دوره و شماره: دوره 14، شماره 36، پاییز 1400، صفحه 1-255