کلیدواژه‌ها = تعاملات اجتماعی
تحلیل تمایزات معنایی متاثر از «تهی» در فضاهای عمومی کالبدی

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 89-102

10.22034/aaud.2020.237770.2247

زهره عطارعباسی؛ علیرضا عینی فر؛ منوچهر فروتن؛ محمد مهدی سروش


رتبه‌‌بندی نوین مراکز چندمنظوره شهری با تمرکز بر مفهوم شادی

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 239-252

10.22034/aaud.2022.249204.2316

شارین شیرمحمدیان؛ شادی عزیزی؛ وحید شالی امینی