نویسنده = خسرو موحد
Explanation of Mapping Techniques in Conversion Design Process: A Phenomenological Approach to the Sensory Perceptions

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 59-69

Najmeh Zebardastan؛ Khosrow Movahed؛ Hadi Keshmiri