دوره و شماره: دوره 14، شماره 34، بهار 1400، صفحه 1-247 

مقاله پژوهشی

1. مدل تحلیل فرآیند آموزش طراحی معنامحور مسکن با کاربست رویکرد نشانه شناختی

صفحه 1-11

مرضیه اعتمادی پور؛ جمال الدین مهدی نژاد؛ بهرام صالح صدق پور


7. بررسی و تحلیل حق شُفْعه در فروش اجزای کاشانه‌ها

صفحه 91-100

محمدجواد حیدریان دولت آبادی؛ رسول مظاهری کوهانستانی