تحلیل و سنجش تناسب کاربری زمین با استفاده از سیستم پشتیبان ،"Community Vizᵀᴹ"، نمونه موردی: شهر فیض آباد استان خراسان رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، تهران، ایران.

چکیده

تحلیل تناسب کاربری زمین یکی از رویکردهای اساسی در برنامه ریزی است. این فرآیند دارای روند پیچیده و چندبعدی است و باید در آن ب هطور هم زمان حجم انبوهی از متغیرها درنظر گرفته شود. امروزه با پیشرفت های اخیر در زمینه های تکنولوژی فرصت های زیادی برای پردازش حجم انبوه داده ها در فرآیندهای برنامه ریزی و تصمی مگیری فراهم آمده است. روش های مبتنی بر سامانه اطلاعات مکانی و سیستم های پشتیبان برنامه ریزی، ابزارهای سودمندی برای این منظور به شمار می آیند. در پژوهش حاضر با تلفیق قابلیت های GIS با سیستم پشتیبان برنامه ریزی Community Vizᵀᴹ روشی  به منظور ارزیابی تناسب اراضی شهری برای کاربری ها ارائه شده است. این سیستم نیز به عنوان یکی از این ابزارهای کارآمد می تواند با لحاظ کردن تعداد زیادی از شاخص های گوناگون، مطلوب ترین زمین ها را برای هر نوع کاربری به صورت لحظه ای، به برنامه ریزان در شناخت آثار مفید یا سیاست گذاری ها کمک نماید و امکان مشارکت را نیز فراهم سازد. فرآیند کلی ارزیابی تناسب کاربری زمین با سیستم پشتیبان برنامه ریزی Community Vizᵀᴹ شامل انتخاب معیارهای مؤثر، تعیین میزان اهمیت و وزن هر معیار، تهیه و تولید نقشه های معیار در محیط GIS و در نهایت تلفیق نقشه های معیار  و محاسبه مقدار تناسب هر قطعه زمین برای کاربری تعیین شده مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. در این تحقیق، شهر فیض آباد واقع در خراسان رضوی به عنوان نمونه موردی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحلیل ها نشان می دهد حدود 4/2 هکتار معادل 2/5 درصد از کاربری های موجود با نسبت تناسب پایین و کمتر از 30 درصد می باشند که با ارائه آن ها امکان اتخاذ سیاست های کارا توسط تصمیم سازان و تصمی مگیران شهری را فراهم خواهد آورد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis and Assessment of the Suitability of Land-use by Community VizTM Planning Support System, Case Study: Fayzabad City, Khorasan Razavi Province

نویسندگان [English]

  • Ahmad Afsari 1
  • Zahra Sadat Saeideh Zarabadi 2
1 Ph.D. Student of Urban Planning, Faculty of Art and Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
2 Associate Professor of Urban Design, Faculty of Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Urban planning is a technical and political process concerned with the development and use of land. Land is the most important physical environment for supplying people’s welfare demands, which is at the same time the most valuable source of wealth. Land-use suitability analysis is one of the basic approaches in urban planning which can develop an optimized analysis of various land-uses through assessment, identification, and categorization of different land-uses into different categories. Analysis of the suitability of land-use has been employed in different scopes so far, including the analysis with an ecological approach to determine the suitability of land-use for special plant and animal species, agricultural activities, evaluation of environmental effects, and regional planning. The diversity of suitability of land-use in different studies is due to various definitions of land-use and its variable applications in different scientific scopes. Assessment of the suitability of land-use is one of the essential planning approaches which reduces conflicts in planning by choosing the best use, among the competing uses, for a piece of land. Suitability analysis of land use is a comprehensive application of ecology, earth science, system science, environmental science and computer science to analyze land development and utilization suitability for seeking the best pattern and planning of land use. Hence, identification of land-uses with low-suitability can enable us to provide necessary strategies and suggestions to improve the current situation and take effective actions to improve the suitability of land-uses throughout the city. The core of land use planning is the land suitability for a given utilization; therefore, it is necessary to evaluate land suitability. Land evaluation is the assessment process of land performance for specific purposes. This is a complex and multi-dimensional process, in which a large amount of variables must be simultaneously considered and decisions be made based on the value and weight of each of them. With so much technological advances today, it is now possible to process large amounts of variables in planning and decision making processes. In this regard, Community VizTM planning support system is an effective tool which momentarily identifies the most suitable lands for any land-use through processing various parameters to help planners in policy making or distinguishing positive consequences and provide participation. Community Viz is an ArcView GIs-based decision support system for community planning and design applications. The software is unique in fully integrating the words, numbers, maps, and images that planners and designers traditionally use for planning purposes into one, real-time, multidimensional environment. Research methodology is a descriptive-analytic method, and an applied study in terms of purpose. The descriptive-analytic method is based on the definition and description of basic concepts and the factors affecting the studied topic. In this methodology, it is attempted to decompose the topic, with a logical process, into its components, and identify the factors affecting the suitability of land-use. Finally, by analyzing these factors and their effects, the suitability of land-use with different classes is presented by Community VizTM Planning Support System. Information related to the selected indices of this research is elicited from the information available in the comprehensive plan. To do so, variables such as soil physical properties, land size and dimensions, topographical features, slope, ruggedness, and fault and earthquake risk rate, are used. After classifying different uses and preparing the layers of the analysis of the suitability of land use, several main classes are first taken into account and some indices are allocated to each class to determine the suitability of land use; then, the weight, importance factor, and rate of each index are explained through a questionnaire filled out by urban experts and authorities. Afterwards, the process of analyzing the suitability of land-use is started using Community VizTM at the developable area, separatedly for each land-use. Ultimately, the final map of suitability obtained for each use is illustrated. The method in this applied research is descriptive-analytic. The results of the analyses by Community VizTM Planning Support System shows that nearly 4.2 hectares (%2.5) of the current land-uses in the city of Fayzabad have less than 30% suitability, which can help decision-making and decision-makers to set effective policies, if provided to them. Moreover, as the research results show, more than 80% of available land-uses have a suitability level above the medium. Accordingly, the location uses has a suitability less than 30% are in a critical status, and these land-uses should be amended. Therefore, they can be either improved by applying executive solutions, or considered as vacant lands and utilized in the layer of development potentiality in urban development plans for allocation of land-uses. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Land-use
  • Suitability Analysis
  • Planning Support System
  • Community Viztm
Andrearsen, J.K., O’Neill, R.V., Noss, R., Slosser, N.C. (2001). Considerations for a Terrestrial Index of Ecological Integrity. Ecol. Indicat. 1.
Benke, K. K., Pelizaro, C., & Lowell, K. E. (2009). Uncertainty in Multi-criteria Evaluation Techniques when Used for Land Suitability Analysis, In Crop Modeling and Decision Support (pp. 291e298). Berlin: GER: Springer.
Brail, R. K. (2001). Introduction. In Planning Support Systems: Integrating Geographic Information Systems, Models and Visualization Tools, R. K. Brail and R. E. Klosterman, eds., ix–xxi. Redlands, CA: ESRI Press.
Casellas, A. (2009). “Barcelona’s Urban Landscape: The Historical Making of a Tourist Product”. Journal of Urban History, 35(6), 815-832.
Chen, Y., Yu, J., & Khan, S. (2010). Spatial Sensitivity Analysis of Multi-criteria Weights in GIS-based Land Suitability Evaluation. Environmental Modelling & Software, 25(12), 1582e1591
Das, D. (2008). Urban Quality of Life: A Case Study of Guwahati, Social Indicators Research, 88, 297-310.
Eastman, J.R., Kyem, P.A.K, Toledano, J., & Jin, W. (1992). GIS and Decision Making, UNTTAR, Geneva.
Erqi Xu, H. Zh. (2013). Spatially-explicit Sensitivity Analysis for Land Suitability Evaluation, Journal of Geography, 45, 1-9.
Fabos, J.Gy., Greene, C.M., & Joyner, S.A. (1978). The Metland Landscape Planning Process: Composite Landscape Assessment, Alternative Plan Formulation, and Plan Evaluation. Massachusetts Agricultural Experiment Station, University of Massachusetts, Amherst.
FAO. (1992). Guidelines for Land use Planning, Food and Agriculture Organization of the United Nations, Soils Bulletin, Rome.
Ge CF., Wang CW., & Liu RZ. (2009). Ecological Suitability Analysis of Land for Construction in Strategic Environmental Assessment, Environmental Science & Technology, 32, 186-189. (In Chinese with an English Abstract).
Jiang, H., & Eastman, R. (2000). Application of Fuzzy Measures in Multi-criteria Evaluation in GIS. Int. J. Geogr. Inf. Sci. 14.
Kliskey, A.D., Lofroth, E.C., Thompson, W.A., Brown, S., & Schreier, H. (1999). Simulating and Evaluating Alternative Resource-use Strategies Using GIS-Based Habitat Suitability Indices, Landsc. Urban Plann. 45, 163-175.
Ligmann-Zielinska, A., Jankowski, P., & Watkins, J. (2012). Spatial Uncertainty and Sensitivity Analysis for Multiple Criteria Land Suitability Evaluation, In Seventh International Conference on Geographic Information Science.
Malczewski J. (2006). Ordered Weighted Averaging With Fuzzy Quantifiers: GIS Based Multi Criteria Evaluation for Land-use Suitability Analysis, International Journal of Applied Earth Observation and Geo Information, 8, 270- 277.
Malczewski, J. (2003). GIS Based Land Use Suitability Analysis: A Critical Overview, Progress in Planning.
Marull, J., Pino J., Mallarach, JM., Cordobilla, MJ. (2007). A Land Suitability Index for Strategic Environmental Assessment in Metropolitan Areas, Landscape and Urban Planning; 81, 200–212.
Naghshazin Consulting Engineers. (2009). Fayz Abad Comprehensive Plan, 1 to 4.
Pourmohammadi, M. (2001). Urban Land Use Planning, Tehran: University of Science & Technology, 1st Publication.
Ratcliffe, J., Krawczyk, E. (2011). Imagineering City Futures: The Use of Prospective through Scenarios in Urban Planning, Journal of Science Direct, Futures.
Razavian, M. (2002). Urban Land Use Planning, Tehran: Monshi, 1st Publication.
Richard, K. B. (2008). Planning Support Systems for Cities and Regions, the Lincoln Institute of Land Policy, Puritan Press Incorporated, Hollis, New Hampshire.
Saeednia, A. (2008). Green Book for Municipalities (Urban Land Use Planning), Iran Municipalities and Rural Managements Organization, Tehran, Iran. 
Shieh, E. (2007). Introduction to Urban Planning, Tehran: University of Science & Technology, Nineteenth Publication.
Steiner, F. (1994). Landscape Planning: A Method Applied to a Case Study of Growth Management, Environmental Management.
Steiner, F., Mc Sherry, L., & Cohen J. (2000). Land Suitability Analysis for the Upper Gila River Watershed. Landscape and Urban Planning, 50, 199-214.
Steiner, F., McSherry, L., & Cohen, J. (2000). Land Suitability Analysis for the Upper Gila River Watershed. Landscape Urban Plan, 50.
Stoms D.M., McDonald J.M., & Davis F.W. (2002). Fuzzy Assessment of Land Suitability for Science Research Reserves, Environmental Assessment, 29, 545-558.
Taleai, M., Mesgari, S., Mohammadi, A., & Adili, E. (2012). Assessment of the Suitability of Land-use by FUZZY AHP, Iranian Journal of Remote Sensing & GIS, 4(1).
Walker, D., & Daniels, T. (2011). The Planners Guide to Communityviz: The Essential Tool for a New Generation of Planning, Chicago: American Planning Association.
Xiaoli, L., Yingyi, C., & Daoliango, L. (2009). A Spatial Decision Support System for Land Use Structure Optimization, WSEAS transactions on computers.
Yao, M. (2005). Developing a Suitability Index for Residential Land Use: A Case Study in Dianchi Drainage Area, Waterloo, Ontario, Canada.
Yekanifard, A. (2002). Urban Land Use Planning in Qazvin, Ph.D. Thesis, Tarbiat Modares University.
Zayyari, K. (2007). Urban Land Use Planning, publishing Yazd University, 3rd Publication.