کلیدواژه‌ها = Mashhad
کمیته نما، چالش‌ها و دستاوردها، ارزیابی عملکرد کمیته نمای مشهد

دوره 16، شماره 43، تیر 1402، صفحه 105-116

10.22034/aaud.2023.334579.2646

مریم استادی؛ فاطمه محمدنیای قرائی؛ مریم معتمدی‌نژاد


ارزیابی کیفیت محیط مسکونی مرکز شهر با تأکید بر پایداری، مورد مطالعاتی: محدوده سرشور و چهنو شهر مشهد

دوره 11، شماره 23، شهریور 1397، صفحه 347-359

نونا مسگرانی؛ محمد اجزا شکوهی؛ براتعلی خاکپور؛ محمدرضا نقصان محمدی


تحلیل اثرات انتخاب روش های جابه جایی برکیفیت دانش فضایی

دوره 10، شماره 21، اسفند 1396، صفحه 337-348

علی سلطانی؛ محمد قضائی؛ محمدرضا بذرگر


The Evaluation of Megaproject’s Success in Spatial Reproduction of Urban Interests, Case Study: Project of Shohada Square/Mashhad

دوره 10، شماره 18، خرداد 1396، صفحه 149-158

Elnaz Sarkheyli؛ Mojtaba Rafieian؛ Ali Akbar Taghvaee


تدوین الگوی تحقق مدیریت یکپارچه مادرشهرها، نمونه موردی: مشهد

دوره 9، شماره 17، اسفند 1395، صفحه 285-301

حمید اتقائی؛ علی اصغر پیله ور


سنجش و تحلیل شاخص های کیفیت زندگی شهری با استفاده از تکنیک TOPSIS در شهر مشهد

دوره 8، شماره 15، اسفند 1394، صفحه 301-311

زهر ا سادات سعیده زرآبادی؛ ناصر نجاتی علاف؛ هما جلیلی صفریان


تحلیلی بر تأثیرات ساختار کالبدی محیط های شهری در امنیت گردشگران، نمونه موردی: حوزه ثامن مادرشهر مشهد

دوره 6، شماره 11، اسفند 1392، صفحه 279-292

سیمین تولائی؛ سید دانا علی زاده؛ پرستو علی زاده