تحلیل ارجحیت الگوهای درونگرا در معماری ابنیه مسکونی با استناد به ادبیات قرآنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معماری، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه قم، قم، ایران.

چکیده

یکی از مسائل مهم در معماری ابنیه مسکونی، الگوی کالبدی این نوع ابنیه است که در یک دسته‌بندی کلی می‌توان به دو الگوی درونگرا و برونگرا در این خصوص اشاره نمود. به‌رغم تداوم الگوهای درونگرا در معماری سنتی ایران، به‌دلیل مسائل مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و غیره، کاربست الگوهای برونگرا در مسکن معاصر ایرانی کاملاً مرسوم شده است و طی دهه‌های اخیر، امکان استفاده از الگوهای درونگرا در معماری ابنیه مسکونی کاملاً محدود شده است. طی این پژوهش با استناد به ادبیات قرآنی، مسئله ارجحیت الگوهای درونگرا بر برونگرا برای کاربست در ابنیه مسکونی پی‌جویی شده است. شالوده نظری این پژوهش مبتنی بر آیه 80 سوره نحل می‌باشد که به سَکَن (آرامش) در خانه تصریح کرده است. با پی‌جویی کلید واژه «سَکَن» در سایر آیات قرآن کریم، دو موضوع فرازمانی و مشابه دیگر به لحاظ قابلیت آرامش‌بخشی در قرآن کشف شد که عبارت‌اند از: «شب» و «همسر». در این پژوهش با تطبیق آیات مربوط به این سه‌گانه (خانه، شب و همسر) با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، از وجه اشتراک این سه در قابلیت آرامش‌بخشی رمزگشایی شده است. طبق تحلیل ارائه شده، به جزء موضوع آرامش‌بخشی، تنها وجه اشتراک مورد تصریح برای دو عنوان «شب: لیل» و «همسر: زوج یا زوجه» در ادبیات قرآنی، ویژگی پوشانندگی این دو موضوع است که در قرآن کریم با واژه «لباس: پوشش» از آن یاد شده است. در نهایت با استناد به این وجه اشتراک طی روش استدلال منطقی، ارجحیت کاربست الگوهای درونگرا در ابنیه مسکونی استنتاج شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Superiority of Introversive Patterns in the Architectural Designing of Residential Buildings based on Quranic Literature

نویسنده [English]

  • Mohammad Mannan Raeesi
Assistant Professor of Architecture, Faculty of Engineering, Department of Architecture Engineering, Qom University, NQom, Iran
چکیده [English]

One of the important issues in the architectural designing of the residential buildings is the contextual pattern of such constructions for which two introversive and extroversive patterns can be pointed out in this regard in a general classification. Despite the continuation of the introversive patterns in the traditional Iranian architecture, the application of the extroversive patterns has become completely customary in the contemporary Iranian houses due to various cultural, social, economic and other considerations and the use of introversive patterns has become completely limited during the recent decades in the architectural designing of the residential buildings. Based on the Quranic literature, the present study, investigated the superiority of the introversive patterns over the extroversive ones in the residential buildings. The theoretical foundation of the current research paper was laid on ĀYA 80 of SŪRAH NAHL that explicitly points to “Sakan” [tranquility] at home. Two other trans-temporal and similar subjects connected with appeasement at homes, namely “night” and “spouse”, were discovered in the Holy Quran in a search for the keyword “Sakan” in the other ĀYĀT of the Holy Quran. In the present study, the common aspect of the three foresaid words in regard of appeasement was decrypted through comparing and matching the ĀYĀT related to this trio (house, night and spouse) based on a qualitative content analysis method. According to the analyses, except appeasement, the only commonality that has been explicitly pinpointed in the Holy Quran’s literature for the two titles “night: Lail” and “spouse: husband or wife” was their covering characteristic that has been reminded in the Holy Quran through the use of the word “Lebās: cover”. In the end, the superiority of the application of the introversive patterns in the residential buildings was inferred based on the aforesaid common feature through the use of logical deduction method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Introversive Patterns
  • House
  • Night
  • Spouse
  • Quranic Literature
Holy Quran.
Akkach, S. (2005). Cosmology and Architecture in Premodern Islam: An Architectural Reading of Mystical Ideas. New York: State University of New York.
Ebn-e Babeveih, M. (1983). Al-khesal. Qom: Community of Teachers Publication.
Ghorbani, R. (2014). Islamic Desirable Architecture and Urban Planning (Islamic Desires for Housing). Tehran: Andisheh Network.
Groat, L., & Wang, D. (2008). Research Methods in Architecture. (A.R. Eynifar, Trans.). Tehran: Tehran University Press.
Haeri Mazandarani, M.R. (2009). House in Culture and Nature of Iran. Tehran: Center of Urban and Architectural Studies.
Hakim, B.S. (1986). Arabic- Islamic Cities: Building and Planning Principles. London: Kegan Paul International.
Hamzenejad, M., & Sadrian, Z. (2014). Housing Design Principles of Islam and Other Contemporary Usable Patterns. Journal of Research in Islamic Architecture, 1(4), 58-77.
Heidari, A.A., Motalabi, G., & Negintaji, F. (2014). Analysis of the Physical Sense of Place in the Traditional Houses and Modern Residential Apartments. Journal of Fine Arts, 19(3), 75-86.
Iman, M.T., & Nowshadi, M.R. (2011). Qualitative Content Analysis. Pazhuhesh, 3(2), 15-44.
Javadi Amoli, A. (2008). Tasnim, (9). Qom: Asra.
Leaman, O. (2004). Islamic Aesthetics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.
Memarian, G.H. (2008). Introduction to House Typology in Iran (Courtyard Houses), Tehran: Soroosh-e Danesh Press.
Mortada, H. (2003). Traditional Islamic Principles of Built Environment. London: Routledge.
Naqizadeh, M. (2013). Iranian Housing, the Theoretical Foundations to Objective Effects in Past and Present. Journal of Architecture Thought, 1(2), 47-67.
Naqizadeh, M. (2008). Islamic City and Architecture (Manifestation and Visual). Esfahan: Mani Press.
Nari Ghomi, M. (2010). A Conceptual Study about the Introversion in Islamic City. Journal of Fine Arts, 2(43), 69-82.
Noghrekar, A. (2008). An Introduction to Islamic Identity in Architecture and Urbanism. Tehran: Payam-e Sima Press.
Petherbridge, G. (2000). Native Architecture: Home and Society in the Architecture of the Muslim world. (Y. Ajhand, Trans.). Tehran: Mowla Press.
Petruccioli, A. (2006). The Courtyard House: Typological Variations over Space and Time; in Courtyard Housing: Past, Present and Future. New York: Taylor & Francis.
Raeesi, M.M. (2017). A Jurisprudential Analysis on Non-desirability of Vertical Development of Residential Buildings in Islamic City. Journal of Urban Studies, 6(24), 3-16.
Raeesi, M.M. (2016). An Interdisciplinary Query on the Bedroom Design Principles Referring to Narrative Teachings of Islam. Journal of Research in Islamic Architecture, 4(3), 130-142.
Raeesi, M.M. (2019). Architecture and Urbanism in Accordance with Islamic Lifestyle. Qom: Qom University Press.
Sajadzadeh, H., Etesamian, R., & Khazaei, L. (2015). Manifestation of Introversion Concept in Iranian Bazaars with Islamic thought. Journal of Research in Islamic Architecture, 3(8), 34-45.
Seyed-e Razi, M. (2000). Nahjolbalaghe. Tehran: Scientific and Cultural Press.
Tabatabaie, M.H. (1995). Al-Mizan. (M.B. Musavi, Trans.). 20. Qom: Islamic Publications Office.
Tabrizi, M. (2014). Qualitative Content Analysis from the Perspective of Deductive and Inductive Approaches. Journal of Social Sciences, 21(64), 105-138.
Tavassoli, M. (2002). Urban Structure and Architecture in the Hot Arid Zone of Iran. Tehran: Payam Press.
Vasiq, B., Pashtounizadeh, A., & Bemanian, M.R. (2009). Housing and Location in Islam. Journal of Interdisciplinary Research of Quran, (3), 93-102.