بررسی کیفیت محیط شهر الکترونیک با تأکید بر ادراکات ذهنی شهروندان، مورد مطالعاتی: شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)، قزوین، ایران

2 کارشناسی‌ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، قزوین، ایران و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان.

3 استاد گروه جغرافیا، دانشکده جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات در حال ورود به اجتماعات انسانی است و بسیار دور از ذهن است که بتوان تنها با اتکاء به شیوه‌های گذشته، طراحی، برنامه‌ریزی و مدیریت شهرها را انجام داد. مهم‌ترین راهکار در این زمینه شهر الکترونیک است که با هدف به‌کارگیری از فناوری‌های نوین در طراحی همه عرصه‌های محیط شهری پا به عرصه جهانی گذاشته است و می‌توان اذعان داشت که تأثیرات حاصل از آن در کیفیت محیط شهری جلوه‌گر می‌شود. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با به‌کارگیری نرم‌افزار Spss و آزمون‌ آنالیز واریانس یک‌طرفه (Oneway) در تجزیه و تحلیل داده‌ها، با حجم جامعه آماری 1494998 نفر پرسش‌نامه‌هایی حاوی سؤالاتی جهت دریافت رضایت‌مندی شهروندان از کیفیات محیط شهر الکترونیک در جامعه مورد نظر (شهروندان شهر تبریز)، در نظر گرفته شده است. در این پژوهش رضایت‌مندی شهروندان از محیط شهر الکترونیک به‌عنوان متغیر وابسته و معیارهای محیطی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی به‌عنوان متغیر وابسته معرفی می‌شود. براساس فرمول محاسباتی کوکران و با ضریب خطای 0.06 درصد، به‌طور متوسط 267 عدد پرسش‌نامه در هر منطقه تعیین شده و با استفاده از روش نمونه‌گیری چند مرحله‌ای خوشه‌ای در مناطق ده‌گانه توزیع شد. نتایج حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که کیفیت کالبدی محیط شهری متأثر از فناوری ارتباطی و اطلاعاتی با امتیاز 4.20 در حد خوب، کیفیت محیطی و اقتصادی محیط شهری متأثر از فناوری ارتباطی و اطلاعاتی با امتیاز 3.7 در حد متوسط، معیار اجتماعی، با امتیاز 3.4 پایین‌ترین امتیاز را در بین معیارها به خود اختصاص داده است. همچنین کیفیت محیط سکونت متأثر از پیاده‌‌سازی فناوری اطلاعات و ارتباطات در شهر تبریز از دید ساکنین به‌طور کلی در سطح خوب ارزیابی می‌شود. درنهایت مدل مفهومی پیشنهادات در راستای کاربردی کردن نتایج حاصل از تحقیق ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Quality of City Environment by Emphasizing on Subjective Perceptions of Citizens, Case Study: Tabriz

نویسندگان [English]

  • Somayeh Ahani 1
  • Elham Kakavand 1
  • Fatemeh Zarei 2
  • Mohammadreza Pourmohammadi 3
1 M.A. of Urban and Regional Planning, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran..
2 M.A. of Urban Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Islamic Azad University of Qazvin, Qazvin, Iran and Member of the Research and Elite Club.
3 Professor of Geography, Department of Geography, Faculty of Geography and Urban Planning, Tabriz University, Tabriz, Iran.
چکیده [English]

The new information and communication technology are entering the human community and it is far from the mind that planning and management of cities can be done only by relying on past methods. During the third millennium of human life, information and communication technology have become an area of application in all areas and have become the pioneer in the development of technology-based services and systems. In the present day, information is the most important strategic tool for the management and proper management of all economic, social, cultural and political units and urban planning.
The most important solution in this field is the electronic city, which its aims are to use the new technologies in designing all environments of city, and it can be admitted that its effects on the quality of the urban environment are manifested.
In the urban literature of recent decades, the interaction of information technology and city and its emergence in the urban system under the name of the electronic city have been investigated.
Electronic City is the concept of easy use of information technology to distribute urban services directly and nightly to citizens. In general, it can be said that the fields of urban economics, urban social relations, urban transport, urban culture, urban environment, urban physical form, urban planning, ultimately urban, management and governance in the city’s communication have been recognized.
In this paper, in order to measure the quality of the electronic city environment, with emphasis on subjective perceptions of citizens, we use descriptive-analytical method, SPSS software and analysis of variance (ANOVA) while in this analysis 1494998 questionnaires containing questions for citizens’ satisfaction from the quality of electronic city environment in the target population (citizens of Tabriz city) are considered.
In this research, satisfaction of citizens from the electronic city environment as a dependent variable and environmental social economic and physical criteria as dependent variable are introduced. Of course, each criterion is subdivided into sub-criteria such as satisfaction with new urban patterns, environmental protection, traffic and easy transportation in the electronic city, the communication ,interaction of institutions, organizations, citizens, the development of information infrastructure and so on.
Based on the Cochran computational about 267 questionnaires were determined in each area.
It should be noted that the study area is Tabriz, which is the largest bio-ecological complex in the northwest and one of the metropolises of the country.
Scaling has been used to quantify the empirical model of research and analysis of data. Scaling in this paper is based on the 5 Likert option spectrum.
So that score 1 indicates the lowest satisfaction rate for the residents, and the score 5 indicates the highest satisfaction. In this way, the number 3 is chosen as the midpoint of the responses (1<X<5).
The results of the research show that the quality of urban environment influenced by communication and information technology with a score of 4.20 ,environmental and economic environment of the urban environment influenced by communication and information technology with a score of 3.7, social standard, with a score 3.4 has the lowest score among the criteria.
Also, the quality of habitat environment is affected by the implementation of information and communication technology in Tabriz city from the viewpoint of residents it is generally in a good level. The role of information and communication technology in the development of communications and accessibility and the promotion of the quality of the environment is widely accepted by the general public, but the role of information and communication technology for the development of infrastructure and infrastructure problems is still faced with a lack of public acceptance.
Finally, a conceptual model of suggestions is presented in order to apply the results of the research. One of the most important solutions is the issue of reducing environmental pollution and protecting the environment and promoting transport fields.
In sum, the electronic city also has an undeniable role in promoting the quality of the environment, therefore since the escape of the introduction of new technology into different layers of human life in different societies, it should be consciously faced with it, and according to Economic, social, cultural and physical characteristics with emphasis on improving the quality of the environment in different layers of the city has an emphasis on regional planning which it has been predicted its emergence. Therefore, attention to the possible effects of new technology and its inclusion in the main urban infrastructure should be at all stages of implementation of urban development, therefore based on improving the quality of the environment and prioritizing the regions many elements should be considered for improving.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic City
  • Urban Quality
  • Mental Image of Citizen
  • Tabriz
Amid, H. (1984). Amid dictionary. Amir Kabir Institute, Tehran, Iran.
Amin Salhi, F. (2008). Improving the Quality of Living Environment in High Rise Complexes and Providing Appropriate Solutions, Case Study Ekbatan. Master’s Degree in Urban Planning, Tarbiat Modarres University, Faculty of Arts and Architecture.
Aurigi, A. (1997). Virtual Cities, Social Polarization and the Crisis in Urban Public Space. Journal of Urban Technology, 4.
Azmi, M. (2006). Life and Transportation in Smart City, 13.
Bahrami nejad, D. (2002). Recognizing and Assessing the Quality of Urban Environment in the Urban Context.University of Shiraz, Faculty of Arts and Architecture.
Bailey, A., & Ngwenyama, O. (2011). The Challenge of E-Participation in the Digital City: Exploring Generational Influences among Community Telecentre Users. Telematics and Informatics, 28(3).
Carmona, M. (2003). Public Places Urban Spaces: The Dimension of Urban Design. Oxford, Architectural Press.
Çukurçayir, M., Eroglu, H. (2010). E-Cities: A Content Analysis of the Web Pages of Heidelberg and Konya Metropolitan Municipalities. Current Research Journal of Social Sciences.
Farzin Mehr, R. (2009). Investigating the Influence of Information and Communication Technology on the City’s Physical Structure. Master’s thesis, Islamic Azad University, Qazvin, Faculty of Civil and Architecture.
Ghavimi, A. (2010). Electronic Municipality and Urban Optimization Model. Shams Monthly, 66.
Golkar, K. (2001). Components of Quality Builder in Urban Design. Soffeh Journal, 32.
Graham, S., & Marvin, S. (2016). Telecommunication and the City: Electronic Spaces. Urban Places. London and New York.
Ha, M., & Weber, M.J. (2014). Residential Quality and Satisfaction: Toward Developing Residential Quality Indexes. Home Economics Research Journal, 22 (3) .
Jalali, A. (2003). Electronic City. Iran University of Science and Technology, Tehran
Lansing, J.B., & Marans, R.W. (1969). Evaluation of Neighborhood. Journal of the American Institute of Planners.
Lee, S., Jung, H., Yoon, T.L., & Tan, Y. (2008). Towards Ubiquitous City: Concept, Planning, and Experiences in the Republic of Korea. QUT Digital Repository: http://eprints.qut.edu.au/.
Madanipoor, A. (2000). Urban Space Design, Attitude to the Social and Spatial Process. (F. Mortezaiei, Trans.). Tehran, Urban Processing and Planning Co.,
Mcgaw, J., & Vance, D. (2008). Who Has the Street-smarts: The Role of Emotion in Co-creating the City. Emotion, Space and Society, 1(1).
Meer, A., & Winden, V. (2003). E-governance in Cities: A Comparison of Urban Information and Communication Technology Policies. Regional Studies, 37(4).
Mitra, A., & Schwartz, R.L. (2001). From Cyber Space to Cybernetic Space: Rethinking the Relationship between Real and Virtual Spaces. Journal of Computer-Mediated Communication, 7(1).
Moghtaderi Esfahani, F.(2009). Information and Communication Technology and the New Framework for Urban Design. Quarterly Journal, 15.
Motlagh, M,. & Behroznia, P.(2009). The Effect of Information and Communication Technology (ICT) on Urban Development, Case Study of Arak City. Social Sciences Research, 2.
Odendaal, N. (2003). Information and Communication Technology and Local Governance: Understanding the Difference between Cities in Developed and Emerging Economies. Computers, Environment and Urban Systems.
Pazalos. K, (2011). An Empirical Investigation of the Moderating Effects of BPR and TQM on ICT Business Value. University of the Aegean, Karlovassi, Greece, 215.
Porteous, J.D. (1971). Design with People: The Quality of Urban Environments. Environment and Behavior, 3.
Rafian, M., & Saifaie, M. (2006). Urban Public Spaces. Review and Qualitative Assessment, Journal of HONAR-HA-YE-ZIBE, 23.
Raies dana, S., & Firoz abadi, S.(2006). Technology and the Necessity of its Development. Articles on the Development of Knowledge and Technology in Iran, Tehran. Collection of Research Institute of Humanities and Cultural Studies. Development of Knowledge and Technology in Iran.
Reddick, D, (2002). Citizen Interaction with E-government: From the Streets to Servers. Government Information Quarterly.
(RIVM, (2002). In: Bouwman, A., Van Kamp, I., Van Poll, R. (Eds.). Report 630950 00x. Workshopverslag Leefomgevingskwaliteit II. Verslag Workshop, 18 December 2001, in press
Rutherford, J. (2009). Informational City. International Encyc Lopedia of Human Geography.
Sarafrazi, M. (2009). Evaluating New Conceptual E-Readiness in the Establishment of Electronic City and Electronics Municipality. IT management, 49.
Sarafrazi, M., & Memarzade, G. (2009). Electronic Ordinary Citizen is a New Indicator in the Establishment of an Electronic City. Information of Technology, 44.
Sarmad, Z., & hejazi, A. (2001). Research Methods in Behavioral Sciences. Tehran, Informed Publishing.
Singh, A.K., & Sahu, R. (2008). Integrating Internet, Telephones, and Call Centers for Delivering Better Quality E-governance to All Citizens. Government Information Quarterly, 25(3), 477-490.
Statistics Center of Iran. (2006). Population and Housing Census.
Vaisi, A., & Ghaisvandi, A. (2011). The City of Eternity, The Reality of Tomorrow’s Cities. Analysts of the Information Age, Fifth Edition, Forty-fifth Edition.
Van poll, R. (1997). The Perceive Quality of the Urban Residential Environment. A Multi – Attribute Evaluation, Groningen.
Wu, Fulong. (2007). Re-orientation of the City Plan: Strategic Planning and Design Competition in China. Geo Forum.
Zisa Consulting Engineers. (2006). Tabriz City Council Detailed Plans.