نویسنده = سید عبدالهادی دانشپور
تدوین مدل شاخص های مکانی پایداری اجتماعی به کمک روش دلفی و تکنیک شانون

دوره 10، شماره 19، شهریور 1396، صفحه 119-129

اسماعیل شیعه؛ سید عبدالهادی دانشپور؛ مریم روستا


خوانشی از دگرگونی شهر در عصر اطلاعات و جهانی شدن

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 223-238

سید عبدالهادی دانشپور؛ مصطفی عباس زادگان؛ هومن قهرمانی


جایگاه عوامل کالبدی در کاهش قیمت مسکن

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 61-71

سید عبدالهادی دانشپور؛ ساسان حسینی