بررسی کیفیت خدمات موزه‌ها از نگاه گردشگران و تأثیر آن بر رضایت و تمایلات رفتاری آنان، مورد مطالعاتی: موزه‌های مشروطه و قاجار تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، تبریز، ایران.

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

3 دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

همگام با روندهای جهانی در گردشگری فرهنگی، گردشگری میراث فرهنگی به‌عنوان شکل رایجی از گردشگری، پدید آمده است. موزه‌ها نه تنها عامل مهمی در توسعه محلی بوده و در حفظ میراث فرهنگی جامعه مفید هستند، بلکه عامل بسیار مؤثری در جذب گردشگران فرهنگی و رشد صنعت گردشگری در کشور است. مقاله حاضر به ارزیابی نظرات گردشگران از کیفیت خدمات موزه‌های قاجار و مشروطه شهر تبریز پرداخته است. این تحقیق به لحاظ هدف، توصیفی- تجربی و به لحاظ زمانی، مقطعی و به روش پیمایشی انجام گرفته است. جامعه هدف، گردشگران بازدیدکننده از موزه‌های قاجار و مشروطه تبریز در تعطیلات نوروزی سال 1393 بود که در بازه زمانی یک‌ماهه (اواسط اسفند 1392 تا اواسط فروردین 1393) از این موزه‌ها بازدید به عمل آورده‌اند. مشارکت پاسخگویان در مصاحبه به‌صورت داوطلبانه بوده و بنابراین آن‌ها با میل و رغبت خود به سؤال‌ها پاسخ دادند. تعداد 320 پرسش‌نامه به‌صورت کاملاً تصادفی در بین گردشگران توزیع شد که 309 قابل قبول، تحلیل شد. تحقیق شامل 7 متغیر اصلی و 5 متغیر جمعیت‌شناختی است. از 7 متغیر اصلی و 5 متغیر مربوط به ابعاد کیفیت خدمات یعنی همدلی، عوامل فیزیکی، مسئولیت‌پذیری، تضمین و قابلیت اتکاء است که از مدل سروپرف استخراج شده و دو متغیر مربوط به رضایت و تمایلات رفتاری بازدیدکنندگان است. هدف اصلی در بررسی، ابعاد کیفیت خدمات موزه‌ها از دیدگاه گردشگران و اهداف فرعی آن شامل تأثیر این ارزیابی‌ها بر رضایت و تمایلات رفتاری گردشگران است؛ که به همین دلیل 5 فرضیه طرح شده که نتایج بیانگر اثرات مثبت و معنی‌دار کیفیت خدمات و رضایت بر تمایلات رفتاری و تأثیر معنی‌دار کیفیت خدمات بر رضایت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Museum Service Quality from Tourists’ Perspective and its Impact on their Satisfaction and Behavioral Consequences, Case Study: Qajar Museum and the Constitution House of Tabriz

نویسندگان [English]

  • Kasra Rahbaripour 1
  • Roghayeh Salek 2
  • Musa Pazhoohan 3
  • Behnam Ghasemzadeh 4
1 Ph.D. Student in Architecture, Faculty of Art and Architecture, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.
2 Ph.D. Candidate in Geography and Rural Planning, Department of Earth Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
3 Ph.D. in Geography and Urban Planning, Faculty of Geography , University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Ph.D. Candidate in Urbanism, Department of Civil Engineering, Art and Architecture, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Along with the international development in the cultural tourism, heritage tourism has been emerged as a common form of this industry. Museums play an essential role in local development and preserving the cultural heritage of the community. In addition, it is regarded as a very effective factor in attracting cultural tourists and assisting the tourism industry growth in the mentioned country. Although the importance of service quality has been highlighted in tourism texts, to the best of our knowledge, the quality of these services based on tourists’ experiences has not been emphasized. The present study aims to study the tourist’s perspective toward the offered services in the aforementioned museums and the impact of these assessments on their satisfaction. The research is based on descriptive- experimental design and which was done by a survey methodology cross sectionally. The population included the visitors of Qajar Museum and Constitution House of Tabriz during one- month (mid-March, 2014- mid-April, 2014). The SERVPERF model was used as a research instrument as the modified form of the SERVQUAL model. Data were collected by the questionnaires which used the mentioned model to assess Qajar Museum and Constitution House of Tabriz quality of services from visitors’ viewpoints, with a small number of changes made to align questions with the aims and features of services in those museums. Finally, 14 questions in the form of a five-point Likert scale were formulated among which three were related to the level of satisfaction while others were concerned with evaluating behavioral consequences. Two factors were considered in the formulation of the questions: the respondents were the visitors of the museums and they completed the questionnaire during the time of visiting. Therefore, the number of questions should be adjusted so that visitors can respond to all during the limited time patiently. Since the present study aimed to investigate the visitor’s satisfaction and behavioral consequences, their expectations were eliminated from the original model and a suitable expectation spectrum did not put on the questionnaire. Further, attempts were made cover the widest range of conceptual variables in the fewest number of questions. Demographic information about the tourists including age, gender, employment status, education level, and the number of previous cases was asked in numerical and nominal scales from the respondents. Multiple regression was used to analyze the relationship between variables and hypotheses. Answering these questionnaires is also a voluntary participation. Finally, a total of 320 questionnaires were randomly distributed among which 309 were valid in the final result. The variables of the study included the dimensions of service quality - customer empathy, physical factors, responsiveness, security and reliability which are derived from the SERVPERF model. Two other variables were related to the satisfaction and behavioral consequences of the visitors.
The present study aimed to evaluate the quality dimensions of museum services from the perspective of tourists and its sub-objectives included the impact of these assessments on the tourist’ satisfaction and behavioral preferences. To this aim, five hypotheses were proposed. The results indicated a positive and significant effect of service quality and satisfaction on behavioral consequences. In addition, the present study aimed to review the tourist’s viewpoints toward the offered services in the museums and how it can influence the tourist’ satisfaction and behavioral consequences. Then, confirmatory factor analysis was used to specify the different dimensions of service quality and multiple regression was implemented to study measure the relationships among the variables. Regarding the first and the second hypothesis, a positive relationship was observed between service quality and satisfaction of tourists. The third hypothesis statistically indicated the relationship between service quality and satisfaction variables. As for the fourth hypothesis, a positive relationship was reported between five dimensions of service quality and the behavioral consequences. Further, along with relief and eagerness to respond, other dimensions of service quality had a significant effect on behavioral consequences. The results of the fifth hypothesis represented a positive relationship between the quality of services and satisfaction among which only empathy and reliance had a significant effect on the satisfaction. The results of the present study can be used to identify obstacles in attracting tourists to cultural and historical centers. Finally, decision-makers can implement the results to provide better services in order to attract tourists or encourage them to reuse museums.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Service Quality
  • Behavioral Intention
  • SERVPERF Model
  • Museum
  • Tourism
Abdullah, F. (2005). Hedperf Versus Servperf: The Quest for Ideal Measuring Instrument of Service Quality in Higher Education Sector. Quality Assurance in Education, 13(4), 305-328.
Akbar, M.M., & Parvez, N. (2009). Impact of Service Quality, Trust, and Customer Satisfaction on Customer Loyalty. ABAC Journal, 29(1), 24-38.
Apostolakis, A., & Jaffry, S. (2005). A Choice Modeling Application for Greek Heritage Attractions. Journal of Travel Research, 43(3), 309-318.
Athanassopoulos, A.D. (2000). Customer Satisfaction Cues to Support Market Segmentation and Explain Switching Behavior. Journal of Business Research, 47, 191–207.
Baker, D., & Crompton, J. (2000). Quality, Satisfaction and Behavioral Intentions. Annals of Tourism Research, 27(3), 785-804.
Beckendorff, P. (2006). Attractions Megatrends. In D. Buhalis, & C. Costa (Eds.), Tourism Business Frontier, 200–210. Butterworth-Heinemann.
Boulding, W., Kalra, A., Staelin, R., & Zeithaml, V. (1993). A Dynamic Process Model of Service Quality: From Expectations to Behavioral Intentions. Journal of Marketing Research, 30(1), 7.
Charles, V., & Kumar, M. (2014). Satisficing Data Envelopment Analysis: An Application to Servqual Efficiency. Measurement, 51, 71-80.
Chen, C. (2008). Investigating Structural Relationships between Service Quality, Perceived Value, Satisfaction, and Behavioral Intentions for Air Passengers: Evidence from Taiwan. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 42(4), 709-717.
Chen, C.F., & Tsai, D.C. (2007). How Destination Image and Evaluative Factors Affect Behavioral Intentions?. Tourism Management, 28(4), 1115-1122.
Cronin, J., Brady, M., & Hult, G. (2000). Assessing the Effects of Quality, Value, and Customer Satisfaction on Consumer Behavioral Intentions in Service Environments. Journal of Retailing, 76(2), 193-218.
Cronin, J.J. & Taylor, S.A. (1992). Measuring Service Quality: A Reexamination and Extension. Journal of Marketing, 56, 55-68.
Davis, A., & Cox, D. (2001). Total Quality Management, Theories and Implementation Model. (Sh. Maqsood, Trans.). Andishe Publication, Tehran.
De Rojas, C., & Camarero, C. (2008). Visitors Experience, Mood and Satisfaction in a Heritage Context: Evidence from an Interpretation Center. Tourism Management, 29(3), 525-537.
Fitzsimmons, J.A., & Fitzsimmons, M.J. (1994). Service Management for Competitive Advantage. New York: Mcgraw-Hill.
Floh, A., Zauner, A., Koller, M., & Rusch, T. (2014). Customer Segmentation Using Unobserved Heterogeneity in the Perceived-Value-Loyalty-Intentions Link. Journal of Business Research, 67(5), 974-982.
Frochot, I., & Hughes, H. (2000). HISTOQUAL: The Development of a Historic Houses Assessment Scale. Tourism Management, 21(2), 157-167.
Hui-Ying, S., & Chao-Chien, C. (2008). A Study Of Service Quality and Satisfaction for Museums – Taking the National Museum of Prehistory as an Example. The Journal of Human Resource and Adult Learning, 14(1), 159-170.
Jacob, C., Guéguen, N., & Boulbry, G. (2014). Using Verbal Attention to Enhance Restaurant Customer Satisfaction and Behavior. International Journal of Hospitality Management, 39, 50-52.
Kao, Y., Huang, L., & Wu, C. (2008). Effects of Theatrical Elements on Experiential Quality and Loyalty Intentions for Theme Parks. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 13(2), 163-174.
Kavusi, M., & Saghaei A. (2005). Customer Satisfaction Measurement Methods. Baztaban Publications, Tehran.
Kumar, M., Tat Kee, F., & Charles, V. (2010). Comparative Evaluation of Critical Factors in Delivering Service Quality of Banks: An Application of Dominance Analysis in Modified Servqual Model. International Journal of Quality & Reliability Management, 27(3), 351-377.
Lai, C. (2015). Archaeological Museums and Tourism in China: A Case Study of the Sanxingdui Museum. Museum Management And Curatorship, 30(1), 75-93.
Lee, H., Lee, Y., & Yoo, D. (2000). The Determinants of Perceived Service Quality and Its Relationship with Satisfaction. Journal of Services Marketing, 14(3), 217-231.
Mason, D., & Mccarthy, C. (2006). The Feeling of Exclusion: Young Peoples Perceptions of Art Galleries. Museum Management and Curatorship, 21(1), 20-31.
Nathaniel, D.L., & Rodney, C.R. (2014). Destination Marketing and the Service-Dominant Logic: A Resource-Based Operationalization of Strategic Marketing Assets, Tourism Management, 43, 91-102.
Norazah, M.S. (2014). Passenger Satisfaction with Airline Service Quality in Malaysia: A Structural Equation Modeling Approach, Research in Transportation Business & Management.
Oliver, R. (1999). Whence Consumer Loyalty? Journal of Marketing, 63, 33.
Parasuraman, A., Zeithaml, V.A., & Berry, L.L. (1988). SERVQUAL: A Multiple Item Scale for Measuring Customer Perceptions of Service Quality. Journal of Retailing, 64(1), 12-43.
Parker, C., & Mathews, B.P. (2001). Customer Satisfaction: Contrasting Academic and Consumers’ Interpretations. Marketing Intelligence & Planning, 19(1), 38-44.
Petrick, J. (2004). The Roles of Quality, Value, and Satisfaction in Predicting Cruise Passengers’ Behavioral Intentions. Journal of Travel Research, 42(4), 397-407
Petrick, J., & Backman, S. (2002). An Examination of the Construct of Perceived Value for the Prediction of Golf Travelers’ Intentions to Revisit. Journal of Travel Research, 41(1), 38-45.
Phaswanamafuya, N., & Haydam, N. (2005). Tourists’ Expectations and Perceptions of the Robben Island Museum—A World Heritage Site. Museum Management and Curatorship, 20(2), 149-169.
Reisinger, Y., & Turner, L.W. (2003). Cross-Cultural Behaviour in Tourism: Concepts and Analysis. Oxford: Butterworth-Heinemann.
Rowley, J. (1999). Measuring Total Customer Experience in Museums. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(6), 303-308.
Shahverdiyani, S. (2010). Designing Research Service Quality Based On Servqual Scale, (3)5, 87-95.
Shoemaker, S., & Lewis, R. (1999). Customer Loyalty: The Future of Hospitality Marketing. International Journal of Hospitality Management, 18(4), 345-370.
Vigripat, T., & Chan, P. (2007). An Empirical Investigation of the Relationship between Service Quality. Brand Image, Trust, Customer Satisfaction, Repurchase Intention and Recommendation to Others. International DSI/Asia and Pacific DSI.
Zhou Lingqiang, L. (2014). Tourists’ Motivations and Tourism Destination Development: An Application of Revised Travel Career Pattern TCP Theory. Journal of Zhejiang University, 1(1), 131-144.
Zhou Lingqiang, L., Ye, S., Pearce, P., & Wu, M. (2014). Refreshing Hotel Satisfaction Studies by Reconfiguring Customer Review Data. International Journal of Hospitality Management, 38, 1-10.