مقایسه تطبیقی خانه‌های تک‌واحدی و آپارتمانی در ایجاد احساس رضایت ساکنان، مورد مطالعاتی: در شهر زنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده‌ مهندسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اسلامی تبریز، تبریز، ایران.

3 دانشجوی دکتری معماری اسلامی، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تغییر نوع مسکن‌ از تک‌خانواری به آپارتمانی و تأثیر آن بر احساس رضایت ساکنان، هدف تحقیق حاضر است. فرضیه تحقیق این است که نوع و کیفیت سکونت‌گاه در احساس رضایت ساکنان به‌واسطه عوامل کالبدی، اجتماعی و فردی تأثیرگذار است. در آغاز، به روش تحلیل محتوای متون و با بررسی پیشینه و شناسایی عوامل فردی، اجتماعی، فرهنگی و فیزیکی در ایجاد حس رضایت از مکان سکونت، الگوی نظری پژوهش شکل گرفت. به‌منظور سنجش رضایت‌مندی، یک مطالعه میدانی به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی، با همکاری 50 نفر از ساکنان سه محله که خانه ‌‌تک‌واحدی خود را به آپارتمان تغییر ‌داده‌اند، در شهر زنجان انجام شد و با 20 نفر، مصاحبه کیفی صورت گرفت. تحلیل عوامل مؤثر بر میزان رضایت از نوع مسکن در سه مقیاس (محله، همسایگی و خانه)، حاکی از ارتباط معنادار بین انگیزه تغییر نوع مسکن و احساس رضایت از خانه است. تغییرات اجتماعی در دو مقیاس کلان (محله) و خرد (خانه) نشان‌دهنده کاهش احساس رضایت در خانه آپارتمانی است ولی در مقیاس میانی (همسایگی)، امنیت باعث افزایش رضایت از خانه آپارتمانی شده است. تغییرات فیزیکی آپارتمان نسبت به خانه تک‌واحدی در مقیاس کلان، باعث افزایش احساس رضایت شده اما در مقیاس میانی، خانه آپارتمانی (به دلیل از دست رفتن کیفیت عرصه نیمه‌عمومی) رضایت‌مندی را کاهش داده است. در مقیاس خرد، احساس رضایت از سازمان فضایی خانه‌ تک‌واحدی و احساس رضایت از مصالح و جزئیات خانه آپارتمانی دیده ‌می‌شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد با گرایش روبه‌رشد گونه آپارتمانی، ارائه الگو‌ها و طرح‌های خلاق در مقیاس میانی و خرد ضروری است. در مقیاس کلان، تقویت ارتباط با طبیعت، تأمین عرصه‌های عمومی- خدماتی، پیش‌بینی کاربری‌های اجتماعی- فرهنگی با‌توجه به ترجیحات و شیوه زندگی و در مقیاس میانی، تخصیص فضاهای جمعی چند‌عملکردی، حفظ سلسله‌مراتب دسترسی‌ها با تأکید بر پیاده و در مقیاس خرد، توجه به تنوع فضایی سازگار با شیوه زندگی و تأمین اندازه بهینه فضاهای جمعی و خدماتی مسکن توصیه می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparison between Single- family and Multi- family Houses in Creating Satisfaction of Residents, Case Study: Zanjan, Iran

نویسندگان [English]

  • Mohammad Bagheri 1
  • Minoo Gharehbaglou 2
  • Mina Dashti 3
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, University of Zanjan, Zanjan, Iran
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Architecture & Urbanisim, Tabriz Islamic Art University, Tabriz, Iran.
3 Ph.D. Student of Islamic Architecture, Faculty of Architecture and Urbanism, Isfahan University of Art, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The aim of this study is to compare and explore the satisfaction of changing physical and spatial patterns of single-family houses into multi-family modern residential complexes. Recognition and comparative study of the spatial changing and its impact on the quality of life and satisfaction of residents are focused by the present study. Changing the habitat type and life style from single-family houses into multi- family residential complexes is growing in Iranian cities. Residential satisfaction is one of the main subjects of the modern housing design that has been studied recently. Numerous empirical studies have been carries out to explore the objective and subjective factors in residential satisfaction form the midst of 20 century. Residential satisfaction as the measure of housing and neighborhood quality, and, the measure of residents’ opinion are of the well-known methods in the last researches.
According to the research hypothesis:1) the housing type and quality of housing affect residential satisfaction, 2) the physical, social and personal factors -such as gender, age, socio-economic status and motivations- can affect the residential satisfaction. According to research theoretical model, the physical characteristics of community, neighborhood and house type affect residential lifestyle and ultimately quality and quantity of residential satisfaction. The form and external view of the housing as the physical elements and the quality of the community as the social element can influence motivation for changing house type and level of satisfaction in large macro scale. The relationship with the environmental landscape, as the physical element and the relationship with the neighbors and sense of security as the social elements can influence motivation for changing house type and level of satisfaction in medium scale. The rooms’ organization, spatial form, material and details of the house as the physical elements and relation with the guests and personal territoriality as the social elements can influence motivation for changing house type and satisfaction in micro scale.
At first, by method of content analysis and reviewing the literature, the study identified four individual, social, cultural and physical factors, which impact residential satisfaction of home in the theoretical model of the study. Then, in order to measure the residents’ satisfaction of different types of houses, a quantitative and qualitative field study conducted in collaboration with the residents of three neighborhoods in Zanjan. In the experimental study with random cluster sampling, 50 questionnaires were completed by people whose single families’ houses have been changed to apartment in the last years and in the qualitative section, 20 of mentioned people were interviewed to determine the factors affecting residents’ satisfaction.
Discussion: Analysis of factors affecting on satisfaction of residence in macro scale (community), medium scale (neighborhood) and micro scale (home) illustrated the relation between motivation of changing habitat type and satisfaction of home. Literature review and findings of the field study showed that the influence of four main elements (personal, social, cultural and physical), whereas there is a change of habitat type from single-family houses to apartment, causes a decrease of satisfaction as well as showing an increase in physical factors. The impact of social dimensions in macro and micro scale shows a decrease in satisfaction of apartment, but in the intermediate scale, the security element leads to increase the satisfaction of apartment house. The satisfaction of the apartment physical elements and facilities on the macro scale is noteworthy in comparison with single family home. But in medium scale, apartments cause reduces of satisfaction. In micro scales the satisfaction of spatial organization of single family home and satisfaction of materials and details of apartment can be seen.
The results reveal that despite the value of single family homes, offering innovative apartment design and patterns, especially in middle and micro scale is necessary. In macro scale, strengthening the relationship with nature, providing public service areas and socio-cultural applications are essential according to preferences and lifestyle. In medium scale allocation of multi-functional condominium maintain access hierarchy with emphasis on pedestrian priority and in micro scale pay attention to space diversity which is consistent with the lifestyle and provide the optimal size, especially in public spaces and housing services is recommending. The results of the study show that the personal, physical and social factors have the main influence on the residential satisfaction of single-family houses and multi-family apartments. Moreover, the findings show that changing the house type because of social needs may leads to increase residential satisfaction. It seems that, rapidly changing of housing type in Iranian cities may decrease satisfaction in modern new multi-family apartments because of the lack of social contacts in new isolated communities. Some suggestions such as providing neighborhood public open spaces and social services in community can increase social contacts between the residents of apartments after building renovations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Home
  • Single-family Housing
  • Multi-family Housing
  • Satisfaction
  • Environmental Psychology
Aiello, A., Ardone, R., & Scopelliti, M. (2010). Neighborhood Planning Improvement: Physical Attributes,Cognitive and Affective Evaluation and Activities in Two.Neighborhoods in Rome. Journal of Evaluation and Program Planning, 33, 264-275.
Amole, D. (2009). Residential Satisfaction and Levels of Environment in Students’ Residences. Journal of Environment and Behavior, 41, 866-879.
Amerigo, M., & Aragones, J. (1997). A Theoretical and Methodological Approach to the Study of Residential Satisfaction. Journal of Psychology, 17, 47-57.
Behzadfar, M., & Ghazizade, N. (2011). The sense of satisfaction with residential space in the sample of residential Complexes in Tehran. Honar-Ha-Ye-Ziba Journal, 45, 2-15
Bonaiuto, M., Ferdinando F., & Bonnes, M. (2006). Perceived Residential Environment Quality In middle- And low-Extension Italian Cities, Revue Européennede Psychologie Appliquée. European Review of Applied Psychology, 56, 23-34.
Caldieron, J. (2011). Residential satisfaction in La Perla informal neighborhood, San Juan, Puerto Rico. OIDA International. Journal of Sustainable Development, 2(11), 77-84.
Canter, D.V. (1977). The Psychology of Place. London: Architectural Press.
Carp, F., & Carp, A. (1982). Perceived Environmental Quality of Neighborhoods: Development of Assessment Scales and Their Relation to Age and Gender. Journal of Environmental Psychology, (2), 295-312.
Cloutier-Fisher, D., & Harvey, J (.2009). Home beyond the House: Experiences of Place in an Evolving Retirement Community. Journal of Environmental Psychology, (29), 246–255.
Einifar, A. (2000). Effective Human-Environmental Factors in the Design of Residential Complexes. Honar-Ha-Ye-Ziba Journal, 8, 109-118.
Fang, Y. (2006). Residential Satisfaction, Moving and Moving Behaviours: A Study of Redeveloped Neighbourhoods in Inner-City Beijing. Housing Studies, 21(5), 671-694.
Gifford, R. (1997). Environmental Psychology. America: Allyn and Bacon, United States of America.
Ibem, E.O., & Aduwo, E.B. (2013). Assessment of Residential Satisfaction in Public Housing in Ogun State, Nigeria. Habitat International, 40, 163-175.
Ibem, E. O., & Amole, D. (2012). Residential Satisfaction in Public Core Housing in Abeokuta. Ogun State, Nigeria. Social Research Indicators. Http://Dx.Doi.Org/10.1007/S11205-012-0111 Z.
Jaafar, M., Hasan, N.L., Mahamad, O., & Ramayah, T. (2006). The Determinants of Housing Satisfaction Level: A Study on Residential Development Project by Penang Development Corporation (PDC). Downloaded from. http://www. Fppsm.Utm.My/Jurnal/JK6D06_MASTURAJAAR.Pdf. on May 15, 2008.
Javaherpour, H., Hosseini, S.B., & Norouzian Maleki, S. (2013). Residents Satisfaction from Neighborhood Open Spaces and Public Amenities in High-Density Residential Districts (Case Study: 8th District of Tehran). Journal of Architecture Urban Design & Urban Planning, (9), 45–59.
Lara, T., & Bekker, M.C. (2012). Resident Satisfaction as a Project Quality Measure: The Case of Nova Vida Housing Project, Angola. Journal of Contemporary Management, 9, 364-381.
Lee, E., & Park, N. (2010). Housing Satisfaction and Quality of Life among Temporary Residents in the United States. Housing and Society, 37(1), 43e67.
Liu, A.M.M. (2003). The Quest for Quality in Public Housing Projects: A Behaviourto- Outcome Paradigm. Construction Management and Economics, 21(2), 147e 158.
Lu, M. (1998). Analyzing Migration Decision Making: Relationship between Residential Satisfaction, Mobility Intentions and Moving Behavior. Environment and Planning A, 30, 1473-1495.
Lu, M. (2002). Are Pastures Greener? Residential Consequences of Migration. International. Journal of Population Geography, 8, 201-216.
Lynne, C.M. (2003). Beyond House and Haven: Toward Are Visioning of Emotional Relationships with Places. Journal of Environmental Psychology. (23), 47–61.
Mohit, M. A., & Nazyddah, N. (2011). Social Housing Programme of Selangor Zakat Board of Malaysia and Housing Satisfaction. Journal of Housing and the Built Environment, 26(2), 143-164.
Motallebi, Q. (2001). Environmental Psychology of New Knowledge in the Service of Architecture and Urban Design. Honar-Ha-Ye-Ziba Journal, 10. 52-67.
Nylander, Ola. (2011). The Architecture of the Home. (M.S. Falahat, Trans.). Zanjan Univercity Press.
Rafieian, M., Asgary, A., & Asgarizade, Z. (2009). Citizen Satisfaction Evaluation of Urban Residential Environment. Journal of Environmental Sciences, 7(1).
Rasekhinejad Moghadam, M. (2006). Optimal Collective Space at Home. Ph.D. Thesis, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
Salleh, A.G. (2008). Neighbourhood Factors in Private Low-Cost Housing in Malaysia. Habitat International, 32(4), 485-494.
Salleh, A.N.A., Yosuf, B.N.A., Salleh, C.A.G., & Johari, D.N. (2012). Tenant Satisfaction in Public Housing and Its Relationship with Rent Arrears: Majlis Bandaraya, Perak, Malaysia. International. Journal of Trade, Economics and Finance, 2(1), 10-18.
Varady, D.P., & Carrozza, M.A. (2000). Towards a Better Way to Measure Customer Satisfaction Levels in Public Housing: A Report from Cincinnati. Housing Studies, 15(60), 797-825.
Van Poll, R. (1997). The Perceived Quality of the Urban Residential Environment Amulti-Attribute Evaluation. Gronigen University Press.
Zabardast, E., & Habibi, S. (2009). Investigating the Dispersed Controversy and Its Causes in Zanjan. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 38, 115-124.