کلیدواژه‌ها = طراحی معماری
بررسی اثربخشی بازی های جدی در آموزش معماری و فرایند یادگیری دانشجویان طراحی معماری دو کارشناسی

دوره 14، شماره 36، آذر 1400، صفحه 51-63

10.22034/aaud.2020.228074.2183

مژگان رئوف رحیمی؛ شادی عزیزی؛ مهرداد جاویدی نژاد؛ امیر صادقی


استعاره و انتزاع راهبردهایی در روش تکه‌انگاری طراحی معماری

دوره 14، شماره 35، شهریور 1400، صفحه 165-178

10.22034/aaud.2020.203643.2010

ریحانه مطهری راد؛ علی اصغر ادیبی؛ حسنعلی لقائی


معیارهای پدافند غیرعامل در طراحی معماری ساختمان های جمعی شهری

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 27-39

سیدبهشید حسینی؛ محسن کاملی


طراحی معماری با رویکرد بیونیک، نمونه موردی طراحی پوسته های معماری با الهام از صدف آبالون

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 127-140

فاطمه قارونی؛ علی عمرانی پور؛ محمد یزدی


تأثیر سواد بصری بر درک زیبایی در آثار معماری

دوره 4، شماره 7، اسفند 1390، صفحه 51-62

محمدجواد مهدوی نژاد؛ نوشین ناگهانی