نقش طراحی فضای بازی در پرورش خلاقیت کودکان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران

2 استادیار معماری، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

چکیده

جامعه امروز برای انجام فعالیت‌‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور به تربیت کودکان خلاق نیاز دارد. یکی از عوامل پرورش این امر فراهم آوردن محیطی مناسب برای بازی است. در این راستا ارتباط کودکان با محیط بازی و شرایطی که محیط در حین بازی فراهم می‌آورد، می‌تواند آن‌ها را در جهت پیشرفت رشد فکری و خلاقیت هدایت کند. در این حیطه، پژوهشگران به بازی و اثرات آن بر کودکان پرداخته‌اند، ولی اندکی از تحقیقات به محیط بازی و تأثیر آن در شکل‌گیری خلاقیت اشاره داشته‌اند؛ لذا ﻫﺪف از ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ، دﺳﺖﯾﺎﺑﯽ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﻫﺎی بازی ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن 3 تا 6 ﺳﺎﻟﻪ (دوره پیش‌دبستان) ﺑﺎ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺑﻬﺮه‌گیری از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی ﻣﺤﯿﻄﯽ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ذﻫﻦ و رﻓﺘﺎر ﮐﻮدﮐﺎن و روﯾﮑﺮد ارﺗﻘﺎء ﺧﻼﻗﯿﺖ آﻧﺎن اﺳﺖ. در این مقاله سعی بر آن است که ابتدا تعریف جامعی از خلاقیت و کاربرد آن درطراحی‌های معمارانه با بررسی نکات خلاقانه بیان شود و پس از آشنایی با رشد کودکان در مرحله سنی دوره پیش‌دبستان، ارتباط طبیعت و خلاقیت کودکان مورد بررسی قرار گیرد. علاوه بر طبیعت که مهم‌ترین نقش را جهت پرورش خلاقیت در محیط بازی ایفا می‌کند، به بررسی سایر عوامل ضروری و مؤثر بر محیط بازی و معیارهای اساسی جهت طراحی مناسب در راستای پیشرفت خلاقیت کودکان پرداخته می‌شود. با توجه به پژوهش‌های متعددی که در این زمینه شده است، راهکارهایی جهت طراحی محیط بازی در راستای پرورش خلاقیت کودکان ارائه شده است و جهت تبیین موضوع، پنج نمونه از مراکز کودک در تهران به طور تصادفی انتخاب شده و نتایج به‌دست آمده از تحلیل‌های انجام شده در این مراکز، مورد بررسی قرار گرفته است. روش تحقیق براساس مطالعات کتابخانه‌ای و تحلیل محتوایی پیرامون مبانی نظری پژوهش موردنظر می‌باشد که با توجه به یافته‌های نوین در زمینه‌های روان‌شناسی محیط1، روان‌شناسی و طراحی معماری صورت پذیرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Play Space Designs in Nurturing Children`S Creativity

نویسندگان [English]

  • Parya Shafipour Yourdshahi 1
  • Mostafa Kianie 2
  • Maryam Tabatabaian 2
1 M.A. Student of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Art University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Architecture and Member of Academic Fellowship and Instructor in Art University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today`s society needs to train creative children to do political, economic and social activities. Because children make up the most sensitive and influential age group of society, which plays a significant role in the revitalization of each generation, it is not possible to promote the human society, regardless of developing children and their minds. They need sensory stimuli for their mental development, and it can be possible by relating to the outside world. One of the cases of mental growth, is creativity which its source of creativity should be found in the experiences of childhood. From the researchers’ point of view, the best time for this progress is the particular age of childhood, the most important of which is the pre-school age; because the child goes through this period of his life in an incredibly creative way while He deals with the revelation what is new to him. Therefore, these years of creativity cannot be ignored, and since children in this age group devote more time to play, particular play environments must be designed to foster their creativity. So, one of the factors of nurturing the creativity is to provide suitable environment for play. In this respect, children`s relationship with play environment and the conditions during play can help them to promote their creativity.
In this field, researchers have paid attention to play and its effects on children, but a few studies have turned to play environment and its effect on creativity formation. Therefore, this research aims to attain the principles of designing play spaces for pre-school children focusing the environmental affordance on children`s mind and behaviors to promote the creativity. Cognition of the child is an effective help in providing solutions for this. Therefore, it is necessary to define the child from the viewpoint of researchers. The child is the product of the interaction of nature-education, inheritance-environment and nature-experience. In other words, the child is a system of “nature and environment” or “education and experience”. With such a vision, it becomes clear that nature and the environment can have an inevitable impact on children and provide the grounds for intellectual growth and creativity in them. Creation of the landscape in the natural environment and the presence of plants in the spaces affect the creativity and creativity process. After recognizing the child, the concept of creativity is discussed. Important components of creativity include curiosity, imagination and play. Also, the dynamic interaction of the child, the search and discovery of environmental capabilities, will require his active participation in the shaping and exploitation of the environment. Today psychologists have realized the impact of architectural space on the behavior of children, and the environment can empower children under the age of six to recognize social relationships. In addition, children are more likely to be affected by the environment over the years and are naturally curious about their surroundings.
This study is an attempt to apply the principles of design that can provide a platform for better intellectual growth and creativity in the playgrounds of pre-school children by enhancing motivation, imagination and curiosity. Therefore, considering the broadness of the subject, a definition of creativity is first presented, then the factors discussed above will be discussed along with related theories.
Initially a comprehensive definition of creativity and its application in architectural designs in terms of creativity is expressed. Having introduced the children`s growth in the preschool period, we review the nature and children`s creativity relationship. In addition to nature which plays the most important role in growth of creativity in playgrounds, we pay attention to other factors influencing the playgrounds and basic criteria to design suitably for prosperity of children`s creativity. These factors include: Accessibility and Freedom of Action, the attractiveness and the sudden variation of space, comfort and safety, simplicity and readability, complexity and space-discovery, visual details, flexibility (the space for different plays and walls and movable furniture), The shape and extent of the spaces (for more communication between children), the use of children’s works in the design of the interior, The presence of high and bright spray paints (creating a happy and stimulating space) And natural light. Therefore, it seems that children’s play environment should have the ability to turn into stimuli to create imaginative and curious motivations, and as these stimulatory effects are controlled, it influences on children’s creativity. Regarding different researchers in this field, there are suggested some strategies to design playground for children`s creativity. To clarify the issue, we have chosen five case studies of children`s centers in Tehran randomly and the results are analyzed.
The method was library-based and content analysis regarding theoretical foundation of environmental psychology, psychology and architectural design.

کلیدواژه‌ها [English]

  • creativity
  • Child
  • Play Space
  • Architecture
Arnone, M. (2003). Using Instructional Design Strategies to Foster Curiosity. ERIC Clearinghouse on Information & Technology, Syracuse University.
Azemati, H. (2008). Urban Park Design Principles Based on the Promotion of Children’s Creativity. Doctoral Dissertation, School of Architecture and Wisdom, Iran University of Science and Technology.
Aziz, N., Said, I. (2012). The Trends and Influential Factors of Children’s Use of Outdoor Environments: A Review, Journal of Social and Behavioral Sciences, 38, 204-212.
Bagheri, M., & Azemati, H. (2011). Physical Space as A Curriculum (Developing Children’s Creativity in the School Environment), Quarterly of Iranian Curriculum Studies, 22, 163-174.
Balke, E. (1997). Play and the Arts : The Importance of the Unimportant. Childhood Education,73(6).
Barker, J., & Weller, S. (2003). Geography of Methodological Issues in Research with Children. Qualitative Research, 3(2), 207-27.
Beletsik, G. (2007). Kindergarten Architecture. (M. Saghafi, & S. Basirian, Trans.). Esfahan, Iran, Khak Publishing.
Bell, A., Paul, C., Greene, T., Fisher, J., & Baum, A. (2001). Environmental Psychology. London, Lawrence Erlbaum Associates.
Berlyne, D. (1960). Conflict and Curiosity. New York, Mcgraw-Hill.
Bohm, D. (1998). On Creativity. Edited by Lee Nichol, Routledge.
Crain, W. (2007). Pioneers of Growth Psychology. (F. Fadayi,Trans.). Tehran, Iran, Ettelaat Publishing.
Davis, J. (2009). Involving Children. Researching with Children and Young People, Research Design, Methods and Analysis, London, Sage Publications.
Edwards, C., & Springate, K. (1995). Encouraging Creativity in Early Childhood Classrooms. ERIC Digest, Office of Educational Research and Improvement, Washington DC
Erikson, E. (1963). Childhood and Society. W. Norton and Co; N.Y.
Eynifar, A., Izadi, A., & Gharebeyghloo, M. (2012). Typology of Research Methods in Children’s Environmental Studies. Faculty of Art University, 9, 87-103.
Farhang, M., Hoseini, S., Bagheri, M., & Azemati, H. (2010). The Role of Open Spaces in Children’s Development and Creativity. Bagh Nazar, 4(8), 72-59.
Fisher, R. ( 2005). Teaching Children to Think. Cheltenham, Nelson Thornes.
Frumkin, H., & Fox, J. (2011). Contact and Nature. In Making Healthy Places: Designing and Building for Health, Well-Being & Sustainability, Washington, Island Press, 106-228.
Galindo, M. (2011). Kindergartens Educational Spaces. Berlin, Braun
Gardner, H. (1982). Art, Mind and Brain: A Cognitive Approach to Creativity. New York, Basic Books.
Gharebeyghloo, M. (2010). City and Child, City Responsibilities to Children’s Playground. Manzar Monthly, 10, 14-17.
Good, T., & Broophy, J. (1990). Educational Psychology: A Realistic Approach. London, Longman.
Guilford, J., & Hoepfner, R. (1966). Sixteen Divergent-Production Abilities at the Ninth Grade Level. Journal of Multivariate Behavioral Research, 1(1), 43-66.
Hi Design (Eds). (2013). Kindergarten Architectureii. Dalian University Technology Press.
Izadpanahe Jahromi, A. (2004). Child, Play and City, Process, Principles and Criteria for Planining and Designing Children’s Playgrounds. Tehran, Iran, Publications of the Municipality Organization.
Kaplan, P. (2002). Traveling Full of Childhood. (M. Firoozbakht, Trans.). Tehran, Iran, Rasa Cultural Services Institute
Krippner, S. (1999). Dreams and Creativity, Encyclopedia of Creativity. San Diego, Encyclopedia of Creativity, 1.
Lubart, T. (1994). Thinking and Problem Solving. San Diego, CA, Academic Press.
Mac Andrew, F. (2008). Environmental Psychology. (GH. Mahmoodi, Trans.). Zarbaft Asl Publishing, Tehran, Iran
Mccoy, M., Evans, J., & Gray W. (2002). The Potential Role of the Physical Environmen in Fostering Creativity.Creativity Research Journal, 14(3, 4), 409-426.
Mehdinejad, J., Damavandi, M., Siroossabri, R., & Abbaspouasadolah, J. (2012). The Impact of Natural Gaming Environments on Children’s Education. Journal of Educational Technology, 4, 297-304.
Mehrabian, A. (1976-77). A Questionnaire Measure of Individual Differences In Stimulus Screening and Associated Differences in Arousability. Environmental Psychology and Nonverbal Behavior, 1(89).
Motallebi, G. (2006). Recognition of form and Functional Ratio in Architecture. Jornal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 25
Moore, R. (1980). Collaborating with Young People to Assess their Landscape Values. Ekistics 281, 128-135
Moore, R., & Marcus, C. (2008). Healthy Planet, Healthy Children: Designing Nature into Daily Spaces of Childhood, In Biophilic Design, The Theory, Science and Practice of Bringing Buildings to Life, By S.R. Kellert, J.H. Heerwagen & M.L. Mador, 153-203.
Noghrekar, A., Farhang, M., Bahram, S., & Shafayi, M. (2009). Preschool Space Design Based on the Relationship between Creativity and Architectural Attributes. Quarterly Educational Innovation, 8(32), 39-59.
Oches, R. (1990). Before the Gates of Excellence. New York, Cambridge University Press.
Piaget, J., & Inhelder. B., (1969). The Psychology of the Child. Paris, Universities De France.
Piaget, J., & Inhelder, B. (2009). Child Psychology. (Z. Tofigh, Trans.). Tehran, Iran, Ney Publishing.
Shibata, N., & Suzuki, N. (2004). Effect of an Indoor Plant on Creative Task Performance and Mood. Scand G Psychol, 45(5).
Seif, A. (2004). Breeding Psychology (Psychology of Learning and Teaching). Tehran, Iran, Agahpublishing.
Seif, S., & Karaminouri, R. (1996). Growth Psychology. Tehran, Iran, Organization for the Study of the Books of the Humanities of Universities.
Sternberg, R. (1988). The Nature of Cretivity: Contemporary Psychological Perspectives. New York, Cambridge University Press.
Sternberg, R. (1999). Handbook of Creativity. New York, Cambridge University Press.
Sternberg,R., & Lubart, T. (1995). Defying the Crowd: Cultivating Creativity in a Culture of Conformity. New York, Free Press.
Sternberg, R., & Lubart, T. (1995). Investing in Creativity. American Psuchologist, 51, 677-688, Guiding Creative Tallent, Englewood Cliffs, N. J., Pretice -Hall Torrance, 196.
Sullivan, W., Kuo, F., & Depooter, S. (2004). The Fruit of Urban Nature. Vital Neighborhood Spaces, Environment and Behavior, 36(5), 678-700.
Sutto, E., & Kemp, S. (2002). Children as Partners in Neighborhood Place Making. Lessons from Intergenerational Design Charrettes, Environmental Psychology, 22, 171-189.
Tabatabaeian, M. (2004). Making a Test for Teachers’ Attitude Towards Creativity. Thoughts and Behavior, 10(1, 2), 100-109.
Talayi, M. (2011). The Language of Colors in Children’s Biological Space. Architecture and Culture, 13(46), 53-56.
Tamdogon, O. (2006). Creativity in Education: Clearness in Perception. Vigorousness in Curiosity, Education for Information, 24(2- 3), 139-151.
Torrance, E. (1968). A Longitudinsl Examination of the Fourth Grade Slump in Creativity. The Gifted Child Quarterly, 12, 195-199.
Torrance, E. (1993). The Talent for the Creativity of their Test and Development. (H. Ghasemzadeh, Trans.). Tehran, Iran, Donyaye No Publishing.
Trevlas, E., Matsouka, O., & Zachopoulou, E. (2003). Relationship between Playfulness and Motor Creativity in Preschool Children, Routledge. Part of the Taylor & Francis Group, Early Child Development and Care, 173(5).
Wang, D., & Wang, S. (2013). Play, Indoor & Outdoor. Di1 Ban, Dalian, Basheer Graphic Books.