ترجیحات محیطی مردم برای طراحی فضای رهاشده زیر پل‌های شهری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری طراحی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد طراحی شهری، گروه برنامه‌ریزی و طراحی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

در اغلب کلان‌شهرهای ایران، پل‌های ‌سواره‌ زیادی وجود دارد که برای رفع مشکل عبور و مرور سواره احداث ‌شده‌اند. هرچند که طراحی فضاهای زیر پل‌های ‌سواره با توجه به ترجیحات استفاده‌کنندگان به‌ویژه افراد عابر به‌ندرت دغدغه‌ مدیریت شهری و طراحان بوده است. هدف اصلی این پژوهش رسیدن به چارچوبی مفهومی براساس ترجیحات محیطی استفاده‌کنندگان از فضاهای مدیریت نشده زیر پل‌های شهری براساس خواسته کاربران این فضاها است. این پژوهش به‌صورت کیفی صورت گرفته است. گام اول پژوهش مبتنی بر مطالعات اسنادی در حوزه طراحی شهری، فضاهای زیر پل‌های شهری، فضای مدیریت نشده و ترجیحات محیطی است. در گام دوم ارزیابی ترجیحات مشارکت‌کنندگان، با روش مصاحبه و طبقه‌بندی اطلاعات بصری (Q-Sort) با 50 نفر از مشارکت‌کنندگان تهرانی و مشهدی با بازه سنی 15 تا 60 سال انجام ‌شده است. نتایج داده‌های کیفی به روش تحلیل محتوا بررسی‌شده‌اند تا مهم‌ترین تم‌های موضوعی از داده‌های جمع‌آوری‌شده استخراج شوند. نتایج حاصله از ارزیابی ترجیحات استفاده‌کننده از فضای شهری زیر پل‌های شهری حاکی از آن است که چهار عامل کاهش آلودگی هوا و آلودگی صوتی، ایمنی و امنیت مهم‌ترین کیفیت‌های تأثیرگذار بر ترجیح افراد از فضای شهری است. این پژوهش نشان می‌دهد که براساس ترجیحات استفاده‌کنندگان کیفیت‌های ایمنی و امنیت، رؤیت‌پذیری، انسجام محیطی، سرزندگی، غنای حسی، احساس تعلق، آسایش اقلیمی از مهم‌ترین کیفیت‌های مؤثر در طراحی فضای زیر پل‌ها هستند که باید توسط طراحان شهری و معماران منظر در طراحی فضاهای رهاشده زیر پل‌ها مورد توجه قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Users’ Preferences for Designing Spaces under Urban Bridges as Vital Urban Spaces

نویسندگان [English]

  • Azadeh Lak 1
  • Mina Ramezani 2
1 Ph.D. of Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
2 M.A. of Urban Design, Faculty of Architecture and Urbanism, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today’s fast-paced urbanization process has caused many problems in urban development.
Therefore, urban space is slowly losing its nature and disappearing due to the speed of rapid urban development.
Trying to keep up with the modern era’s prevalent epoch of roads and bridges, urban policies in Iran have focused on developing road networks in recent years. Thus numerous elevated structures, urban highways and bridges are used to connect the urban fabric of the country’s cities, enabling the smooth transition of traffic in its cities.
Although many view urban highways merely as tools for mobility; it is true that they influence on urban structure and the communities that they interconnect. However, the majority of Iranian cities already have many highways and bridges, they still continue to construct new highways and bridges in order to solve their traffic problems. Yet the construction of urban highways, both in and around cities has resulted in the formation of huge masses of leftover spaces which can rarely be incorporated in formal urban planning and design.
Authorities and architects rarely care about the leftover spaces beneath bridges and highways. Although they are paid attention at an international level, on a national level in Iran, the leftover spaces under elevated urban constructions and bridges and their effects have often been neglected.
This research focuses on the qualitative evaluation of urban spaces, analyzes the notion of “lost and leftover spaces,” while trying to come up with a new perspective to view urban spaces and urban development in today’s world.
How we can make the most of modifying or recycling “leftover spaces” is another issue that this research is concerned with. However, the main objective of this research is to obtain design qualities in Iranian urban spaces which fulfill the needs of citizens.
This research is qualitative, based on a theoretical framework in the field of urban design, analyzing lost spaces under highways and bridges; also taking into account people’s environmental preferences obtained in a case study.
Interviews and the classification of visual information as Q- sort Technique were used in the second part of this study to extract participants’ individual preferences. The study participants consisted of 50 people aged 15- 60 who live or work near highways in either Tehran or Mashhad due to the maximum variance of sampling up to data saturation.
Extensive interviews were conducted starting with the simple question “How you would like to use spaces under bridges?” moving on to focus on the needs of the local people.
Most interviews were 20 to 35 minutes—on average 25 minutes. “Content analysis” method was used to write down and evaluate the research data in order to extract the most important findings and trends of the research.
After this, Visual Quality Assessment Method (Q-Sort) was used to confirm the results of the comprehensive interviews. In order to do this, five sets of photographs on A4 pages were shown to participants. Each one of these pages depicted different aspects of designed spaces which would help to identify people’s expectations of desirable spaces under bridges.
In order to determine individual preferences regarding to the spaces below the bridges as an urban space, the obtained data was divided into two categories: criteria of desirability and utility criteria of space.
The next step was to conduct content analysis in order to design an analytical framework developed based on Residents’ preferences, which could be applied to case studies and validate a set of informed qualities that answer the thesis question: What design qualities should we use to create relevant neighborhood spaces under the urban bridge spaces?
The evaluation of the residents’ preferences regarding urban spaces under bridges distinctly show four preferences: people expected the urban spaces to lead to air and noise pollution reduction, promote safety and security. These are the most important qualities regarding urban spaces in viewpoint of the local people.
It must be pointed out that there has been a great variety in the spaces under bridges. Some of them require careful planning and provision in order to create urban spaces that entail the desired qualities of safety, security, vitality, richness, comfort, a sense of place belonging and environmental integration.
Urban managers should allocate much more value to such qualities, leading urban designers and architects to construct more essential and eye-catching urban spaces, especially under urban bridges.
Unfortunately the current disciplines concerning leftover spaces under bridges are deficient. However, we hope that this research and its investigation of public opinion regarding the issue, initiate a way for constructive use of leftover spaces under bridges. Also, this research would be a reference and a starting point that would encourage new ideas for utilizing leftover spaces under bridges.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leftover Urban Spaces under Bridges
  • Environmental Preferences
  • Q-Sort Technique
Bentley, I., Alcock, B., Murrain, P., McGlynn, S., & Smith, G. (1985). Responsive Environments, a Manual for Designers. Oxford: The Architectural Press.
Carmona, M. (2010). Contemporary Public Space, Part Two: Classification. Journal of Urban Design, 15(2), 157-173.
Carmona, M. (2010). Contemporary Public Space: Critique and Classification, Part One: Critique. Journal of Urban Design, 15(1), 123-148.
Herzog, T.R., & Smith, G.A. (1988). Danger, Mystery, and Environmental Preference. Environment and Behavior, 20(2), 320-344.
Kaplan, S. (1987). Aesthetics, Affect, and Cognition Environmental Preference from an Evolutionary Perspective. Environment and Behavior, 19(1), 3-32.
Nasar, J.L. (2011). Environmental Psychology and Urban Design. Abingdon: Routledge.
Nasar, J.L. (2014). The Evaluative Image of the City. (M. AsadiMahalChali, Trans.). Tehran: Armanshahr Press.
Golchin, P., Narouie, B., & Masnavi, M. (2012). Evaluating Visual Quality of Educational Campus Based on Users Preferences: The Case of Sistan and Balouchestan University, Iran Environmental Studies, 38(62), 135-150.
Tibbalds, F. (2008). Making People - Friendly Towns: Improving the Public Environment in ‭Towns and Cities. (H. Laghai & F. Jadali, Trans.). Tehran: Tehran University Press‬.‬‬‬‬‬‬‬
Weber, R., Schnier, J., & Jacobsen, T. (2008). Aesthetics of Streetscapes: Influence of Fundamental Properties on Aesthetic Judgments of Urban Space. Perceptual and Motor Skills, 106(1), 128-146.
www.pps.org, Visited on 10.10.2017.