شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شکل‌گیری، محتوا و ماهیت میدانچه‌های محلی در بافت تاریخی شهر نائین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

2 استاد گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

4 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، بروجرد، ایران.

چکیده

محتوای غنی فضاهای شهری سنتی و تاریخی در ایران، زمینه مناسبی را جهت بازآموزی در ابعاد مختلف طراحی شهری فراهم می‌آورد. مبتنی بر تحول تدریجی و متناسب با زمان مفاهیم و روش‌های تحلیلی، در دانش طراحی شهری، می‌توان ابعاد نهفته در طراحی شهرهای کهن ایران را جستجو کرد. با تکیه بر این موضوع، بافت تاریخی شهر نائین و میدانچه‌های آن، به‌عنوان یکی از نمونه‌های ارزشمند و پابرجای طراحی شهری در مرکز ایران، می‌تواند نمونه موردی مناسبی را جهت شناسایی عوامل و نیروهای مؤثر در شک‌ل‌گیری، محتوا و ماهیت میدانچه‌های محلی ارائه دهد. این فضاها بستر زندگی اجتماعی هم‌محله‌ای‌ها و مکان تجلی باورهای فرهنگی و مذهبی آن‌ها بوده و هستند. روش پژوهش مبتنی بر تحقیق تفسیری- تاریخی، تحلیل محتوا و نوعی پدیدارشناسی فضای شهری است. برای دستیابی به اهداف این پژوهش ابتدا عوامل و نیروهای مؤثر در قالب مؤلفه‌های اصلی فضایی تعیین و سپس مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که ضمن تاثیر متقابل مؤلفه‌های مؤثر در این فضاها، مؤلفه آداب و رسوم و ارزش‌های اجتماعی دارای نقش محوری‌تری بوده است، به نحوی که تأثیر بارز آن را می‌توان بر روی سایر عوامل مشاهده کرد. همچنین به‌دلیل خصلت پایدار ارزش‌های اجتماعی، این فضاها همچنان عملکرد گذشته خود را حفظ کرده و به‌عنوان قلب تپنده نایین و یکی از مهمترین فضاهای شهری آن عمل می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting on the Formation, Content and Nature of Local Squares in the Old Town of Nayin, Iran

نویسندگان [English]

  • HamidReza Movaghar 1
  • Mohammadreza Pourjafar 2
  • Ehsan Ranjbar 3
  • Seyed Reza Nasri 4
1 M.A. in Urban Design, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
2 Professor of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
3 Assistant Professor of Urban Design, Faculty of Urban and Architecture, University of Tarbiat Modares, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Olom Tahghighat Branch, Islamic Azad University, Borujerd, Iran.
چکیده [English]

Rich Content of traditional and historical urban spaces provides an appropriate context for retraining different aspects of urban design. Based on the gradual evolution proportional with time, concepts and analytical techniques in knowledge of urban design, the aspects embedded in the design of the ancient cities of Iran can be sought. Focusing on this subject, the historical context of Nayin city, as one of valuable examples of urban design in center of Iran based on retention of the original structure of main squares, provides suitable context for identifying factors and forces influencing the formation, content, and nature of Small Mahhalahs’ Squares. These spaces had been social context of neighbors and manifestation place of their cultural and religious believes, and today stability of this role can be observed. The old part of Nayin consists of seven neighborhoods that each one has a local square. According to physical and documentary evidence, the city’s history dates back to the era of pre-Islam. The new growth of the city has attracted the population of the ancient regions and has been separated from the legacy of the ancient regions, so, new developments have failed to responsive some of the needs of residents and citizens turn to neighborhoods and historical context to meet these needs, in such a way that ritual ceremonies with special characteristics are quite commonplace by residents of the new ranges in ancient areas. This reflects the spirit of the space, which has created a special relationship between people, sustainable values and urban spaces. This rich and valuable field is a good platform for recognizing the principles of designing urban spaces in Iran. Research Method based on interpretive-historical research is content analysis and a kind of phenomenology of urban space. To achieve the objectives of research, first the effective factors and forces were determined as principal spatial component and then analyzed. The creativity of the research is hidden in the research method where the factors for analysis have been derived from the context of study. It means that there is no fixed framework for analysis of urban spaces content and we should find logical ways to produce a valid analytical framework. In other word, we should introduce different methodology in each context. The factors for analysis in the research have been identified through different methods:                                                                                                                 
- Deep observation during two years according to active present in the special period of religious ceremonies in the local square of Nayin old town                                                                                                                                           
-Content analysis of historical and contemporary documents about Nayin old town                                                       
- Discovering oral memory through interviews with old people who were over sixty years old to find hidden values of local squares in old town of Nayin Based on this methodological point of view the factors for analysis identified as historical-temporal dimensions, physical dimensions, social values, management dimensions, visual dimensions and activities. According to the special framework of study the results of the research demonstrate these findings: Following the changes of government religious idea in the Safavid period toward Shia faith new spatial needs for religious ceremonies like The Decade of Muharram, squares were built on the main roads of neighborhoods. These changes have led to introduce new religious spaces with the name of Husseiniyah which is the main space of squares. Each square has Husseiniyah and mosque but Husseiniyah is more important. That’s why square and Husseiniyah have the same name. Despite the organic form of the old town, squares are completely regular and geometric to create a contrast with the urban spaces around them. Quantitative analysis shows that the H/W enclosure ratio is varying from 1/2 to 1/4. The number of entrances is related to the area of the squares. The average distance of houses from the squares is 131 meters and the maximum is 229 meters. From management point view, people are participating in renovation of public buildings and infrastructures of squares. Also they are preparing all the supports for religious ceremonies in the squares. Visual Analysis in squares introduces special elements like water, Nakhl and dome, etc. as religious symbols of Shia. Analysis of activity in the squares presents the collective memory deriving from social and religious values. In spite of deteriorated areas in the old town, squares are alive because of such religious ceremonies. In a holistic view, social values and customs are key concepts affecting on different dimensions in the squares. In other word, social sustainability based on religious values and ceremonies have preserved the identity of squares in Nayin old town.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Nayin Old Town
  • Religious Ceremonies
  • Local Squares
  • Social Values
  • Mahhalah
Ahari, Z. (2006). Isfahan School in Urbanization: Urban Core Design Grammar. Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance.
Arab Bufrani, A. (2009). The Desert Bride: An Investigation into the Popular Culture of Nayin and Buffran. Qom: Golestan Adab.
Asgharian Jeddi, A. (1998). Theoretical Foundations of Locating Iranian Mosques in Different Periods. The Journal of Soffeh (26), 38-53.
Balaghi, A. (1945). The History of Nayeen. Tehran: Mozafar Press.
Bemanian, M.R., Safayipour, H. (2012). Investigating the Quantitative and Qualitative Role of Numerals in Islamic Architecture, Case Study: Nizam al-Molk Mosque in Isfahan. The Journal of Ketab Mah Honar. (168), 12-17. 
Carmona, M., Heath, T., Oc, T., Tiesdell, S. (2009) (F. Gharaiea et al., Trans.). Tehran: Publications Department of Art University.
Ferdowsian, F. (2013). Principles and Concepts of Traditional and Modern Urban Design in Iran. Tehran: Mani Press.
Goli Zavareh, Gh. (1994). Image of Nayin: Desert Gem, Tehran: Islamic Propaganda Organization.
Grötter, J. (2011). Architectural Aesthetics. (J. Pakzad, A. Homayoun, Trans.). Tehran: Shahid Beheshti University Press. 
http://amar.sci.org.ir/Detail.aspx?Ln=F&no=88054&S=TP (visited on 2014).
Lang, J. (2007). Creation Architectural Theory, (A. Einifar, Trans.). Tehran: Tehran University Press.
Mousavi Lar, A. (1994). Graphic Design of Signs and Symbols, Master’s thesis of Graphic, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University.
Movaghar, H.R. (1392). Principles and Criteria for Designing New Mohallahs Based on Traditional Iranian – Islamic Cities. Case Study: City of Naien, Master’s thesis of Urban Design, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University.
Movaghar, H.R., Ranjbar, E., Pourjafar, M. (2015). Recognition of the Concept of Neighborhood in Desert Cities of Iran, Case Study: City of Naien. Journal of Architectural Studies, (1), 35-56.
Naseri Taheri, A. (1993). Sectarian Geography of Iran in the Fifth and Sixth Centuries. Journal of Kalame, 4, 36-44.
Pour Jafar, M.R., Khademi, M., Sadeghi, A., AliPour, R. (2010). Recognizing the Structure of Old Neighborhoods, Journal of Namad Golestan, (15), 27-34.
Sajjadi Naeini, M. (2000). Naiyn Baladeie Tayebeh. Isfahan: Research Center, Association of Cultural Works of Isfahan Province.
Shokouyi, H. (1990). Social Geography of Cities, City Social Ecology. Tehran: Tehran Jahad Daneshgahi.
Soltanzadeh, H. (1991). Urban Spaces in Historical Texts of Iran. Tehran: Office of Cultural Research.
Soltanzadeh, H. (2011). Nain City of Historical Millennia. Tehran: Office of Cultural Studies.
Tavasoli, M. (1997). Urban Space Design Rules and Criteria. Tehran: Center of Urban & Architecture Studies and Research.
Tavassoli, M. (1986). Desert Cities, Spatial-Visual Analysis. In A Glance at City and Urbanization in Iran, by Kiani M.H. Tehran: Islamic Press.