دوره و شماره: دوره 9، شماره 16، شهریور 1395، صفحه 1-196 
Tabriz Intra-urban Spatial Disparities

صفحه 141-152

Mehdi Abdullahi؛ Musa Pazhuhan؛ Behnam Ghasemzadeh