نویسنده = علیرضا عینی فر
تحلیل تمایزات معنایی متاثر از «تهی» در فضاهای عمومی کالبدی

دوره 15، شماره 39، شهریور 1401، صفحه 89-102

10.22034/aaud.2020.237770.2247

زهره عطارعباسی؛ علیرضا عینی فر؛ منوچهر فروتن؛ محمد مهدی سروش


تدقیق و تحدید حوزه شمول و نمود نشانه ها در معماری

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 1-10

سحر باقری؛ علیرضا عینی فر