دوره و شماره: دوره 12، شماره 27، شهریور 1398، صفحه 1-165