تحلیل چگونگی شخصی‌سازی در آپارتمان‌های مسکن مهر، مورد مطالعاتی: سایت کارگران شماره دو مسکن مهر پاکدشت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده مهندسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناسی ارشد معماری، دانشکده مهندسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، تهران، ایران...

چکیده

خانه، محل نمایش رفتار‌های شخصی افراد است؛ زیرا افراد می‌توانند اصلاحاتی را در خانه شخصی‌شان به‌وجود آورند و بدین وسیله آن مکان را به مکانی برای نمایش ارزش‌ها و اعتقادات خود تبدیل کنند. شخصی‌سازی عبارت است از تغییراتی که مردم در جهت تأمین نیازها بنا به روش زندگی خود در فضای مورد استفاده انجام می‌دهند که بیشترین میزان شخصی‌سازی در خانه افراد بروز می‌کند. این تحقیق بر آن است تا چگونگی و میزان «شخصی‌سازی» را در مسکن مهر پاکدشت مورد بررسی قرار دهد. براین‌اساس با استفاده از روش توصیفی- پیمایشی و با انجام مطالعات میدانی گسترده به بررسی نحوه شخصی‌سازی، محل و هدف از انجام آن در واحدهای مسکونی سایت کارگران شماره دو پاکدشت پرداخته شده است، به‌صورتی که براساس جدول مورگان 165 واحد از 288 واحد مسکونی این سایت، به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای از بلوک‌ها انتخاب شده و به‌بررسی تغییراتی که کاربران برای تأمین نیاز‌های خود در فضاهای داخلی واحد مسکونی انجام داده‌اند، اقدام شده و سپس در راستای شخصی‌سازی میزان پاسخگویی مسکن مهر به دو متغیر اصلی عملکردی و زیباشناسی در تمام فضاهای واحدهای مسکونی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق در بردارنده حقایق جالبی درباره جایگاه این دو متغیر و شخصی‌سازی صورت گرفته در واحدها می‌باشد. از جمله این‌که ساکنین از عملکرد آشپزخانه، پذیرایی و ورودی واحدها ناراضی هستند و اکثر فضاهای خانه به لحاظ زیباشناسی در وضعیت ناپسندی از دیدگاه ساکنین قرار دارد. هرچند اکثر ساکنین وجود برخی فضاها مانند تراس را از دیدگاه زیبایی‌شناسی مطلوب تلقی می‌کنند، ولیکن به‌دلیل مشکلات و کمبودهایی که در پلان اولیه وجود دارد، لذا به ناچار از چنین فضاهای مطلوبی استفاده‌های دیگری صورت گرفته که باعث مخدوش شدن کاربری اولیه آن شده است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analysis of How to Personalize in Mehr Apartment, Case Study: Workers’ Site No. 2, Mehr Housing in Pakdasht

نویسندگان [English]

  • Hanie Okhovat 1
  • Farid Ghasemi Germi 2
  • Sahar Beheshtaeini 3
1 Assiatant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. of Science in Architecture, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran.
3 M.A. of Science in Architecture, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran...
چکیده [English]

A home is the place where people present their personal behaviors; because they can reform whatever they want in their own home and thus make it a place which represents their values and beliefs. According to various approaches, house is a place for human calmness and equilibrium; of course with various viewpoints. Western and non-Muslim thinkers view the house from an inert and superficial approach. They consider it just as a shelter, in which human feels serenity. Therefore, house is not assumed a place only for existing. In other words, Islamic house helps human develop their identity and achieve calmness; i.e. to achieve a divinely confidence and steadiness. Since the ultimate goal is to achieve divinely perfection, human house must help indivisual in this regard; the point is obviously egregious in the Iranian traditional desert life. Home is the display of individuals’ personal behaviors because individuals can make improvements in their own homes and thus make the place, a place to represent their values and beliefs. Personalization is the change that people make to meet their needs in the spaces that they use, based on their life-styles. They imp implement the highest levels of personalization in their homes.
Accordingly, the following research is done with regard to two main objectives:
1) Determining the desirability of different spaces in Mehr Housing units from the viewpoint of its residences
2) The method of personalization and determining the type of changes made by residents in Pakdasht Mehr Housing units
This research is about how and how much “personalization” will be considered in Pakdasht Mehr housing.
In order to achieve the above goals, first, the history of personalization and the goals of doing it were discussed from the perspective of theorists in this feild. Then, based on research background, the conceptual model of research was extracted. Based on the conceptual model, field studies were carried out in Pakdasht Mehr Housing units. According to the research hypotheses, the collected data was analyzed and evaluated. Finally, the reason and method of personalizing the Mehr Housing units and the level of satisfaction of individuals from the spaces were evaluated.
The research is historic, descriptive and analytical which is conducted on some selected samples from Pakdasht Mehr Housing units. The library study has been applied for data collection and a survey was planned to observe traditional and contemporary buildings, in order to draw ideogram and analytical diagrams. Moreover, some semi-structured interviews with a few architectures were planned in the survey, aiming at achieving more precise results as well as inferring religious identity factors.
By using descriptive-survey method and by conducting field studies, the study of personalization, location and purpose of doing it in the residential units of Pakdasht worker’ site has been addressed. According to Morgan’s table, 165 units of 288 residential units were selected by cluster sampling method and the changes in residential units were examined in the interior spaces which were done by residences to meet their needs. In order to personalize, the response rate of Mehr housing were evaluated through two main variables of functional and aesthetic in all residential units.
The research results contain interesting facts about the status of these two variables and the personalization level of the residential units. In particular, residents are dissatisfied with the kitchen, hall and entrance of the units. Moreover, most of rooms are aesthetically located in unpleasant situation from the residents’ point of view. Although most residents consider some spaces like terraces to be desirable, but because of the problems and deficiencies which were in the initial plan, such desirable spaces have necessarily been used for other uses, which leads to change its initial use.
Accordingly, Pakdasht Mehr Housing units identity can be classified in three overlapping and inseparable factors: structural, environmental and conceptual factors. It means that the religious identity models are firstly formed in structure; then they mature in environment; and lastly, achieve perfection through conceptual bonds. At the end of the paper we would consider the problem of reviving the personalization in the framework of the related factors; and we would also suggest strategies and policies to build contemporary houses based on the concept of personalization which means that the architects should consider some spaces in the home for indivisuals to impelemnt their desired changes. It would help people not only to feel satisfaction but also to help them to gain their perfection which is seen in Iranian architecture.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Personalization
  • Segmental Housing
  • Lifestyle
  • Functional
  • Aesthetic
Abu- Ghazzeh, T.M. (2000). Environmental Messages in Multiple-family Housing: Territory and Personalization. Landscape Research, 25, 97-115.
Amerigo, M., & Aragones, J. (1997). A Theoretical and Methodological Approach to the Study of Residential Satisfaction. Journal of Environmental Psychology, 17(1), 47-57.
Baldwin, E., & Tomita, S. (2007). Housing in Response to the Human Life Cycle. The 2nd International Conference on Technology and Aging (ICTA). Toronto.
Coolen, H,C.C.H., & Ozaki, R. (2004). Culture, Lifestyle and the Meaning of a Dwelling, Paper Presented at the ISA International Housing Research Conference, Toronto, 24-27 .
Cooper, C.C. (1975). Easter Hill Village: Some Social Implications of Design.
Fan, H., & Scott Poole, M. (2006). What Is Personalization? Perspectives on the Design and Implementation of Personalization in Information Systems, Journal of Organizational Computing and Electronic Commerce, 16(3 & 4), 179–202.
Fernandez, K. (2007). Personalizing the Home. ANZMAC. New Zealand.
Hall, E.T. (2014). Hidden Aspect. (M. Tabibian. Trans.). University of Tehran publication.
Harris, P.B., & Brown, B.B. (1996). The Home and Identity Display: Interpreting Resident Territoriality from Home Exteriors. Journal of Environmental Psychology, 16, 187-203
Hashim, A.H., Ali, H.M., & Saman, A.A. (2013). Urban Malays’ User-behaviour and Perspective on Privacy and Spatial Organization of Housing. International Journal of Architectural Research, 3, 197-208.
Kinney, J.M., Stephens, M. A.P., McNeer, A.E., & Murphy, M.R. (1985). Personalization of Private Spaces in Congregate Housing for Older People. In Klein, S., Wener, R. & Lehman, S. (Eds.) Environmental Change/Social Change. Washington D.C, EDRA.
Kopec, D. (2006). Environmental Psychology for Design, New York, Fairchild Publications Inc.
Library Archives of Road Research. (2016). Housing and Urban Development Research Center.
Majzoub, M. (2009). Segmentation of Mehr Housing in New Cities of the Country. Quarterly Journal of the City, Tehran: Ministry of Roads and Urban Planning. 158, 162-165.
Marcus, C.C., & Sarkissian, W. (1986). Housing as if People Mattered: Site Design Guidelines for Medium-density Family Housing, Berkeley and Los Angeles, California, University of California Press.
Oulasvirta, A., & Blom, J. (2007). Motivations in Personalisation Behaviour. Interacting with Computers, 20, 1-16.
Rapaport, Amos. (2012). Culture, Architecture and Design. (M. Barzegar, & M. Yousefnia Pasha, Trans.). Mazandaran: Shaflin Publishing.
Rezaei, M.R. & Kamaezadeh , Y. (2012). Evaluation of Satisfaction of Residents of Mehr Housing Complex-Case Study: Mehr City, Fatemiyeh, Yazd, Quarterly Journal of Urban Studies, 5,26-13.
Saunders, P. (1990). A Nation of Home Owners, Unwin Hyman, London.
Suri, F. (2011). Village A Pattern of Reconciliation with Nature, Master’s Degree, Faculty of Architecture, Campus of Fine Arts, University of Tehran.
Tipple, A.G. (1996). Housing Extensions as Sustainable Development. Habitat International, 20, 367-376.
Williams, P. (1987). Constituting Class and Gender: A Social History of the Home 1700 –1901. In:N.Thrift and P.Williams (Eds.), Class and Space: The Making of Urban Society, Routledge & Keganpaul, London, 154-204.
Zeisel, J. (1984). Inquiry by Design, Cambridge, Cambridge University Press.