تعیین جهت بهینه در ساختمان‌های اداری اقلیم سرد، مورد مطالعاتی: شهر کرمانشاه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار معماری، دانشکده فنی و مهندسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران

2 دانشیار معماری، دانشکده فنی ‌و مهندسی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران.

3 دانشیار معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران.

چکیده

سرانه مصرف انرژی در ایران بالاتر از بسیاری کشورهاست. در این میان سیاست‌های دولت در جهت واقعی‌سازی قیمت انرژی، توجه به راه‌کارهای انرژی کارا در بخش ساختمان را افزایش داده است. یکی از راه‌کارهای مؤثر در کاهش مصرف انرژی، طراحی اقلیمی ابنیه و از جمله تعیین جهت بهینه ساختمان است. به این ترتیب اولین و مهم‌ترین وظیفه معمار، قرار دادن ساختمان در جهتی است که بیشترین دریافت نور خورشید را در فصل زمستان و کمترین دریافت را در فصل تابستان داشته باشد. بهره‌گیری از نور خورشید علاوه بر تأثیری که بر کاهش نیاز گرمایشی ساختمان دارد، با بهینه‌سازی کیفیت محیط داخل می‌تواند باعث سلامت و بهره‌وری بیشتر ساکنان و در نتیجه ایجاد منافع اقتصادی فراوان برای کشور شود. اولگی1 با توجه به شدت تابش آفتاب بر سطوح قائم در جهات مختلف جغرافیایی و نیز ساعت‌ها و فصول مختلف، مناسب‌ترین جهات را برای چهار منطقه اقلیمی ایالات متحده آمریکا به‌دست آورد که برای مناطق دیگر با شرایط و عرض‌های جغرافیایی یکسان از جمله ایران نیز به‌کار می‌رود. هدف از مطالعه حاضر بررسی صحت و سقم جهت‌گیری بهینه تعریف شده برای ساختمان‌ها در اقلیم سرد ایران (شهر کرمانشاه) می‌باشد. از آنجا که دانش شبیه‌سازی، مطالعه رفتار پیچیده ساختمان را با توجه به اقلیم ممکن ساخته و طراحان را در اتخاذ روش‌های مناسب اقلیمی، یاری می‌رسانند؛ لذا در این تحقیق برای تعیین جهت بهینه ساختمان از نرم‌افزار شبیه‌ساز دیزاین بیلدر استفاده شده است. به این منظور یک تیپ ساختمان اداری پرتکرار در این شهر، در نرم‌افزار مورد نظر با ویژگی‌های نزدیک به واقعیت شبیه‌سازی و سپس انرژی اولیه مورد نیاز ساختمان در جهات مختلف محاسبه شد. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که با در نظر گرفتن شاخص میزان مصرف انرژی، کشیدگی غربی- شرقی، بهترین جهت‌گیری در ساختمان‌های اداری شهر کرمانشاه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of the Optimal Orientation in the Cold Climate Administrative Buildings; Case Study: Kermanshah

نویسندگان [English]

  • Maryam Ansarimanesh 1
  • Nazanin Nasrollahi 2
  • Mohammad Javad Mahdavinejad 3
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, Kermanshah Branch Islamic Azad University, Kermanshah, Iran.
2 Associate Professor of Architecture, Faculty of Engineering, Ilam University, Ilam, Iran.
3 Associate Professor of Architecture, Faculty of Art and Architecture,Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The per capita energy consumption in Iran is higher than that of many of the countries. In between, the government’s policies have become aligned with getting the energy cost closer to the reality and this has increasingly drawn the attentions to the efficient energy solutions in the building sector. One of the effective solutions in reducing the energy consumption is the climate-based designing of the buildings in general and the determination of the optimal orientation of the building in specific. This way, the first and the most important duty of an architect is aligning the building to a direction that receives the highest and the lowest amounts of sunlight during winter and summer, respectively. Besides influencing the reduction in the thermal need of the building, the enjoyment of the sunlight optimizes the quality of the interior environment thereby causing more healthiness and productivity of the residents and the resultant creation of abundant economic interests for the country. Considering the intensity of the sun’s irradiation on the orthogonal surfaces in various geographical directions as well as the various hours and seasons, Olgyay obtained the most appropriate directions for four climatic regions in the US and it can be also applied for the other regions with the identical conditions and latitudes, including Iran. The present study aimed at the investigation of the authenticity and accuracy of the optimal orientation defined for the buildings in the cold climate of Iran (Kermanshah). Since the simulation knowledge enables the study of the complex behavior of the building according to climate and assists the designers in adopting proper climate-based method, Design Builder was the software chosen in the present study for the determination of the building’s optimal orientation. To do so, a type of administrative building repeatedly constructed in this city was simulated in the aforesaid software with features close to reality and the initial energy required by the building was subsequently computed in various directions. The results obtained from the present study indicated that western-eastern stretch was the best orientation for the administrative buildings in Kermanshah considering the energy consumption rate.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Optimal Orientation
  • Energy Consumption
  • Cold Climate
  • Administrative Buildings
  • Kermanshah
Abdollahzadeh, S. (2013). Optimum Pattern Design of Atrium in Tehran Office Buildings. Master’S Thesis in Architecture, Payame Nour University, East Branch, Tehran.
Aksoy, U.T., & Inalli, M. (2006). Impacts of Some Building Passive Design Parameters on Heating Demand for a Cold Region. Building and Environment, 41(12), 1742-1754.‏
Habib, F., Barzegar, Z., & Cheshmehghasabani, M. (2014 - 2015). Prioritization of Effective Building Energy Consumption Parameters Using AHP. Naghshejahan, 4(2), 55-61.
Heidari, F., Mahdavinejad, M., & Sotodeh, S.H. (2018). Renewable Energy and Smart Hybrid Strategies for High Performance Architecture and Planning in Case of Tehran, Iran. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 159. 
Hemsath, T.L., & Bandhosseini, K.A. (2015). Sensitivity Analysis Evaluating Basic Building Geometry’S Effect on Energy Use. Renewable Energy, 76, 526-538.
Jaber, S., & Ajib, S. (2011). Optimum, Technical and Energy Efficiency Design of Residential Building in Mediterranean Region. Energy and Buildings, 43(8), 1829-1834.‏
Kasmai, M. (2011). Climate and Architecture; Ahmadinejad, Mohammad. Khak Publication, Esfahan. 
Keirstead, J., Jennings, M., & Sivakumar, A. (2012). A Review of Urban Energy System Models: Approaches, Challenge and Opportunities. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(6), 3847-3866.
Mahdavinejad, M. (2013). Establishment of Optimum Designing Pattern in Buildings Roof Shape Based on Energy Loss. Naqshejahan: Basic Studies and New Technologies of Architecture and Urbanism, 3(2), 35-42.
Mahdavinejad, M., & Fallahtafti, R. (2015). Optimization of Building Shape and Orientation for Better Energy Efficient Architecture. International Journal of Energy Sector Management, 9(4), 593 - 618.
Mahdavinejad, M., & Setayesh Nazar, N. (2017). Daylighting High-Performance Architecture: Multi-Objective Optimization of Energy Efficiency and Daylight Availability in BSk Climate. Journal of Energy Procedia, 115, 92-101.
Mahdavinejad, M., Bemanian, M., & Motavar, S. (2013). Estimation Performance of Horizontal Light Pipes in Deep-Plan Buildings; Case Study Office Building. Journal of Fine Arts-Architecture and Urbanism, 17(4), 41-48.
Mahmoudi, M., & Nivi, S. (2011). Improving of Climatic Technology According to Sustainable Development. Naqshejahan: Basic Studies and New Technologies of Architecture and Urbanism, 1(1), 35-55.
Mingfang, T. (2002). Solar Control for Buildings. Building and Environment, 37(7), 659-664.‏
Modiri, M., Zahabnazouri, S., Alibakhshi, Z., Afsharmanesh, H., & Abbasi, M. (2012). Investigation of Optimum Orientation in Buildings based on Solar Radiation and Wind Direction in Gorgan City. Journal of Geography, 2(2), 141-156.
Morrissey, J., Moore, T., & Horne, R.E. (2011). Affordable Passive Solar Design in a Temperate Climate: An Experiment in a Residential Building Orientation. Renewable Energy, 36(2), 568-577.
Nasrollahi, F. (2009). Climate and Energy Responsive Housing in Continental Climates: The Suitability of Passive Houses for Iran’s Dry and Cold Climate, Univerlagtu berlin.
Pacheco, R., Ordóñez, J., & Martínez, G. (2012). Energy Efficient Design of Building: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(6), 3559-3573.‏
Pacheco, R., Ordóñez, J., & Martínez, G. (2012). Energy Efficient Design of Building: A Review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 16(6), 3559-3573.‏
Rodriguez-Soria, B., Dominguez-Hernandez, J., Perez-Bella, J.M., & del Coz-Diaz, J.J. (2014). Review of International Regulation Governing the Thermal Insulation Requirements of Residential Building and the Harmonization of Envelop Energy Loss. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 34, 78-90.
Sarkardehi, E. (2018‎‏). Feasibility Study on the Combination of two Passive (Heating / Cooling) Systems with the Aim of ‎Saving Energy in Residential Buildings in Yazd‏. Ph.D. Thesis, Isfahan Art University, Isfahan.