کاربست رشد هوشمند در طراحی بافت‌های فرسوده شهری از دیدگاه متخصصین و مردم، نمونه موردی: محله فرحزاد تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران

چکیده

شهرها به مثابه موجودات زنده برای ادامه حیات، نیازمند تجدید بافت‌های فرسوده خود و جایگزینی سلول‌های کهنه با سلول‌های نو هستند. در روند نوسازی بافت‌های فرسوده نه تنها ساختمان‌های نو دائماً در مسیر جایگزینی با ساختارهای فرسوده شهری هستند، بلکه تجدید حیات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز به تبع از تغییرات کالبدی در متن شهر صورت می‌پذیرد. مضافاً این که مخاطرات طبیعی همانند زلزله، ضرورت تسریع چنین روندی را ایجاب می نماید. از این رو، در پژوهش حاضر، رشد هوشمند شهری برای بازگرداندن حیات مدنی به بافت‌های فرسوده با در نظر گرفتن ابعاد زیست محیطی، عملکردی و موضوعات اجتماعی و اقتصادی علاوه بر جنبه کالبدی در این بافت‌ها پیشنهاد شده است. هدف این پژوهش توجه به مشکلات بافت‌های فرسوده و امکان استفاده از این بافت‌ها برای رفع نیازها و کمبودهای آینده شهروندان از طریق پیاده‌سازی اصول رشد هوشمند در نوسازی‌ این‌گونه بافت‌ها می‌باشد. در این پژوهش، از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی در بستری از مطالعات کتابخانه‌ای و نیز روش دلفی برای استخراج متغیرها و نرم‌افزار SPSS برای تحلیل داده‌های آماری، بهره گرفته شده است. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که توجه به مؤلفه‌های "تقویت دسترسی پیاده"، "حفاظت از ساختمان‌های با ارزش و تاریخی محدوده"، "تقویت خوانایی" و "توجه به وضعیت و معیشت اقتصادی ساکنان" با بیشترین ضریب همبستگی، در طرح نوسازی بافت فرسوده محله فرحزاد مبتنی بر اصول رشد هوشمند مؤثر خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application of Smart Growth in Designing Urban Deteriorated Areas from the Perspective of Experts and People, Case Study: Farahzad Community

نویسندگان [English]

  • Sina Razzaghi Asl 1
  • Farzaneh Khoshghadam 2
1 Assistant Professor of Urban Design, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran
2 M.A. in Urban Design, School of Architecture and Urban Design, Shahid Rajaee Teacher Training University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Cities like living beings are always in need of revitalization. They are such as human organisms, need to renew their deteriorated areas and replace old cells with new ones. In process of renovating urban deteriorated areas in metropolitan of the world specially in capitals, not only new buildings are continuously replaced with urban deteriorated structure, but also the cultural, social and economic revitalizing as well as result of physical changes occur in city. On the other hand, the dispersed expansion of the city causes the adverse environmental, social and economic consequences. The dispersed expansion of the city causes the city to get empty from the inside, and with the uneven population deployment, the old city centers tend to wear out more quickly. In the meantime, rural context that have inevitably entered urban areas are also worn-out due to the inability to adapt to the speed of city growth. Because of the increasing amount of worn-out textures in Tehran and various social, economic, technical, legal, managerial and environmental aspects of these contexts, renovation has become one of the major issues in specialized circles, especially in urban design. Moreover, the natural hazards such as earthquakes, accelerate this process. Hence, considering that the revival of worn out textures is the main accelerating platform for improving the quality of life of its inhabitants and ultimately, reducing the city’s multifaceted distances, so an executive plan can be very valuable. Smart growth is suggested as a solution to these problems, which in addition to the restoration and rehabilitation of neighborhoods and inland areas, also control the growth and development of the city. Renovating urban deteriorated areas can improve quality of residents ‘life, reduce physical, social and economic distance of urban areas and eventually lead to achieve sustainable urban development, and this is the importance of renovating urban deteriorated areas. This study tries to use a comprehensive and new method in urban design and urban planning, considering the environmental, functional,social and economic dimensions in addition to  the physical aspects of the context, in renovating urban deteriorated areas. Main goal of this research is improving urban deteriorated areas by using of smart growth principles in renovation. To achieve this goal theoretical foundations of urban deteriorated areas and smart growth is studied and then the desired criteria and indicators are chosen. To select these components and their subindices, the Delphi technique was used and finally, all the measures examined by the field survey and based on its results, the design manuals and guidelines were developed. The findings of this paper show that the items such as “enhancing walkable accessibility”, “conservation of valuable buildings”, “enhancing legibility”, “attention to the economic conditions”, are the most important factors in renovating the Farahzad deteriorated community. By surveying residents, physical, functional and environmental problems were most prominent. Issues such as low passageways, lack of sidewalks in all areas, environmental pollution, fragmentation of parts, lack of efficient urban furniture, lack of adequate public spaces, lack of access to appropriate urban services, poor distribution of services are part of the problems which caused the main residents to leave the area and have no other affiliation to their neighborhood. According to the results of the survey, physical, economic, environmental, functional, social and perceptual components are respectively the most consistent with the quality of the environment, respectively. On the other hand, studies based on rational inference and field studies have also shown that the existing physical condition had a significant impact on decreasing the texture quality. The results also show that considering the components of “strengthening pedestrian access”, “protecting valuable historical boundaries”, “enhancing readability” and “paying attention to the livelihoods of residents” with the highest correlation coefficient will be effective in renovating deteriorated areas of the Farahzad based on principles Smart growth. Thus, some strategies including establishing integrity and coherence of the physical-spatial range, supporting the local economy and strengthening the required infrastructure, cleanliness and maintaining the gardens of the neighborhood, creation of integrity and integrity in the context and the general construction of the physicalspatial range, organizing and improving the condition of the buildings in the context, promoting the perceptual qualities of the arrival of the neighborhood and strengthening the signs along the way, compensation for the lack of localized service use to create lively neighborhoods, organizing public transportation and modification of sewage collection system and garbage collection system and also equipping and strengthening the range of recreational and service areas and increasing social relationships in the neighborhood, are recommended for using smart growth approach in planning new community of Farahzad.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Urban Design
  • Urban Deteriorated Area
  • Smart Growth
  • Public and Experts Perspective
  • Farahzad Community
Abbas Zadegan, M., Rostam Yazdi , B. (2008). The Use of Smart Growth in Urban Sprawl Organization. Technology of Education, 3(1), 33-48 (In Persian).
Andalib, A. (2008). Renovation Process for Tehran City Deteriorated Areas (Vol. 4). Tehran: Reypour (In Persian).
APA. (2012). Policy Guide on Smart Growth. American Planning Association.
Bekele, H. (2005). Urbanization and Urban Sprawl. Master of Science Thesis (294).
Brown, L. J., Dixon, D., & Gillham, O. (2014). Urban Design for an Urban Century, Placemaking for People. (S. Bahrainy, Trans.), Tehran: University of Tehran (In Persian).
Cowan, R. (2005). The Dictionary of Urbanism. Streetwise.
Duany, A., Speck, J., & Lydon, M. (2012). The Smart Growth Manual. (M. Molavi, Trans.), Guilan: University Of Guilan (In Persian).
Edwards, M., & Haines, A. (2007). Evaluating Smart Growth: Implementation for Small Communities. Journal of Planning Education and Research, 46-64.
Filion, P., & Mcspurren, K. (2007). Smart Growth and Development Reality: The Difficult Co-Ordination of Land Use and Transport Objectives. Urban Studies, 44(3), 501-523.
Habibi, K., Pourahmad, A., & Meshkini, A. (2013). Urban Rehabilitation and Renovation in the Old Texture. Tehran: Entekhab (In Persian).
ICMA. (2007). Getting to Smart Growth: 100 Policies for Implementation. International City/County Management Association. Retrieved from www.Smartgrowth.Org.
Ingram, G. K., Hong, Y. H. (2009). Evaluating Smart Growth. Lincoln Institute of Land Policy.
Irani Behbahani, H., Zandi, S., & Abroukar , M. (2002). Survival of the Intangible Natural Environment and Its Optimal Use (Case Study: Farahzad Valley). Journal of Environmental Studies, 28(30), 43-54 (In Persian).
Litman, T. (2005). Evaluating Criticism of Smart Growth. Victoria Transport Policy Institute. Retrieved from www.Vtpi.Org.
Madanipour, A. (2013). Design of Urban Space: an Inquiry into a Socio-Spatial Process. (F. Mortazai, Trans.) Tehran: Information and Communication Technology Organization of Tehran Municipality (In Persian).
Nelson, A. C. (2002). How Do We Know Smart Growth When We See It? In Smart Growth Form and Consequences. (T. S. Szold, & A. Carbonell, Eds.) Lincoln Institute of Land Policy, 82–101.
Rahnama, M., & Abbaszadeh, G. (2008). Fundamental and Models of Urban Form Measuring. Mashhad: Jahad Daneshgahi Mashhad (In Persian).
Ranjbar, H., Haghdoost, A. A., Salsali, M., Khoshdel, A., Soleimani, M., & Bahrami , N. (2012). Sampling In Qualitative Research: A Guide for Beginning. Annals of Military and Health Sciences Research, 10(3), 238-250 (In Persian).
Saravand Consultant Engineers. (2005). Development Pattern of Tehran Municipality District 2. Tehran (In Persian).
Shrivastav, R., Sharma, A. (2011). Smart Growth: A Modern Urban Principle. Architecture Research, 1(1), 8-11.
Roberts Todd, W., Rose Co., J. (2009). Smart Growth: Guidelines for Sustainable Design and Development. Environmental Protection Agency.
Weller, R. (2008). Landscape (Sub) Urbanism in Theory and Practice. Landscape Journal, 27(2-08), 255-278.
Ye, L., Sumedha Mandpe, Meyer, B. P. (2005). What Is “Smart Growth?”—Really?, Journal of Planning Literature, 19(3), 301-315.