and Theoretical Approaches, Tehran Municipality, Social and Cultural Deputy, 53-88.
Barton, H., Grant, M., & Guise, R. (2003). Shaping Neighborhoods: A Guide for Health, Sustainability and Vitality. London and New York: Spon Press.
Chapman, D. (2005). Creating Neighborhoods and Places in the Built Environment. (Sh. Farvadi & Tabibian M., Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Dargahi, M. (2011). The Relationship of Identity and Leisure Time Considering the Neighborhood Sub-Cultures. Unpublished M. Sc. Thesis, Social Sciences Faculty, University Of Tehran.
Falamaki, M. (1988). Farabi and the Evolution of Citizenship in Iran. Tehran: Noghreh Press.
Falamaki, M. (1996). Restoration of Historical Buildings and Cities. Tehran: University of Tehran Press.
Gharai, F. (1999). Generic Principles of Neighborhood Design, With Particular Reference to Tehran. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Sheffield, Department of Architectural Studies.
Gharavi Alkhansari, M. (2004). Design of Chizar Community School. Unpublished M.A. Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran.
Gharavi Alkhansari, M. (2005). Community School, a Role-Model for School Functioning In Community. Organizing Community. HONAR-HA-YE-ZIBA, 21.
Gharavi Alkhansari, M. (2006). The Neighborhood Concept: Proposing a Guideline. Soffeh, 43.
Guest, A., Lee, B. (1984). How Urbanites Define Their Neighborhoods. Population and Environment, 7, 32-56, Human Sciences Press.
Hamidi, M. (2007). The Structure of Tehran. Tehran: Tehran Municipality, Technical and Constructional Deputy.
Houghton, G. & Hunter, C. (1994). Sustainable Cities. London, Regional Studies Association.
Jacobs, J. (2007). Death and Life of Great American Cities. (H. Parsi & A. Aflatouni, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Khaksari, A., Shakiba Manesh, A. & Ghorbanian, M. (2009). Urban Neighborhood in Iran. Tehran: The Human Science and Cultural Studies Research Center.
Lang, J. (2004). Creating Architectural Theory. (A. Einifar, Trans.) Tehran: University of Tehran.
Lang, J. (2007). Urban Design. (H. Bahreini, Trans.) Tehran: University of Tehran Press.
Latifi, Gh. & Safari Chabok, N. (2012). Reproduction of the Neighborhood in Iranian-Islamic Cities according to New-Urbanism. Urban Studies Journal, 7, 3-12.
Lynch, K. (1997). Good City Form. (H. Bahreini, Trans.). Tehran: University of Tehran Press.
Majidi Khamene, B. & Kolivand, H. (2012). Analysis of Spatial Structure of Urban Neighborhood according to Community-Based Sustainable Development. Amayesh Journal, 19, 47-74.
Oryan, M. (1995). Islamic Cities. Transaction of the Conference of the History of Iran’ Architecture and Urbanism, Arg-E-Bam, Second Volume, 278-304.
Pakzad, J. (1986). Identity and Unifying With Space. Soffeh, 21-22.
Papoli Yazdi, M. H. (1987). The Internal Divisions of Iranian Cities and Their Official Problems, Case Study: Mashhad. Geographical Researches, 5, 5-25.
Pars Vista Consulting Engineering. (2002). Per Capita Utilities for Urban Services. First Volume. Tehran: Publication of Municipalities Organization.
Parsi, F., Mansouri, K. & Badri, N. (2011). Investigating the Social Structure in the Structure of Iranian Cities and the Role of Neighborhood as the Social System of Forming the Qajar Cities. The First International Conference of Islamic Architecture and Urbanism, Tabriz: University of Islamic Art of Tabriz.
Rahnamaee, M., Ghalibaf, R., Hadipour, M. & Khatoon, H. (2007). The Changing Process of Structural and Functional Dimensions of Neighborhood. Geography Journal, 12-13, 19-43.
Samadi, M. (1993). A Study about Urban, Regional Divisions. Unpublished M.Sc. Thesis, Faculty of Fine Arts, University of Tehran.
Shariatmadar, H., Jalali, A. & Ghaffarian, M. (2013). The Reflection of New Theories of Urbanism in Redefinition of Neighborhood Consideration the Sustainable Development. Payam-E-Mohandes, 60, 77-89.
Smithson, A. (Ed.) (1968). Team 10 Primer. London: the MIT Press.
Sobhani, A. (2006). The Reproduction of Neighborhood Concept from Past to Today. Unpublished M.Sc. Thesis. Faculty of Fine Arts, University Of Tehran.
Soltanzade, H. (1983). The Formation Process of City and Religious Centers in Iran. Tehran: Agah Press.
Soltanzade, H. (1986). The History of City Urbanization in Iran. Tehran: Amir Kabir Press.
Soltanzade, H. (1991). The Urban Space in Historical Textures of Iran. Tehran: Office of Cultural Researches.
Soltanzade, H. (1992). Entry Space of the Houses in Old Tehran. Tehran: Office of Cultural Researches.
Tavassoli, M. (1986). Principles and Techniques of Urban Design in Iran. Tehran: Ministry of Housing and Urbanism. 
Turner, J.F.C. (1976). Housing by People, Toward Autonomy in Building Environments. London: Marion Boyars. 
Zamani, B. & Shams S. (2014). The Necessity of Neighborhood Approach in Restoration of Historical Areas of Cities. Haft-Shahr, 45-46, 72-93.