بررسی محله کودک محور در بافت های سنتی و جدید با تأکید بر عوامل کیفی، نمونه موردی: سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، قزوین، ایران.

2 کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری و منطقه ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران.

3 استادیار گروه برنامه ریزی و مدیریت محی طزیست، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

محله ب هعنوان یک سلول زنده شهری مطرح است در شهرسازی باید به کودک مانند سایر ساکنان شهر به دیدگاه ویژه ای نگریسته شود. هدف از این پژوهش، تبیین کیفیت محیط شهری مطلوب تر در محله های ارگانیک و برنامه ریزی شده ضمن تطبیق با اصول محله کودک محور است. مبانی نظری تحقیق برگرفته از نظریات اندیشمندان مختلف در حوزه های مختلف شهری، منطقه ای، علوم اجتماعی و علوم اقتصادی می باشد. جهت سهولت در کار، مدل ارزیابی پژوهش در پنج مبحث ملاحظات کالبدی، اجتماعی، روانشناسی، اقتصادی و مدیریتی به صورت سلسله مراتبی ایجاد شده است. نوع پژوهش کاربردی است و روش تحقیق، تحلیلی- توصیفی است و به منظور ارزیابی نهایی و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS بهره گرفته شده است. شیوه جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی، تکمیل پرسش نامه است. نتایج حاصل از پژوهش نشان دهنده کیفیت مطلوب فضا در محله خانقاه (بافت برنامه ریزی شده) با امتیاز 3/11 نسبت به محله قلعه چهارلان است. نتایج آزمون فریدمن حاکی از آن است که هم در بافت برنامه ریزی شده و هم در بافت ارگانیک بین معیارهای مختلف اختلاف معنی داری وجود دارد (سطوح معنی داری کمتر از 0/05 است). همچنین نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که در بافت برنامه ریزی شده معیار اقتصادی با امتیاز (3/38) و در بافت ارگانیک معیار اجتماعی با امتیاز (3/49) نسبت به سایر معیارها در اولویت می باشد. درنهایت مدلی پیشنهادی جهت طراحی و برنامه ریزی مناسب فضای شهری باهدف ارتقاء کیفیت محله کودک محور طراحی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Exploring the Child-oriented in Traditional and New Tissues with Emphasize on Quality Factors, Case Study: Sanandaj

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Zarei 1
  • Somayeh Ahani 2
  • Esmail Salehi 3
1 M.A. of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Qazvin Branch, Islamic Azad University and Young Researchers and Elite Club, Qazvin, Iran.
2 M.A of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urbanism, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran.
3 Assistant Professor of Environmental Management and Urban Planning, Faculty of Environment, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 Considering that children have a large population in Iran, this part of the population is considered as the future capital of our country and it plays the more important role in building tomorrow’s society. Paying attention to children and their needs in urban environments, such as education and growth and recreation, can be very effective and efficient in their future lives. The past century has been witness of an unprecedented acceleration in the changes of natural and human environments and the life style, which has affected the quality of life and the physical characteristics of cities. developing countries, like Iran, are pursuing these policies to address various cultural, social, and environmental issues. The use and allocation of urban spaces is a matter that should be considered in the daily life studies. The occurrence of any human activity in the city requires space. Considering this, one of the recent developments in the new trends in urban planning is the attention to child-centered spaces. Child-friendly designs seek to give children the right of being citizens, raise awareness, increase community participation, reduce violence against children, pay attention to environmental issues, and so on. The purpose of this research is to explain the quality of the desirable urban environment in organic and planned neighborhoods while complying with the principles of the child-oriented neighborhood. For this purpose, two neighborhoods of Khanqaha and Chaharlan Castle with new and organic tissues in Sanandaj have been investigated according to their specific characteristics. The theoretical bases of the research are based on the views of various thinkers in different field of urban, regional, social sciences and economics. For ease of work, the research evaluation model was developed in five aspects of physical, social, psychological, economic and managerial in a hierarchical way. The type of the investigation was applied and the methodology of the research was analytical-descriptive. For the final analysis of data, SPSS software was utilized. The approach of gathering information in this case study was through completing the questioner. The results of comparison of 2 neighborhoods indicate that the physical, managerial, psychological and economic components of the Khaneghah neighborhood with the planned texture are more favorable than the Qaleh Chahlanan neighborhood. Adherence to ethical principles, traditions, indigenous peoples, citizens’ cognition and trust towards each other, socialization of children with peers, equalization of the economic situation of the residents of the neighborhood have led to the improvement of social factors’ qualities in the Qaleh Chahlanan neighborhood with organic tissues. Therefore, the scores derived from the comparative comparisons of each of the components of the quality of the environment indicate that the Khaneghah neighborhood with an average of 3.11 compared to Qaleh Chahlanan neighborhood with an average of 2.96 is more desirable environmental quality with an emphasis on child-centered urban space. Therefore, the research hypothesis is proved. The results of Friedman test indicate that there is a significant difference between the planned and organic tissues between different criteria (significant levels are less than 0.05). Also, the results of independent t-test show that in the planned texture, the economic criterion with the score of 3.38 and in the organic texture, social criterion with the rating (3.49) is prior to the other criteria. Finally, a proposed model for designing and planning a suitable urban space with the aim of promoting the quality of the neighborhood child-centered design has been designed. It can be said that if assessing the quality of the environment and the child-centered urban environment by the inhabitants of the environment (parents and children), designers, and planners in the degree of cause of the subject and  codification of goals shaped according to the physical and non-physical properties of each tissue, the result of this dynamic process, in the course from the stage of  the point of view to the operation and vice versa, promotes the quality of the child-centered environment during the time periods. It will result in the promotion of the quality of child-centered urban spaces. Therefore, in the coming years, a movement towards a deeper look at a higher quality urban environment is required based on developed models; otherwise, the planning of the construction of neighborhoods and urban space, rather than taking into account the needs and desires of residents and children, will only be based on repetition. The same patterns will reduce the quality of the environment and cause dissatisfaction of children and citizens from space in the long run. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Quality of Environment
  • Child-like Neighborhood
  • Sanandaj
  • AHP Model
Aqa Latifi, A. (2011). Appropriate Environment for Children’s Creativity, Collection of Articles of the National Conference on Creativity, Tehran, Iran.
Bacon, E. (2012). Design of Cities, (F. Taheri, Trans.). 3rd Ed., Tehran, Shahidi Publishing.
Bahrain, H. (1995). Health Cities Project, World Health Organization and Its Serious Implementation in the Islamic Republic of Iran. Journal of Management System, Tehran, Iran.
Bahraminejad, D. (2003). Recognition and Assessment of the Quality of Urban Environment in Mid-city Texture, Case Study: The Mid-city Texture of Shiraz (Part of the Range Formed in the Years 1300-1320)”, Master’s Thesis, Shiraz University.
Barnett, B., Blignault, I., Holmes, S., Payne, A., & Parker, G. (1987). Quality of Attachment in a Sample of 1-Year Old Australian Children. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 26(3).
Christopher, A. (2007). Architecture and the Secret of Immortality (The Time of Construction). 2nd Ed. (M. Ghayyomi Bidhendi, Trans.). Shahid Beheshti University, Tehran, Iran. (Original publication 1979).
Churchman, A. (1999). Disentangling the Concept of Density. CPL Bibliography, 13(4).
Clark, A. (2011). Breaking Methodological Boundaries? Exploring Visual, Participatory Methods with Adults and Young Children. European Early Childhood Education Research Journal, 19(3).
Driskel, D. (2008). Creating Better Cities with Children and Youth, (M Tavakkoli & Saeedi Rezvani, N., Trans.). Tehran, Fahim Publication.
Driskell, D. (2002). Creating Better Cities with Children and Youth: A Manual for Participation. Children, Youth and Environments, 13(1).
Gleeson, B. & Sipe, N. (2006). Creating Child Friendly Cities: Reinstating Kids in the City. Routledge.
Golkar, K. (2000). The Constituent Components of Urban Design Quality, Soffeh, 11(32).
Hafez Nia, M. (2003). An Introduction to the Research Method in human Sciences, 8th Ed. Samt Publication, Tehran, Iran.
Holt, N. L., Cunningham, C.T., Sehn, Z.L., Spence, J.C., Newton, A.S., & Ball, G.D. (2009). Neighborhood Physical Activity Opportunities for Inner-city Children and Youth. Health & Place, 15(4).
Ismailzadeh Kovaki, R. (2011). Analysis and Analysis of Child-centered City Indicators, Case of Ghoochan. Master’s Thesis, Faculty of Geography and Urban Planning, University of Zabol, Iran.
Jacobs, J. (2000). The Use of Sidewalks Safety, In the City Readers (R. T. Legates, & F. Stout, Eds.), London: Rutledge.
KamelNia, H. (2009). Designing of Green Space in a Child Friendly City, Case Study: Bam, Journal of Baghe nazar, Tehran, Iran.
Kyttä, M. (2002). Affordances of Children’s Environments in the Context of Cities, Small Towns, Suburbs and Rural Villages in Finland and Belarus. Journal of Environmental Psychology, 22 (1-2).
Lynch, K. (2006). The Image of the City, 7th Ed. (M. Mazini, Trans.). University of Tehran, Iran.
Mallon, K. & Has, L. (2002). Australian Youth: Aliens in a Suburban Environment, In Chawla, L. (Ed) Growing up in an Urbanizing Old, London: unesco / Earth scan.
Mumford, L. (1976). Technique Paradise, in: The Urbanization of European Society in the Nineteenth Century (a. Lees Eds.), ROGERS univ. common and Pennsylvania Univ., d.c Health and company, Massachusetts.
Pakzad, J. (2009).Theoretical Foundations and Urban Design Process. 3rd Ed. Ministry of Housing and Urban Development, Deputy of Urban and Architectural Council.
Percy-Smith, B. & Thomas, N. (Eds). (2009). A Handbook of Children and Young People’s Participation: Perspectives From Theory and Practice. Routledge.
Sarmad, Z. & Hejazi, A. (2002). Research Methods in Behavioral Sciences, Aghah Publication, Tehran, Iran.
Shie, I. (2006). Preparing the City for Children, Case Study of Tehran, Shahr Publication, Tehran, Iran. 
Shuai, F. (1996). Imaginations and Realities, (S.H. Habibi, Trans.). Tehran, University of Tehran, Iran.
Thomas, C., Mitchell, P., ‌O’Rourke, P. & Wainwright, C. (2006). Quality-of-Life in Children and Adolescents with Cystic Fibrosis Managed in both Regional Outreach and Cystic Fibrosis Center Settings in Queensland. The Journal of Pediatrics, 148(4).
Tranter, P. & Whitelegg, J. (1994). Children’s Travel Behaviors in Canberra: Car-dependent Lifestyles in a Low-density City. Journal of Transport Geography, 2(4). 
UNICEF. Innocenti Research Centre. (2004). Building Child Friendly Cities: A Framework for Action. UNICEF Innocenti Research Centre.
Xiang, W. N., Stuber, R. M. & Meng, X. (2011). Meeting Critical Challenges and Striving for Urban Sustainability in China. Landscape and Urban Planning, 100(4).