تحول معنای‌ اجتماعی- فضایی در خانه‌های اراک ( بررسی تطبیقی الگوی فعالیت‌ها و روابط اجتماعی در خانه‌های سنتی درون‌گرا و خانه‌های تک واحدی معاصر اراک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

2 استادیار گروه معماری، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران

3 مربی گروه معماری، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران

چکیده

خانه به‌عنوان نهادی اجتماعی اثر زیادی بر زندگی ساکنانش دارد و موضوع پیچیده‌ای است که جنبه‌‌های مختلفی دارد. امروزه در خانه اغتشاش و تداخل میان فعالیت‌های روزمره افراد و تأثیر آن بر روابط اجتماعی درون خانوادگی و برون خانوادگی و عدم تناسب و ارتباط مناسب میان الگوی فعالیت‌ها و روابط افراد از سویی و از سوی دیگر فضاهای خانه منجر به نارضایتی ساکنین شده است. هدف اصلی این پژوهش، بررسی آن دسته از تحولات معنایی است که مربوط به الگوی فعالیت‌ها روزمره و روابط اجتماعی است. در این پژوهش روش ‌تاریخی برای بررسی خانه‌های سنتی و روش مردم‌نگاری برای خانه‌های معاصر به‌کار رفته است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که در الگوی فعالیت‌های افراد؛ شیوه‌های تفریح، نحوه انجام وتقسیم کار، نحوه تنظیم زمان، تولید مواد غذایی در خانه و سیستم بهداشتی و روابط اجتماعی درون و برون تغییرات صورت گرفته است. این تغییرات همراه با تغییرات فضایی بوده است. بنابراین معنای اجتماعی‌-  فضایی در این بخش از معنا که مرتبط با فعالیت‌ها و روابط اجتماعی است در خانه‌های معاصر به وجود آمده است؛ به‌گونه‌ای که در برخی فضاها، معنای اجتماعی- فضایی به کلی تغییر کرده است، برخی در امتداد معنای گذشته است مانند جایگاه پدر در خانواده. از معانی اجتماعی- فضایی که در شکلی جدید هنوز به حیات خود ادامه می‌دهند می‌توان به اثرات فضایی- اجتماعی آن اشاره کرد. معانی اجتماعی- فضایی به کلی تغییر کرده‌اند می‌توان به جایگاه زن در خانه و نمود فضایی- اجتماعی آن اشاره کرد. از سوی دیگر این تحولات در سطوح مختلف از الگوی فعالیت‌ها تا ویژگی‌های کالبدی خانه را تحت تأثیر قرار داده است؛ مواردی چون اهمیت شی محوری در تقابل با فضا محوری، تضعیف نقش شکل و هندسه فضا، تمایل به فضاهای بسته به‌جای فضاهای باز و فردگرایی نمونه‌هایی از این تحولات می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evolution of Socio- spatial Meaning in Iranian Houses: Comparative Study of Arak’s Traditional Houses and Contemporary Single- family Houses

نویسندگان [English]

  • Ali Hosseini 1
  • Manouchehr Foroutan 2
  • Saied Salehi 3
1 Ph.D. Student of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
2 Assistant Professor of Architecture Department, Faculty of Art and Architecture, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran
3 Instructor of Architecture, Faculty of Art and Architecture, Arak Branch, Islamic Azad University, Arak, Iran.
چکیده [English]

Considered a multi-aspect and complex issue, a house is a social institution that has major effects on the lives of its dwellers. Today, turbulence and interference of people’s daily activities and their effects on intra-family and extra-family social relations, and lack of appropriate relations between patterns of personal relations and allocated spaces to houses have led to dwellers’ dissatisfaction. The main goal of this study is to investigate those semantic changes, pertaining to patterns of daily activities and social relations. In this research, historical and ethnographic methods are employed to study traditional and contemporary houses respectively. Results show there have been changes in people’s activity pattern, entertainment programs, doing and dividing works, time management, health care system, domestic food production and intra-family and extra-family social relationships.
These changes have occurred along with spatial changes; therefore, the socio-spatial meaning of the part related to social relationships and activities has been integrated into contemporary houses; in a way so that in some spaces the socio-spatial meaning is totally changed, in some spaces the new meaning, in line with the past meaning, has gained a new form and in some others the same past meaning is retained. Among socio-spatial meanings which survive in new forms, one can point to the role of father in the family and its socio-spatial effects. Among the totally changed meanings, we can mention the role of woman at home and its socio-spatial impacts. On the other hand, these changes have affected, with varying degrees, different things from the patterns of activities to physical features of houses. Issues like object-orientation significance vs. space-orientation, weakened role of spatial form and geometry, tendency for closed spaces vs. open ones and individuality are instances of these changes.
House as one of the noble human heritage has always been considered from various angles and as a social institution has a great effect on the lives of its inhabitants. And alongside human life, which has many challenges and complexities, the house is also a complex subject with different semantic layers. Considering the fact that the house as a social institution has a high status in society, therefore, social meaning among other meanings of the house is of particular importance. Therefore, in this research, how this meaning is defined in the spaces of the house is dealt with.
The turmoil and interference between the activities of people who are today most likely to be seen in homes indicates the inappropriateness and proper relationship between the pattern of activities of individuals and the home spaces. On the other hand, the lack of proper understanding of the pattern of current activities of individuals led to the design of spatial disparities with the pattern of activities in most homes, which led to residents’ dissatisfaction. Because social cultural categories are always created in a long time, it seems that what we see today is created in a historical context. In fact, in order to better understand the current situation, this relationship should be measured in traditional homes so that we can correct the defects by comparing what we are seeing today. In this way, the relationship between the pattern of activities and the spaces of traditional and contemporary houses and the socio-spatial meaning of the subject followed up by the study is measured in a selection of traditional and contemporary houses in Arak.
In this research, a historical method has been used to study traditional houses and ethnographic methods for contemporary houses. Historically, data collection has been used through interviews with the old residents of these houses and the observation of the building (field method) as well as the documents of the Cultural Heritage and Tourism Organization, and also ethnographic studies and historical sociology. The data of contemporary houses in Arak are also gathered through ethnographic method and participatory observation.
Changes in homes are investigated in four factors: activities, social relationships, time, and spatial-physical characteristics in homes. Then, by comparing these four factors and data tables, socio-spatial changes in these homes were obtained.
The comparative comparison of traditional and contemporary houses in Arak shows that a change has occurred in the socio-spatial sense of the house. It is important to note that the transformation of meaning in all the spaces and activities is not the same, so that in some spaces the social-spatial meaning has completely changed. In some spaces, along with the meaning of the past, a new meaning has been found, and in others, the same meaning in the past is spilled in space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Traditional Introverted Houses
  • Pattern of Activities
  • Lifestyle
  • Socio-spatial Meaning
  • Contemporary House
  • Arak
Abdelmonem, M.G. (2012). The Practice of Home in Old Cairo: Towards Socio-Spatial Models of Sustainable Living. Traditional Dwellings and Settlements Review, 23(2), 35-50.
Canter, D. (2000). Seven Assumptions for an Investigative Environmental Psychology. In S. Wapner, J. Demick.
Chaney, D. (1996). Lifestyles: Key Ideas. London: Routledge.
Després, C. (1991). The Meaning of Home: Literature Review and Directions for Future Research and Theoretical Development. The Journal of Architectural and Planning Research, 8(2), 96-115.
Fukuhi, N (2005). Urban anthropology. Tehran: Ney Publishing.
Gharib, M(1998). Apartment House in Arak. Rahe Danesh Publishing.
Memarian, G.H. (1994). Familiar with Iranian Residential Architecture (Extraterrestrial Typology). Tehran: University of Science and Technology.
Naghsh Sepehr Parseh Consulting Engineers. (2005). Study of the Historical Context. Arak: Cultural Heritage and Tourism.
Pirnia, M. (2009). Persian Architecture. Tehran: Soroush Danesh Publishing.
Pordeyhimi, Sh. (2012). Culture and Housing. Housing in the Countryside, (134), 3-18.
Rapoport, A. (1969). House Form and Culture. Englewood Cliffs: Prentice Hall.
Rapoport, A. (1976). The Mutual Interaction of People and Their Built Environment. A Cross-Cultural Perspective. Chicago, Illinois: Aldine Publishing Company.
Rapoport, A. (1990). The Meaning of the Built Environment: A Nonverbal Communication Approach. Beverly Hills: Sage Publications.
Rapoport, A. (2005). Culture Architecture and Design. Inc, Chicago: Locke Science Publishing Company.
Sixsmith, J. (1986). The Meaning of Home: An Exploratory Study of Environmental Experience. Journal of Environmental Psychology, 6, 281-298.
Zukin, S. (1995). Cultures of Cities. Cambridge, Mass: Oxford Blackwell.