سنجش اجتماع‌پذیری محیط شهری از طریق تطبیق نقشه‌های شناختی و نقشه‌های پیکره‌بندی فضایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.

5 استادیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

چکیده

حضور و تعاملات اجتماعی مردم در فضا‌های عمومی معماری و شهری، اجتماع‌پذیری فضا‌ها را رقم می‌زند. در پژوهش حاضر، سنجش اجتماع‌پذیری فضا‌های عمومی شهری موضوع بحث است. کیفیت اجتماع‌پذیری، خصلت جدایی‌ناپذیر فضا‌های عمومی شهری است؛ اما در برخی از فضا‌های عمومی شهری کمرنگ شده یا از بین رفته است. مقاله حاضر در راستای پاسخ به این پرسش که: سنجش اجتماع‌پذیری محیط با تمرکز بر دو رویکرد انسانی و محیطی چگونه و با چه اجزایی صورت می‌گیرد، شکل گرفت. بدین منظور، محله عودلاجان تهران به عنوان مورد مطالعاتی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفت. بستر‌های احتمالی شکل‌گیری تعاملات اجتماعی در این محله (از دو جنبه محیط‌محور و انسان‌محور) مورد ارزیابی واقع شد. در این پژوهش، ادبیات، مبانی نظری، شاخص‌های مورد بررسی و روش تحقیق مناسب با استناد به منابع دست اول جمع‌آوری و دسته‌بندی شدند. روش تحقیق مقاله حاضر، دو بخش شناختی و فضایی را شامل می‌شود. در بخش شناختی، با استفاده از اسناد و نقشه‌های موجود، نقشه محله تهیه شد که پس از بازدید‌های میدانی و مصاحبه با ساکنان محلی و غیرمحلی، یافته‌های شناختی گردآوری و به تولید نقشه‌های شناختی منجر شد. پیکره‌بندی فضایی محله نیز از طریق پارامتر‌‌های کمی روش چیدمان فضا مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت از مقایسه داده‌های کمی و کیفی حاصله، به تحلیل اجتماع‌پذیری در محله عودلاجان اقدام شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که اصل قرار دادن مدلسازی رایانه‌ای نحو فضا در سنجش مفاهیم اجتماعی، مفید بوده اما کافی نیست ‌و به‌منظور اقدامات کالبدی در جهت بهبود وضعیت اجتماعی بافت‌های شهری، نیاز است که از روش‌های مکملی همچون نقشه‌های شناختی نیز بهره گرفته شود. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Sociability of Urban Environment Using “Cognitive Maps” and “Spatial Configuration Maps”

نویسندگان [English]

  • Saeid Alitajer 1
  • Pooria Saadati Vaghar 2
  • Ahmad Heidari 3
  • Amir Mohammad Farrokhi 4
  • Hassan Sajjadzadeh 5
1 Assistant Professor of Architecture, Faculty of Arts & Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
2 M.A. of Architecture, Faculty of Arts & Architecture, Bu-Ali Sina University Hamadan, Iran
3 M.A. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
4 M.A. of Architecture, Faculty of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
5 Associate Professor of Urban Design, Faculty of Arts and Architecture, Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran.
چکیده [English]

The presence and social interaction of people in the public spaces of architecture and urbanism lead to the spaces’ sociability. In the present research, the subject of discussion was the sociability of public spaces. The quality of sociability is the inseparable feature of the urban public spaces but, it has been faded or lost in some urban public spaces. The present study sought to answer this question: how and with what parts, the measurement of the environment sociability is performed with focus on the two human and environmental approaches? To do this, Oudlajan neighborhood of Tehran was selected and investigated as the case study. Possible platforms of social interactions’ formation were investigated in this area (from two environment-based and human-based aspects). In this research, proper literature, theoretical foundations, the studied indexes, and research method were collected and classified using first hand resources. The present methodology included two cognitive and spatial sections. In the cognitive section, using available documents and maps, the area map was prepared. After field visits and interviewing with the local and nonlocal residents, cognitive findings were collected and cognitive maps were produced. The spatial configuration of the neighborhood was evaluated through quantitative parameters of the space syntax method. Finally, comparing qualitative and quantitative data, sociability of the Oudlajan neighborhood was analyzed. Findings of the research showed that it has been useful to consider the space syntax computer modelling as a principal in the evaluation of social concepts, althought it was not enough. In order for somatic activities to improve social status of the urban tissues, it is required to use complementary methods such as cognitive maps.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sociability
  • Spatial Cognition
  • Cognitive Map
  • Spatial configuration
Abbaszadegan, M. (2002). The Method of Space Syntax in Urban Design Process Looking to Yazd. Urban Management Quarterly, 3(9), 64-75.
Alitajer, S., Saadativaghar, P., Robati, M.B., & Heydari, A. (2018). The Effect of Spatial Configuration on the Sociability of Informal Settlements; Case Study of Hesar and Dizaj Neighborhoods in Hamedan. Journal of Motaleate Shahri, 7(26), 57-72.
Asadpour, A., Faizi, M., Mozaaffar, F., & Behzadfar, M. (2015). Typology of Models and Comparative Study of Methods in Recording Mental Images and Cognitive Maps from the Environment. Bagh-e Nazar Journal, (12)33, 13-22.
Bafna, S. (2003). Space Syntax: A Brief Introduction to its Logic and Analytical Techniques. Environment and Behavior, 35(1), 17–29.
Burnett, J. (1978). A Social History of Housing. In David & Charles, 169–194.
Daneshgarmoghaddam, G., Bahrainy, S.H., & Einifar, A. (2011). An Investigation on Sociability of the Spaces based on Perception of Nature in the Built Environment. HONAR-HA-YE-ZIBA, 3(45), 27-38.
Daneshpour, A., & Charkhchyan, M. (2007). Public Spaces and Effective Features on Public Life. Journal of Bagh-e Nazar, 4(7), 19-28.
Didehban, M., Purdeihimi, S., & Rismanchian, O. (2014). Relation between Cognitive Properties and Spatial Configuration of the Built Environment, Experience in Dezful. Journal of Iranian Architecture Studies, 1(4), 37-64.
Downs, M., & Stea, D. (1973). Cognitive Maps and Spatial Behavior: Process and Products Image and Environment, Aldine, 8-26.
Ghalambor, Dezfuly., M. & Naghizadeh, M. (2014). Urban Design in the Context of Social Interaction Enhancement; Case Study: Street between Neighborhoods. Hoviatshahr Journal, 8(17), 15-24.
Hart, R.A., & Moore, G.T. (1971). The Development of Spatial Cognition. Image and Environment, Aldine, 246-288.
Harun, N.Z., Zakariya, K., Mansor, M., & Zakariya, K. (2014). Determining Attributes of Urban Plaza for Social Sustainability. Procedia- social and Behavioral Sciences, 153, 606–615.
Hillier, B., & Sahbaz, O. (2008). An Evidence Based Approach to Crime and Urban Design. Bartlett School of Graduate Studies, University College London. Available in: www.spacesyntax.com
Hillier, B. (1996). Space is the Machine. Cambridge University Press, Edition Forthcoming from www.spacesyntax.com
Hillier, B., & Vaughan, L. (2007). The City as one thing. Progress in Planning, 67(3), 205-230.
Hillier, B., & Hanson, J. (1984). The Social Logic of Space. Cambridge University Press, Cambridge UK.
Hillier, B., Penn, A., Hanson, J., Grajewski, T., & Xu, J. (1993). Natural Movement: Or, Configuration and Attraction in Urban Pedestrian Movement. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science, 20(1), 29-66.
Imani, F., Taki, D., & Tabaeian, M. (2013). Effect of Cognitive Map in Mental Models Recreation of the Environment. Knowledge & Research in Applied Psychology, 13(4), 103-113.
Jafary Bahman, M. A., & Khanian, M. (2013). Comparative Study of the Existing Condition of Kababian Neighborhood with the 2005 Comprehensive Development Plan of City of Hamadan Using SpaceSyntax Software. Journal of Armanshahr Architecture & Urban Development, 5(9), 285-295.
Karami, I., & Mohamadhoseini, P. (2018). The Effect of Sociability of Public Places on Social Sustainability in Residential Complexes; Case Study: Mehr Residential Complex’s in Ardabil. Journal of Motaleate Shahri, 7(26), 43-56.
Kim, H.K., & Sohn, D.W. (2002). An Analysis of the Relationship between Land Use Density of Office Buildings and Urban Street Configuration; Case Studies of Two Areas in Seoul by Space Syntax Analysis. Cities, 19(6), 409- 418.
Kim, Y.O. (2001). The Role of Spatial Configuration in Spatial Cognition. Proceedings. 3rd International Space Syntax Symposium Atlanta. 
Lay, M.C.D., Reis, A., Dreux, V., Becker, D., & Ambrosini, V. (2005). Spatial Configuration, Spatial Behavior and Spatial Cognition: Syntactic and Perceptual Analysis of the Market Station Area in Porto Alegre. In Proceedings from EDRA 35, Vancouver, Canada.
Long, Y. (2007). The Relationships between Objective and Subjective Evaluation of the Urban Environment: Space Syntax, Cognitive Maps and Urban Legibility. Dissertation. Raleigh, North Carolina: PROQUEST LLC.
Long, Y.K., & Baran, P. (2011). Does Intelligibility Affect Place Legibility? Understanding the Relationship between Objective and Subjective Evaluations of the Urban Environment. Environment and Behavior, 44(5), 616-640.
Long, Y.K., Baran, P., & Moore, R. (2007). The Role of Space Syntax in Spatial Cognition: Evidence from Urban China. Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, İstanbul.
Lynch, K. (1960). The Image of the City. London: The M.I.T. Press.
Mohammadi, M., & Ayatollah, M.H. (2015). Effective Factors in Promoting Sociability of Cultural Buildings Case Study: Farshchian Cultural Academy in Isfahan. Journal of Architecture and Urban Palnning, 8(15), 79-96.
Mollazadeh, A., Barani-Pesyan, V., & Khosrowzadeh, M. (2011). The Application of the Space Syntax of the Valiasr St Basht City. Journal of Urban Management, 29, 81-90.
Montello, D.R. (2007). The Contribution of Space Syntax to a Comprehensive Theory of Environmental Psychology. Proceedings, 6th International Space Syntax Symposium, İstanbul.
Montgomery, C. (2013). Happy City, Transforming our Lives through Urban Design. New York: Farrar, Straus and Giroux.
Penn, A., Hillier, B., Banister, D., & Xu, J. (1998). Configurational Modeling of Urban Movement Networks. Environment and Planning B, 25(1), 59–84.
Pourjafar, M.r., Bemanian, M., Taghvaee, A.A., & Montazerolhojjah, M. (2011). An Introduction to Physical Typology of Urban Landmarks, Taken from the Citizens’ Cognitive Maps; Case Study: Yazd City. Journal of Architecture and Urban Planning, 4(7), 129-145. 
Rezaei, N., & Hanachee, P. (2015). Oudlajan Neighborhood, an Urban Heritage between Tradition and Modernity. Journal of Iranian Architecture Studies, 1(7), 19-34.
Rismanchian, O., & Bell, S. (2010). The Application of Space Syntax in Studying the Structure of the Cities. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 2(43), 49-56.
Sajjadzadeh, H., Izadi, M.S., & Haghi, M.R. (2017). The Relationship between Spatial Configuration and Environmental Variables in Informal Settlements; Case Study: Hesar Neighborhood in Hamedan. Journal of HONAR-HA-YE-ZIBA, 21(3), 15-26.
Seqhat al-Islami, A.A.I., & Behnamifard, M. (2012). An Analysis of the Boundary of the Neighborhoods Using Cognitive Maps of the Residents; Case Study: Mashhad Municipality Neighborhood. 4th Conference on Urban Planning and Management, Department of Urban Planning, Faculty of Arts and Architecture, Islamic Azad University, Mashhad.
Shojaee, D., & Partovi, P. (2015). Analysis of Factors Affecting the Creation and Promotion of Sociability in Public Spaces in Different Scales of Tehran City; Case Studies: Two Neighborhoods and an Area in District 7 Tehran. Bagh-e Nazar Journal, 12(34), 93-108.
Shokouhi, M. (2010). Haft Menbar Pathway Path of Identity Segregated from the Historic Parts of the City. Journal of Architecture and Urban Planning, 2(3), 57-64. 
Siadatian, S.R., & Pourjafar, M.R. (2015). Testing the Application of “Justified Plan Graph” (JPG) in Iranian-Islamic Architecture; Case Studies: Rasoolian House in Yazd and a House in Masooleh. Naqshejahan- Basic Studies and New Technologies of Architecture and Planning, 4(3), 27-39.
Šiđanin, P. (2007). On Lynch’s and Post-Lynchians Theories. Architecture and Civil Engineering, 5(1), 61-69. DOI: 10.2298/FUACE0701061S.
Tianxiang, Y., Dong, J., & Shoubing, W. (2014). Applying and Exploring a New Modeling Approach of Functional Connectivity Regarding Ecological Network: A Case Study on the Dynamic Lines of Space Syntax. Ecological Modelling, 318(24), 126-137.
Tolman, E.C. (1948). Cognitive Maps in Rats and Men. Psychological Review, 55(4), 189-208. http://dx.doi.org/10.1037/h0061626.
Tversky, B. (1993). Cognitive Maps, Cognitive Collages, and Spatial Mental Models. In: Frank A.U., Campari I. Eds: Spatial Information Theory A Theoretical Basis for GIS. COSIT 1993. Lecture Notes in Computer Science, 716. Springer, Berlin, Heidelberg.
Zhai, Y., & Baran, P.K. (2016). Do Configurational Attributes Matter in Context of Urban Parks? Park Pathway Configurational Attributes and Senior Walking. Landscape and Urban Planning, 148, 188–202.