بازتوسعه میان‌افزای اراضی موقوفه در شهر مشهد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار شهرسازی، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشکده شهرسازی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

از چالش‌های اساسی برنامه‌ریزی شهری، کمبود زمین برای توسعه و تأمین نیازهای مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ چون مشهد است. در شرایط کمبود زمین، باید به دنبال توسعه زمین‌های ازتوسعه بازمانده به منظور استفاده از تمام توانمندی‌های درونی شهر در چارچوب توسعه میان‌افزا بود. از جمله اراضی و فضاهای بازمانده از توسعه، اراضی موقوفه شهری می‌باشد. شهر مشهد از جمله شهرهایی است که در آن مالکیت وقفی نقش مهمی در توسعه و مدیریت شهری داشته است. به‌ویژه منطقه 6 شهرداری شهر مشهد که حدود 80 درصد اراضی آن، تحت مالکیت وقفی آستان قدس رضوی بوده و با مشکل کمبود زمین، ناکارایی و عدم پویایی بافت‌های درونی مواجه است. از چالش‌های اساسی برنامه‌ریزی شهری، کمبود زمین برای توسعه و تأمین نیازهای مناطق شهری به ویژه شهرهای بزرگ چون مشهد است. درچنین شرایطی، باید به دنبال توسعه زمین‌های ازتوسعه بازمانده به منظور استفاده از تمام توانمندی‌های درونی شهر در چارچوب توسعه میان‌افزا بود. در این مقاله، امکان بازتوسعه اراضی موقوفه این منطقه در قالب ظرفیت‌سنجی میان‌افزای بررسی شده است. برای رسیدن به این هدف، پس از شناسایی و بررسی شاخص‌های ظرفیت سنجی میان‌افزا اراضی موقوفه در منطقه 6، به منظور هم‌پوشانی آن‌ها و اولویت‌بندی قطعات مستعد توسعه، از ابزار سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) و فرآیند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP) استفاده شده است. نتایج بیانگر آن است که معیار«آشنایی با الزامات وقف» با ضریب اهمیت 0.154 مهم‌ترین عامل و معیار «ضوابط فرادست» با ضریب اهمیت 0.021 ضعیف‌ترین عامل در سنجش ظرفیت بازتوسعه اراضی موقوفه شهری مطرح می‌باشند. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Redevelopment of Endowed Infill in the City of Mashhad

نویسندگان [English]

  • Farshad Nourian 1
  • Reza Ghazi 2
1 Associate Professor of Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran
2 M.A. of Urban Planning, School of Urban Planning, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Amongst the essential challenges of urban planning is the shortage of land for developing and supplying the urban regions’ needs, especially in large cities like Mashhad. Under the land shortage conditions, the development of the underdeveloped lands should be sought in line with taking advantage of all the internal urban competencies within the framework of infill development. Endowed urban lands are amongst the underdeveloped lands and spaces. Mashhad is amongst the cities wherein the endowed ownership plays an important role in urban development and management. Particularly, District 6 of Mashhad’s municipality about 80% of the lands of which are under-endowed ownership by Astan-e-Quds-e-Razavi and faces a shortage of land, inefficiency, and lack of dynamicity in its internal textures. The shortage of land for development and supply of the urban regions’ needs, especially in large cities like Mashhad, are amongst the essential challenges of urban planning. Under such circumstances, the development of underdeveloped lands should be sought for taking advantage of all the internal capabilities of the city within the framework of infill development. In this article, the possibility of redeveloping the endowed properties in this region within the format of infill capacity assessment has been investigated. In order to accomplish this goal, the infill capacity assessment indices of endowed lands were identified and investigated for District Six and use was made of geographical information system (GIS) and Analytic Hierarchy Process (AHP) for determining their overlaps and prioritizing the development-prone land parcels . The results indicated that the scale “familiarity with the endowment requirements”, with a significance coefficient of 0.154, is the most important factor and the scale “upstream criteria”, with a significance coefficient of 0.021, is the weakest factor for assessing the capacity of endowed urban lands redevelopment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Endowed Land Redevelopment
  • Infill Development
  • Redevelopment Capacity Assessment
  • District 6 of Mashhad’s Municipality
Allan, S.H. (2001). Managing Maryland’s Growth: Models and Guidelines for Infill Development. Maryland Department of Planning. 
Aly, S.S., & Attwa, Y.A. (2013). Infill Development as an Approach for Promoting Compactness of Urban form. Sustainable Development and Planning VI. 455-466. DOI: 10.2495/SDP130381
Aurecon. (2009). Ballarat Residential Infill Opportunities Study, City of Ballarat.
Banihashemi, O., Server, R., & Ziary, Y. (2014). Infill Development at Urban Texture Worn (Case Study: Khani Abad Neighborhood). Quarterly Geographical Journal of Territory. 10(40), 41-54. http://journals.srbiau.ac.ir/article_7925.html
Barakpoor, N., & Bahrami, S. (2012). Rehabilitation Redevelopment in Inefficient Urban Spaces (Case Study: Anbar neighborhood, District 11 of Tehran). Islamic-Iranian City Studies. 1 (4), 1-14. http://iic.icas.ir/Journal/Article_Details?ID=25
Connie, A., Lora, R., & Randy, B. (2005). Infill Development: Barriers and Incentives. Truckee Meadows Regional Planning Agency.
Comprehensive Infill Guideline. (2015). Prepared by BS Partnership in Municipalities Across the Province of Ontario for Low-rise Residential Developments.
Caves, R. (2005). Encyclopedia of the City. London & UK: Rutledge Press.
City-Parish Planning Commission (CPPC). (2004). Infill Development. Baton Rouge. Louisiana, CPPC Information Bulletin Number 43.
Center for Law, Energy & the Environment (CLEE). (2014). Integrating Infill Planning in California’s General Plans: A Policy Roadmap Based on Best-Practice Communities. University of California Berkeley School of Law, https://www.law.berkeley.edu/files/CLEE/Infill_Template_September_2014.pdf
Dadash Pour, H., Taghvaei, A., & Ghane, N. (2014). Investigating the Capacity of Infill Development in Urban Endowment Spaces (Case Study: District 2 of Yazd). Iranian-Islamic City Studies. (15), 63-78. http://iic.icas.ir/Journal/Article_Details?ID=129
Denver Regional Council of Governments (DRCOG). (2006). Regulatory Strategies for Encouraging Infill and Redevelopment. http://www.drcog.org
Environment Protection Agency (EPA). (2015). Attracting Infill Development in Distressed Communities: 30 Strategies. Office of Sustainable Communities. 230-R-15.
Enger, S.C. (1997). Infill Development Strategies for Shaping Livable Neighborhoods. Municipal Research & Services Center of Washington (MRSC) Report, (38).
European Union, European Regional Development Fund. (2011). Local Action Plan - City of Liverpool. Connecting Cities Building Successes.
Florida Department of Community Affairs. (2003). City of Dania Beach Urban Infill and Redevelopment Area Plan.
Iams, A., & Kaplan, P. (2006). Economic Development and Smart Growth, 8 Case Studies on the Connections between Smart Growth Development and Jobs, Wealth, and Quality of Life in Communities, International Economic Development Council, Washington, DC 20005. www.iedconline.org
Listokin, D., Walker, C., Ewing, R., Cuddy, M., & Cander, A. (2006). Infill Development Standards and Policy Guide. New Jersey Department of Community Affairs (NJDCA) Division of codes and standards. http://www.pdcbank.state.nj.us/state/planning/publications/179-infill-standards-060106.pdf
Mirmoghtadaee, M., Rafian, M., & Sangi, E. (2011). A Deliberation on the Concept of Infill Development and Its Necessity in Urban Neighborhoods. Shahrdariha Journal. 10 (98), 44-51. https://www.magiran.com/paper/885045
McConnell, V., & Wiley, K. (2010). Infill Development: Perspectives and Evidence from Economics and Planning, Discussion Papers. Washington, DC 20036. www.rff.org
New Port City Council. (2009). Design Guide for Infill and Backland Development Supplementary Planning Guidance.
Northeast–Midwest. (2001). Strategies for Successful Infill Development. Congress for New Urbanism.
Otak. (1999). The Infill and Redevelopment Code Handbook. Transportation and Growth Management Program Oregon Department of Transportation, Oregon Department of Land Conservation and Development, Retrieved from: Http://www.oregon.gov/LCD/docs/publications/infilldevcode.pdf
Rafian, M., Barati, N., & Aram, M. (2011). Capacity Development Assessment of Brownfield Areas in CBD of Qazvin (on the Basis of Infill Development Approach). Semi-Annually Journal of Architecture and Urban Planning. 3 (5), 45-61. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=158609
Real Estate Research Corporation (RERC). (1982). Infill Development Strategies, USA: Published Jointly by ULI-Urban Land Institute and American Planning Association.
Saeedi Rezvani, N., Daoud Pour, Z., Fadavi, A., & Server, R. (2013). Application of Infill Development Principles on Spatial-Functional Improvement of Urban Texture (Case Study: District 17 of Tehran). Geography. 11(26), 160-180. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=182283
Sangi, E., & Rafian, M. (2013). Measuring the Desirability of Housing in the Development of Urban Intermediate Growth Using Fuzzy Logic Decision Model (Case study: 19th District of Tehran Municipality). Armanshahr Architecture & Urban Development journal. 6 (11), 349-361. http://www.armanshahrjournal.com/article_33484.html
Tabibian, M., & Ghani, F. (2016). Measure the Potential of Infill Development in Central Texture of Tehran. Ecology. 41(4), 943-964. https://jes.ut.ac.ir/article_57145.html
Wheeler, S. (2002). Smart Infill: Creating More Livable Communities in the Bay Area: A Guide for Bay Area Leaders. San Francisco, CA: Greenbelt Alliance.
Wallis, E.R. (2008). Evaluating Infill Development as an Antidote to Sprawl in the Detroit Metropolitan Region, Bachelor Thesis, Science, University of Michigan.