کلیدواژه‌ها = معماری معاصر
الگوریتم سی‌گَن در تولید نقشه حرارتی جانمایی فضایی در طراحی معماری

دوره 13، شماره 32، آذر 1399، صفحه 131-142

10.22034/aaud.2020.154406.1717

مرتضی رهبر؛ محمد جواد مهدوی‌نژاد؛ محمدرضا بمانیان؛ آمیرحسین دوائی مرکزی


تأمّلی بر بنیانهای معرفت شناختی معماری معاصر

دوره 5، شماره 9، اسفند 1391، صفحه 143-152

عبدالحمید نقره کار؛ کریم مردمی؛ محمدمنان رئیسی