نویسنده = محمدجواد مهدوی نژاد
بررسی نحوه کیفیت ورود فناوری در تاریخ معماری مدرن

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 1-14

الهام پرویزی؛ محمدجواد مهدوی نژاد؛ محمدرضا بمانیان


گونه شناسی انواع و مشخصات فنی رف های نوری

دوره 8، دومین ویژه نامه نورپردازی، خرداد 1394، صفحه 91-103

فهیمه معتضدیان؛ محمدجواد مهدوی نژاد