پهنه‌بندی تراکم ساختمانی حوزه جنوب‌غربی شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد طراحی و برنامه‌ریزی‌شهری و منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران

2 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

3 دانشیار گروه شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد، مشهد، ایران.

چکیده

نقش پایه‌ای تراکم ساختمانی به‌عنوان ابزاری مناسب برای تحقق سیاست‌های شهری در جهت دستیابی به توسعه پایدار شهری از یک سو و موفقیت اندک طرح‌ها در زمینه تراکم ساختمانی به‌دلیل فقدان مطالعات پایه‌ای علمی و کافی در روند تعیین تراکم و نگرش غالب اقتصادی به موضوع تراکم در سیاست‌های شهری ایران از سوی دیگر، توزیع تراکم ساختمانی در راستای اصول و معیار‌های توسعه پایدار و با در نظر گرفتن تمام عوامل مؤثر بر تراکم ساختمانی و ابعاد زمان، مکان و مقیاس را ضروری می‌نماید. این نوشتار علاوه بر پی‌جویی شاخص‌های مؤثر بر توزیع تراکم ساختمانی، نوع و نحوه ارتباط بین این شاخص‌ها در محدوده مورد مطالعه؛ پهنه‌بندی تراکم ساختمانی را در مناطق 9 و 11 شهر مشهد با استفاده از 1GIS دنبال می‌کند. روش تحقیق حاضر مبتنی بر روش تحلیل تلفیقی متناسب با اهداف تحقیق تدوین شده است؛ در تحلیل‌های آماری (غیر فضایی) از رگرسیون چندگانه جهت آزمون همبستگی میان متغیر‌های مستقل و وابسته و روش تحلیل سلسله مراتبی(AHP) جهت تعیین وزن معیار‌ها و زیرمعیار‌ها استفاده شده و در تحلیل‌های فضایی، به‌کارگیری روش روی‌هم‌گذاری شاخص‌ها (Index Overlay) و ابزار‌های تحلیل فضایی سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) مبنا قرار گرفت. در نهایت پس از انجام تحلیل‌های فضایی و آماری مذکور، نتایج، وجود رابطه معنادار بین شاخص‌های اقتصادی، اجتماعی جمعیتی، کالبدی فضایی، عملکردی، محیطی به‌عنوان متغیر‌های مستقل و تراکم ساختمانی به‌عنوان متغیر وابسته را تأیید می‌کند. نتایج حاصل از تراکم ساختمانی پیشنهادی نشان می‌دهد که بیش از 45.12 درصد از سطح محدوده مورد مطالعه بیشینه تراکم ساختمانی (تراکم ساختمانی زیاد و خیلی‎زیاد)، 35.21 درصد با حالت تراکم ساختمانی متوسط و 19.68 درصد، تراکم ساختمانی کمینه (کم و بسیار کم) را شامل می‌شوند. بیشینه تراکم ساختمانی در مرکز حوزه و کمینه آن در جنوب و جنوب‌غربی حوزه متمرکز شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Zoning of Construction Density in Southwest of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Fahimeh Marzban 1
  • Mojtaba Rafieian 2
  • Seyyed Moslem Seyedol Hosseini 3
1 M.A in Urban and Regional Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Islamic Azad University of Tehran, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor of Urban Planning, Department of Urban Planning and Design, Faculty of Art and Architecture, Mashhad Branch, Islamic Azad University, Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Planning for urban density is one of the most important problems in contemporary urban planning at both national and universal level. Urbanized world - that is changing permanently - needs an optimum extent of urban density which can consider both quantitative (efficient use of land and urban infrastructures, reducing energy consumption, etc.) and qualitative requirements (such as providing desirable neighborhood, vitality, mobility, etc.) of urban planning.
On the one hand, fundamental role of building density as an appropriate instrument for substantiation of urban policies, in order to achieve urban sustainable development and on the other hand, slight success in urban plans in the field of building density due to lack of sufficient scientific basis researches to determine the density and the dominant view of economic to urban density in the Iranian urban policies, makes the building density distribution necessary. Principles and criteria for sustainable development should include all the factors influencing the density and dimensions of time, space and scale.
In order to achieve this goal ,this research seeks to identify the indicators affecting the distribution of building density in various social, economic and environmental dimensions, as well as the type and relationship between these indicators and, finally, how the distribution of building density is.
This paper in addition to prospecting indexes which affect the density distribution of construction, consider type and relationship among these indexes and finally, it will follow building density distribution in zones 9 and 11 in Mashhad using GIS.
Survey method is based on integrated analysis which is appropriate to the research objectives. In statistical analysis (non-spatial), multiple regression was used to test the correlation between independent and dependent variables. Hierarchical Analytic Method (AHP) was applied to determine the weight of criteria and sub-criteria. In spatial analysis, Index Overlay and Geographic Information System Spatial Analysis (GIS) tools were used.
Finally after the statistical and spatial analysis, the results confirm the significant relationship among indicators of economic, social, demographic, physical space, functional, environmental, as the independent variables and building density as the dependent variable.
The variables of correlation with building density in the study area are: residential land price, total residential density, population growth rate in the period under study, area of parts, quality of building, materials used in the household ( Skeletons and facades), old buildings, the existence of an erosive texture, the density of residential units per unit area, the location of facilities such as microwave radio stations and high power lines, access to commercial services in the neighborhood and district scale, and administrative services. The functional scale of the area and the city as well as the amount of access to the urban train stations, distance from traffic nodes, vulnerability to flood, earthquake, subsidence, landslide and fluidity, sewage network coverage, wastewater treatment and groundwater contamination are other factors. In the context of the effect of various factors on the distribution of building density, the economic index has the highest coefficient of importance for the integration of indicators. Then, environmental indicators, functional indicators, spatial indices, and social indicators have the most impact on the distribution of construction density Have studied in the field
The results of the proposed building density show that more than 45.12 percent of the study area is included maximum density of building and 35.21 percent of this area with a building density of the medium and 19.68 percent of it with a building density of the minimum. Maximum building density is focused in the center of study area and minimum building density is concentrated in south and southwest of study area. The southwest of the basin is due to low indicators of the quality of the texture stability (quality and history of the building, materials used in the building, the existence of an extinct texture and the aggregation of residential components) and, consequently, the low cost of residential land with minimal construction density. Also, in the southern part of the field, the main reason for the establishment of minimum construction density is the distance from services on different functional scale.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Building Density
  • GIS
  • sustainable development
  • Multiple Regression Analysis
  • The Area Southwest of Mashhad
Adabkhah, M., Poorjafar, M., & Taghvaee, A. (2003). Study of Building Density and Provide a Proposed Model for Determination FAR According to the Transit Network-Case Study: Allahieh Neighborhood of Tehran. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 13, 16-31.
Ardeshiri, M. (2000). About Comprehensive Plan in Iran. City Magazine, 10.
Azizi, M. (1998). Density in Urban Development Projects, A Theoretical View of the Problem, Factors and Effects. HO,The First Year, 2, 24-32.
Azizi, M. (2002). Evaluation of the Physical-Spatial Effects of Tower-Making in Tehran, Case Study: Kamraniyeh and Ramaniyeh Neighborhoods. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 4(5), 33-36.
Azizi, M. (2003). The Role of Urban Desity in Urban Development. Researches of the First Construction Seminar in the Capital, 17 &18 February, Tehran.
Azizi, M. (2009). Density in Urbanization, Criteria for Determining Urban Density. Tehran: Tehran University Publishing.
Azizi, M., & Jamalabad, F. (2016). A Model for Determining Desirable Construction Density (F.A.R) for Neighborhoods with Especial Respect to Cultural Factors (The Case Studies: Iran & Takhti Neighborhoods, Tehran. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 2 (12), 33-44.
Azizi, M., & Moini, M. (2011). An Analysis of the Relationship between Environmental Quality and Building Density. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 45, 5-14.
Burton, E., Williams, K., & Jenks, M. (1996). The Compact City and Urban Sustainability: Conflicts and Complexities, in The Compact City: A Sustainable Urban Form?. E & FN Spon, London.
Faranahad Consulting Engineers .(2009). Comprehensive Plan of Mashhad Metropolis, Basic Studies of Urban Environmental Quality (Safety and Security), First Edit, Rasearch and Planning Center of Mashhad City.
Ghamami, M. (2008). Aboat the Issues of the Urbanization Day in Iran Today (Researches). Tehran: Agah Publishing Co.
Ghorbani, R., & Jafari, F. (2015). Analysis of the Location of Construction Density in Urban Development Projects of Tabriz City. Geography and Planning Magazine, 53, 253-276.
Hall, P. (1965). Land Values. London, Sweet and Maxwell, 67-62.
Hoover. (1974). Regional Economics. Massachusetts. Duxburg, 307-311,
Karimi, A., Delavar, M., & Mohammadi, M. (2009). A Model to Determine the Optimal Urban Density by Using Land Information Systems, Case Study: Esfahan Khomeini City. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 37, 17-26.
Kushik, Ogh. (2005). Determining Development Density Using the Urban Carrying Capacity Assessment System.
Mashhoodi, M. (2010). Building Density and Population Density in Cities. Tehran: Mazinani Publishing.
Massoudi Magham, M. (2002). The Obstacles Against the Success of Urban Density in Shiraz City Master Plan and Provide Strategies for Realization it. Thesis Master of Science in Urbanism, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University.
Ministry of Housing and Urban Development. (1997). Aspects of Housing Economics, Findings of Several Surveys on Housing. Tehran, National Land and Residential Organization, First Published.
Naghsh Piravash Consulting Engineers. (2011). Detailed Plans of Southwest of Mashhad with Urban Design Approach. The First Cover: Review Vision, Land Use System, Access and Movement, Rasearch And Planning Center of Mashhad City.
Narimani, K. (2001). The Necessity of Revision in the Building Densities of Shiraz. Journal of the Engineering Organization of fars Province, 29, 3-5.
Ottensmann, J. (1977). Urban Sprawl, Land Value and Density of Development. Journal of Land Economics, 389-400.
Part Consulting Engineers. (2001). Zoning Plan and Determination of Areas with High Potential for High-Rise in Mashhad.
Pour Mohammadi, M., & Ghorbani, R. (2003). Aspects and Strategies of Urban Space Compression Paradigm. Quarterly Modarres Human Sciences, Seventh Period, 2.
Ramezani, Y. (2009). Determining Appropriate Method for Distribution of Building Density, Case Study: Region 1 of Municipality of Mashhad. Thesis Master of Science in Urban and Regional Planning, Faculty of Arts and Architecture, Shiraz University
Rezazadeh, R. (2003). Cash on How to Formulate Current Congestion Control Policies and Suggested Solutions. Magazine of the Municipalities, 62.
Salehi, B. (1988). Investigation of the Factors Affecting the Determination of Residential Density in Urban Development Projects. Architecture and Urbanism Magazine, 2, 12-16.
Tajdar, V. (2009). Analysis and Assessment of Health Status with Urban Planning Approach in Mashhad Metropolis. Thesis Master of Science in Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, Tarbiat Modares University.
Tmith, E. (1997). Overview of Monocentric Urban Density Analysis. Journal of Planning Literature, 110-121
Vahidi, G. (2006). Optimal Urban Density. BSc Thesis, Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad University, Mashhad Branch.
Zebardast, E. (2001). Application of Analytical Hierarchy Process in Urban and Regional Planning. HONAR-HA-YE-ZIBA Journal, 10, 12-21.